Departementet har fastsatt grenser for hvor høye og lave boutgifter som kan legges til grunn når bostøtte beregnes. Det trekkes også fra en egenandel når bostøtten skal beregnes.

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. Først blir det beregnet hvilke boutgifter du kan ta med. Denne blir så sammenlignet med hva du maksimalt kan trekke fra i boutgifter. Deretter blir det beregnet hvilken egenandel du må trekke fra. 

Les mer om bostøtte.

Disse boutgiftene legges til grunn for beregningen

Hvilke boutgifter som kan telle med avhenger av eierforholdet du har til boligen du bor i. En del av tallene blir beregnet automatisk, andre må du dokumentere. Dette ser du til venstre i oversikten.

Leid bolig (inkl. kårbolig)
Dokumenteres Husleie
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i husleien, får i tillegg lagt til 6.230 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger med felleskostnader (borettslag, boligsameier, aksjeleiligheter og obligasjonsleiligheter)
Dokumenteres Felleskostnader
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den delen av lånet som er knyttet til boligformål.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til 6.230 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.
Boliger uten felleskostnader (eneboliger)
Dokumenteres Renter og avdrag på boliglån, men kun den del av lånet som er knyttet til boligformål.
Dokumenteres Eiendomsskatt.
Dokumenteres Festeavgift
Automatisk Årlige driftsutgifter til ytre vedlikehold og forsikringer av boligen. Satsen som benyttes er 1.038 kroner i måneden, 12.460 kroner i året.
Automatisk Kommunale avgifter. Dette beregnes automatisk på bakgrunn av opplysninger kommunen har registrert i bostøttesystemet. Det kan være avvik fra det du faktisk betaler og det du får lagt til grunn.
Automatisk Alders-, uføre- og etterlattepensjonister som ikke har dekket utgifter til oppvarming i felleskostnadene, får i tillegg lagt til 6.230 kroner per år til dekning av utgifter til oppvarming.

Eksempel på beregning av boutgifter

Her deles det inn i tre typer boforhold:

  • Leid bolig
  • Bolig med felleskostnader
  • Bolig uten felleskostnader

Du får bare godkjent boutgifter opp til et visst nivå. Disse grensene ser du under disse eksemplene her.

Eksempel:

1. I leid bolig: Per mnd Per år
Husleie 7 000 84 000
Sum boutgifter 7 000 84 000
2. I bolig med felleskostnader:
Felleskostnader 1 000 12 000
Renter og avdrag 3 500 42 000
Sum boutgifter 4 500 54 000
3. I bolig uten felleskostnader:
Renter og avdrag 3 500 42 000
Årlige driftsutgifter 1 000 12 000
Kommunale avgifter 700 8 400
Eiendomsskatt 250 3 000
Festeavgift 400 4 800
Sum boutgifter 5 850 70 200

Maksimale boutgifter

Det er fastsatt en øvre grense for hvor høye boutgifter man får lagt til grunn per måned i beregningen av bostøtte (boutgiftstak).

De maksimale boutgiftene avhenger av hvor du bor, og hvor mange personer det er i husstanden. Slik er grensene for de fire forskjellige kommunegruppene.

Distrikt 1 person 2 personer 3 personer 4 personer 5 personer
Oslo 7 416 8 246 9 076 9 906 10 737
Gruppe 2 6 810 7 640 8 470 9 301 10 131
Gruppe 3 6 377 7 208 8 038 8 868 9 698
Gruppe 4 5 512 6 342 7 173 8 003 8 833

Gruppe 1 er Oslo

Gruppe 2 er Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum og Tromsø.

Gruppe 3 er Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Frogn, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes.

Gruppe 4 er alle andre kommuner.

Egenandeler

Egenandelen er den del av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Den beregnes på bakgrunn av brutto inntekt, og hvor mange som bor i husstanden. Egenandelen stiger med inntekten og synker med antall husstandsmedlemmer.

Beregningen av egenandelen er delt i tre ledd:

  1. Alle husstander får trukket 20.296 kroner per år fra de boutgiftene som blir tatt med i beregningen. Dette er den minste egenandelen som kan trekkes.
  2. For inntekter over 100.065 kroner, og under 176.202 kroner, blir det i tillegg til 20.296 kroner trukket 16,44 prosent av inntekten som overstiger 100.065 kroner. Ved en inntekt på 176.202 kroner (for enslig) blir da egenandelen 37.150 kroner.
  3. For inntekter over 176.202 kroner kommer i tillegg et trekk som blir regnet av hele inntekten. Det blir regnet 0,29 prosent av en inntekt opp til 176.202 kroner. For hver økning i inntekten på 1.068 kroner, øker prosentsatsen med ytterligere 0,29 prosentpoeng.

Inntektskorreksjon

Ved beregning av egenandelen blir inntekten korrigert for antall husstandsmedlemmer. Inntekten blir dividert med en faktor som er 1 når det er 1 person i husholdningen (altså ingen korrigering), 1,1 når det er 2 personer, 1,2 når det er 3 personer osv.

Eksempler på egenandeler:

Her har vi tatt med fire forskjellige inntektstrinn, og justert inntekten for antallet i husstanden.

Hvis inntekten er 210.000 vil egenandelen for en enslig bli 57.857 kroner. Med to personer i husstanden vil egenandelen bli 42.982 kroner, for tre vil den bli 32.615 kroner.

1 person Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
140 000 140 000 26 861
180 000 180 000 35 525
210 000 210 000 57 857
225 000 225 000 70 850
2 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
140 000 127 273 24 769
180 000 163 636 30 747
210 000 190 909 42 982
225 000 204 545 53 488
3 personer Korrigert
Inntekt inntekt Egenandel
140 000 116 667 23 025
180 000 150 000 28 505
210 000 175 000 32 615
225 000 187 500 40 652

 

Se også:

Bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om inntektsgrensene
Les mer om inntektsgrensene i de forskjellige distriktene.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.