Departementet har fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes. Det trekkes også fra en egenandel når bostøtten skal beregnes.

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. Først blir det beregnet hvilke boutgifter du kan ta med. Denne blir så sammenlignet med hva du maksimalt kan trekke fra i boutgifter. Deretter blir det beregnet hvilken egenandel du må trekke fra. 

Les mer om bostøtte.

Disse boutgiftene legges til grunn for beregningen

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. En del av tallene blir beregnet automatisk, andre må du dokumentere. Dette ser du til venstre i oversikten.

Leid bolig (inkl. kårbolig)
Dokumenteres Husleie
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.000 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger med felleskostnader (borettslag, boligsameier, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter)
Dokumenteres Felleskostnader
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den delen av lånet som er knyttet til boligformål.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til 6.000 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger uten felleskostnader (eneboliger)
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den del av lånet som er knyttet til boligformål.
Dokumenteres Eiendomsskatt.
Dokumenteres Festeavgift
Automatisk Årlige driftsutgifter til ytre vedlikehold og forsikringer av boligen. Satsen som benyttes er 1.000 kroner i måneden, 12.000 kroner i året.
Automatisk Kommunale avgifter. Dette beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet. Det kan være avvik fra det du faktisk betaler og det du får lagt til grunn.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til 6.000 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Eksempel på beregning av boutgifter

Her deles det inn i tre typer boforhold:

  • Leid bolig
  • Bolig med felleskostnader
  • Bolig uten felleskostnader

Du får bare godkjent boutgifter opp til et visst nivå. Disse grensene ser du nedenfor.

1. I leid bolig: Per mnd Per år
Husleie 7 000 84 000
Sum boutgifter 7 000 84 000
2. I bolig med felleskostnader:
Felleskostnader 1 000 12 000
Renter og avdrag 3 500 42 000
Sum boutgifter 4 500 54 000
3. I bolig uten felleskostnader:
Renter og avdrag 3 500 42 000
Årlige driftsutgifter 1 000 12 000
Kommunale avgifter 700 8 400
Eiendomsskatt 250 3 000
Festeavgift 400 4 800
Sum boutgifter 5 850 70 200

Maksimale boutgifter

De maksimale boutgiftene avhenger av hvor du bor, og hvor mange personer det er i husstanden. Slik er grensene for de fire forskjellige kommunegruppene.

Gruppe  1   2   3   4  5 
Oslo 85 700 93 600 101 500 109 400 117 300
K2 78 700 86 600 94 500 102 400 110 300
K3 73 700 81 600 89 500 97 400 105 300
K4 63 700 71 600 79 500 87 400 95 300

Kommunegruppe 2 er Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum og Tromsø.

Kommunegruppe 3 er Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Frogn, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes.

Kommunegruppe 4 er alle andre kommuner.

Egenandeler

Egenandelen er den del av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på bakgrunn av brutto inntekt, og hvor mange som bor i husstanden. Egenandelen stiger med inntekten og synker med antall husstandsmedlemmer.

Beregningen av egenandelen er treleddet:

  1. Alle husstander får trukket 19.300 kroner per år fra de boutgiftene som blir tatt med i beregningen. Dette er den minste egenandelen som kan trekkes.
  2. For inntekter over 92.000 kroner, og under 162.000 kroner, blir det i tillegg til 19.300 kroner trukket 17 prosent av inntekten som overstiger 92.000 kroner. Ved en inntekt på 170.000 kroner (for enslig) blir da egenandelen 37.150 kroner.
  3. For inntekter over 162.000 kroner kommer i tillegg et trekk som blir regnet av hele inntekten. Det blir regnet 0,3 prosent av en inntekt opp til 162.000 kroner, deretter øker dette tillegget med 0,3 prosentpoeng for hver 1.000 kroner mer i inntekt.

Inntektskorreksjon: Ved beregning av egenandelen blir inntekten korrigert for antall husstandsmedlemmer. Inntekten blir dividert med en faktor som er 1 når det er 1 person i husholdningen (altså ingen korrigering), 1,1 når det er 2 personer, 1,2 når det er 3 personer osv.

Eksempler på egenandeler:

Her har vi tatt med fire forskjellige inntektstrinn, og justert inntekten for antallet i husstanden.

Hvis inntekten er 200.000 vil egenandelen for en enslig bli 61.060 kroner. Med to personer i husstanden vil egenandelen bli 45.478 kroner, for tre vil den bli 34.493 kroner.

1 person Korrigert  
Inntekt inntekt Egenandel
130 000 130 000 25 760
170 000 170 000 37 150
200 000 200 000 61 060
215 000 215 000 75 040
2 personer Korrigert  
Inntekt inntekt Egenandel
130 000 118 182 23 751
170 000 154 545 29 933
200 000 181 818 45 478
230 000 209 091 69 315
3 personer Korrigert  
Inntekt inntekt Egenandel
130 000 108 333 22 077
170 000 141 667 27 743
200 000 166 667 34 493
230 000 191 667 53 493

 

Se også:

Bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om inntektsgrensene
Les mer om inntektsgrensene i de forskjellige distriktene.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.