Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er fastsatte grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes. Det trekkes også fra en egenandel når bostøtten skal beregnes.

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. Først blir det beregnet hvilke boutgifter du kan ta med. Denne blir så sammenlignet med hva du maksimalt kan trekke fra i boutgifter. Deretter blir det beregnet hvilken egenandel du må trekke fra. 

Les mer om bostøtte.

Disse boutgiftene legges til grunn for beregningen

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. En del av tallene blir beregnet automatisk, andre må du dokumentere. Dette ser du til venstre i oversikten.

Leid bolig (inkl. kårbolig)
Dokumenteres Husleie
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.527 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger med felleskostnader (borettslag, boligsameier, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter)
Dokumenteres Felleskostnader
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den delen av lånet som er knyttet til boligformål.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.527 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger uten felleskostnader (eneboliger)
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den del av lånet som er knyttet til boligformål.
Dokumenteres Eiendomsskatt.
Dokumenteres Festeavgift
Automatisk Årlige driftsutgifter til ytre vedlikehold og forsikringer av boligen. Satsen som benyttes er 1.088 kroner i måneden, 13.055 kroner i året.
Automatisk Kommunale avgifter. Dette beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet. Det kan være avvik fra det du faktisk betaler og det du får lagt til grunn.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.527 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Eksempel på beregning av boutgifter

Her deles det inn i tre typer boforhold:

  • Leid bolig
  • Bolig med felleskostnader
  • Bolig uten felleskostnader

Du får bare godkjent boutgifter opp til et visst nivå. Disse grensene ser du under disse eksemplene her.

Eksempel:

1. I leid bolig: Per mnd Per år
Husleie 7 000 84 000
Sum boutgifter 7 000 84 000
2. I bolig med felleskostnader:
Felleskostnader 1 000 12 000
Renter og avdrag 3 500 42 000
Sum boutgifter 4 500 54 000
3. I bolig uten felleskostnader:
Renter og avdrag 3 500 42 000
Driftsutgifter 1 075 12 900
Kommunale avgifter 700 8 400
Eiendomsskatt 250 3 000
Festeavgift 400 4 800
Sum boutgifter 5 925 71 100

Maksimale boutgifter

Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter man får lagt til grunn i beregningen av bostøtte (boutgiftstak).

De maksimale boutgiftene avhenger av hvor du bor, og hvor mange personer det er i husstanden. Slik er de årlige grensene,  med de tilhørende månedlige satsene for de fire forskjellige kommunegruppene.

Årlig
Gruppe  1   2   3   4  5 
Oslo 97 035 115 458 125 895 136 335 146 773
G2 89 420 107 843 118 280 128 720 139 158
G3 83 981 102 404 112 841 123 281 133 719
G4 73 101 91 524 101 961 112 401 122 839
Månedlig
Gruppe  1   2   3   4  5 
Oslo 8 086 9 622 10 491 11 361 12 231
G2 7 452 8 987 9 857 10 727 11 597
G3 6 998 8 534 9 403 10 273 11 143
G4 6 092 7 627 8 497 9 367 10 237

Gruppe 1 er Oslo.

Gruppe 2 er Bergen, Bærum, Stavanger, Trondheim, og Tromsø.

Gruppe 3 er Asker, Frogn, Kristiansand, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Sandnes, Skedsmo, og Sola.

Gruppe 4 er alle andre kommuner.

Hvis husstanden har særskilt høye boutgifter fordi noen i husstanden er funksjonshemmet og har behov for en spesialtilpasset bolig, kan den øvre grensen for boutgiftene økes med 4.838 kroner per år.

Egenandeler

Egenandelen er den del av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på bakgrunn av brutto inntekt, og hvor mange som bor i husstanden. Egenandelen stiger med inntekten og synker med antall husstandsmedlemmer.

Beregningen av egenandelen er delt i tre ledd:

  1. Alle husstander får trukket 21.643 kroner per år fra de boutgiftene som blir tatt med i beregningen. Dette er den minste egenandelen som kan trekkes.
  2. For inntekter over 106.705 kroner, og under 187.892 kroner, blir det i tillegg til 21.643 kroner trukket 16,44 prosent av inntekten som overstiger 106.705 kroner. Ved en inntekt på 187.892 kroner (for enslig) blir da egenandelen 34.337 kroner.
  3. For inntekter over 187.892 kroner kommer i tillegg et trekk som blir regnet av hele inntekten. Det blir regnet 0,28 prosent av en inntekt opp til 187.892 kroner. For hver økning i inntekten på 1.160 kroner, øker prosentsatsen med ytterligere 0,28 prosentpoeng.

Inntektsgrensen i tredje ledd er 234.286 kroner (i stedet for 187.892) for husstander som har et medlem som har varig uføretrygd, eller uførepensjon ved yrkesskade.

Inntektsgrensen andre ledd er 110.842 kroner (i stedet for 106.705), og inntektsgrensen i tredje ledd er 193.689 kroner (i stedet for 187.892) for husstander som har et medlem som er enslig og har alderspensjon.

Inntektskorreksjon

Ved beregning av egenandelen blir inntekten korrigert for antall husstandsmedlemmer. Inntekten blir dividert med en faktor som er 1 når det er 1 person i husholdningen (altså ingen korrigering), 1,1 når det er 2 personer, 1,2 når det er 3 personer osv.

En inntekt på 210.000 kroner vil for en husstand med to bli nedjustert til 190.909 kroner.

Eksempler på egenandeler:

Her har vi tatt med fire forskjellige inntektstrinn, og justert inntekten for antallet i husstanden.

Hvis inntekten er 210.000 vil egenandelen for en enslig bli 52.555 kroner. Med to personer i husstanden vil egenandelen bli 38.731 kroner, for tre vil den bli 32.794 kroner.

Her er tallene presentert per år, nedenfor månedlig.

1 person Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
140 000 140 000 27 117
180 000 180 000 33 693
210 000 210 000 46 750
225 000 225 000 55 150
2 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
140 000 127 273 25 024
180 000 163 636 31 003
210 000 190 909 36 594
225 000 204 545 43 581
3 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
140 000 116 667 23 281
180 000 150 000 28 761
210 000 175 000 32 871
225 000 187 500 34 926

Månedlige tall:

1 person Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
11 667 11 667 2 260
15 000 15 000 2 808
17 500 17 500 3 896
18 750 18 750 4 596
2 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
11 667 10 606 2 085
15 000 13 636 2 584
17 500 15 909 3 049
18 750 17 045 3 632
3 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
11 667 9 722 1 940
15 000 12 500 2 397
17 500 14 583 2 739
18 750 15 625 2 910

 

Bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om inntektsgrensene
Les mer om inntektsgrensene i de forskjellige distriktene.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.