Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er fastsatte grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes. Det trekkes også fra en egenandel når bostøtten skal beregnes.

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. Først blir det beregnet hvilke boutgifter du kan ta med. Denne blir så sammenlignet med hva du maksimalt kan trekke fra i boutgifter. Deretter blir det beregnet hvilken egenandel du må trekke fra. 

Les mer om bostøtte.

Disse boutgiftene legges til grunn for beregningen

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. En del av tallene blir beregnet automatisk, andre må du dokumentere. Dette ser du til venstre i oversikten.

Leid bolig (inkl. kårbolig)
Dokumenteres Husleie
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.625 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger med felleskostnader (borettslag, boligsameier, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter)
Dokumenteres Felleskostnader
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den delen av lånet som er knyttet til boligformål.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.625 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger uten felleskostnader (eneboliger)
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den del av lånet som er knyttet til boligformål.
Dokumenteres Eiendomsskatt.
Dokumenteres Festeavgift
Automatisk Årlige driftsutgifter til ytre vedlikehold og forsikringer av boligen. Satsen som benyttes er 1.104 kroner i måneden, 13.251 kroner i året.
Automatisk Kommunale avgifter. Dette beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet. Det kan være avvik fra det du faktisk betaler og det du får lagt til grunn.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.625 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Eksempel på beregning av boutgifter

Her deles det inn i tre typer boforhold:

  • Leid bolig
  • Bolig med felleskostnader
  • Bolig uten felleskostnader

Du får bare godkjent boutgifter opp til et visst nivå. Disse grensene ser du under disse eksemplene her.

Eksempel:

1. I leid bolig: Per mnd Per år
Husleie 7 000 84 000
Sum boutgifter 7 000 84 000
2. I bolig med felleskostnader:
Felleskostnader 1 000 12 000
Renter og avdrag 3 500 42 000
Sum boutgifter 4 500 54 000
3. I bolig uten felleskostnader:
Renter og avdrag 3 500 42 000
Driftsutgifter 1 075 12 900
Kommunale avgifter 700 8 400
Eiendomsskatt 250 3 000
Festeavgift 400 4 800
Sum boutgifter 5 925 71 100

Maksimale boutgifter

Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter man får lagt til grunn i beregningen av bostøtte (boutgiftstak).

De maksimale boutgiftene avhenger av hvor du bor, og hvor mange personer det er i husstanden. Slik er de årlige grensene, med de tilhørende månedlige satsene for de fire forskjellige kommunegruppene.

Årlig
Gruppe  1   2   3   4  5 
Oslo 100 622 119 321 129 915 140 512 151 106
G2 92 893 111 592 122 186 132 783 143 377
G3 87 372 106 071 116 665 127 262 137 856
G4 76 329 95 028 105 622 116 219 126 813
Månedlig
Gruppe  1   2   3   4  5 
Oslo 8 385 9 943 10 826 11 709 12 592
G2 7 741 9 299 10 182 11 065 11 948
G3 7 281 8 839 9 722 10 605 11 488
G4 6 361 7 919 8 802 9 685 10 568

Gruppe 1 er Oslo.

Gruppe 2 er Bergen, Bærum, Stavanger, Trondheim, og Tromsø.

Gruppe 3 er Asker, Frogn, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Sandnes, Skedsmo, og Sola.

Gruppe 4 er alle andre kommuner.

Hvis husstanden har særskilt høye boutgifter fordi noen i husstanden er funksjonshemmet og har behov for en spesialtilpasset bolig, kan den øvre grensen for boutgiftene økes med 4.838 kroner per år.

Egenandeler

Egenandelen er den del av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på bakgrunn av brutto inntekt, og hvor mange som bor i husstanden. Egenandelen stiger med inntekten, og synker med antall husstandsmedlemmer.

Beregningen av egenandelen er delt inn i tre ledd:

  1. Alle husstander får trukket 22.487 kroner per år fra de boutgiftene som blir tatt med i beregningen. Dette er den minste egenandelen som kan trekkes.
  2. For inntekter over 110.866 kroner, og under 195.221 kroner, blir det i tillegg til 22.487 kroner trukket 16,44 prosent av inntekten som overstiger 110.866 kroner. Ved en inntekt på 195.221 kroner (for enslig) blir da egenandelen 36.355 kroner.
  3. For inntekter over 195.221 kroner kommer i tillegg et trekk som blir regnet av hele inntekten. Det blir regnet 0,12 prosent av en inntekt opp til 195.221 kroner. For hver økning i inntekten på 1.205 kroner, øker prosentsatsen med ytterligere 0,12 prosentpoeng. Etter 1 juli 2023 vil denne prosentsatsen være 0,27.

Inntektsgrensen i tredje ledd er 243.423 kroner (i stedet for 195.221) for husstander som har et medlem som har varig uføretrygd, eller uførepensjon ved yrkesskade.

Inntektsgrensen andre ledd er 115.165 kroner (i stedet for 110.866), og inntektsgrensen i tredje ledd er 201.243 kroner (i stedet for 195.221) for husstander som har et medlem som er enslig og har alderspensjon.

Inntektskorreksjon

Ved beregning av egenandelen blir inntekten korrigert for antall husstandsmedlemmer. Inntekten blir dividert med en faktor som er 1 når det er 1 person i husholdningen (altså ingen korrigering), 1,1 når det er 2 personer, 1,2 når det er 3 personer osv.

En inntekt på 210.000 kroner vil for en husstand med to bli nedjustert til 190.909 kroner.

Eksempler på egenandeler:

Her har vi tatt med fire forskjellige inntektstrinn, og justert inntekten for antallet i husstanden.

Hvis inntekten er 210.000 vil egenandelen for en enslig bli 39.631 kroner. Med to personer i husstanden vil egenandelen bli 35.646 kroner, for tre vil den bli 33.031 kroner.

Her er tallene presentert per år, nedenfor månedlig.

1 person Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
160 000 160 000 30 565
180 000 180 000 33 853
210 000 210 000 39 631
225 000 225 000 43 105
2 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
160 000 145 455 28 173
180 000 163 636 31 162
210 000 190 909 35 646
225 000 204 545 37 500
3 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
160 000 133 333 26 181
180 000 150 000 28 921
210 000 175 000 33 031
225 000 187 500 35 086

Månedlige tall:

1 person Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
13 333 13 333 2 547
15 000 15 000 2 821
17 500 17 500 3 303
18 750 18 750 3 592
2 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
13 333 12 121 2 348
15 000 13 636 2 597
17 500 15 909 2 971
18 750 17 045 3 125
3 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
13 333 11 111 2 182
15 000 12 500 2 410
17 500 14 583 2 753
18 750 15 625 2 924

 

Guide til bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om inntektsgrensene i bostøtteordningen
Les mer om inntektsgrensene i de forskjellige distriktene.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.