For å få bostøtte kan ikke husstanden ha inntekter over en viss maksimalgrense.

Det er brutto månedlig inntekt for alle over 18 år i husstanden som er grunnlaget for beregningen av bostøtte. NAV henter automatisk den månedlige inntekten, slik at du ikke trenger å oppgi denne.

Les om bostøtte her.

Inntektsgrunnlag

Dette er inntektsgrunnlagene som bestemmer om du kan få bostøtte.

  • Brutto inntekter utbetalt i søknadsmåneden. Dette er lønn, pensjoner, trygd, stønad, feriepenger.
  • Kapitalinntekter over 5.258 kroner i år, per person. Dette er renteinntekter, avkastning av aksjer og fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig (hvis skattepliktig).
  • Næringsinntekter i år, det vil si personinntekten fra næringen.
  • Utenlandsinntekter i år. Det vil si lønn, pensjoner og andre inntekter fra utlandet. Hvor du skatter har ingen betydning.
  • Månedlige inntekter fra skattefri utleie (som i egen bolig).
  • Har du en netto formue over en viss grense vil du få et formuestillegg i inntekten din. 65 prosent av det overskytende blir lagt til inntekten, etter at det er gjort om til et månedlig beløp. Hvis du bor i leid bolig er grensen 262.899 kroner. Bor du i eid bolig er grensen 552.087 kroner.

Eksempel på utregning av formuestillegg:

Hvis du har en skattemessig formue på 800.000 kroner, vil du få et påslag i inntekten basert på 65 prosent av forskjellen mellom denne formuen og 552.087 kroner (bor i leid bolig). Forskjellen er 247.913 kroner, 65 prosent av dette er 161.143 kroner. Fordelt på 12 måneder gir dette et månedlig tillegg i inntekten på 13.428 kroner.

Slik er inntektsgrensene for bostøtte

Landet er delt inn i fire kommunegrupper på grunn av ulikheter i bokostnader.

  • Kommunegruppe 1 er Oslo.
  • Kommunegruppe 2 er Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum og Tromsø.
  • Kommunegruppe 3 er Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Frogn, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes.
  • Kommunegruppe 4 er alle andre kommuner.

Grensene er avhengig av hvor mange personer det er i husstanden.

Unge uføre har høyere maksimalgrenser.

For eksempel vil 2 personer i Oslo ha en maksimal inntektsgrense på 22.629 kroner i måneden. Med en ung ufør i husstanden ville beløpet økt til 25.231 kroner.

Gruppe 1 2 3 4 5
1 19 937 22 629 25 535 28 488 31 482
2 19 303 22 013 24 794 27 719 30 730
3 18 797 21 525 24 282 27 214 30 195
4 17 767 20 436 23 222 26 058 29 054
Gjelder for husstander der én eller flere er unge uføre
Gruppe 1 2 3 4 5
1 22 385 25 321 38 384 31 574 34 880
2 21 751 24 724 27 732 30 867 34 129
3 21 298 24 225 27 269 30 396 33 606
4 20 393 23 229 26 210 29 325 32 481

 

Se også:

Bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om boutgiftene
Her kan du lese mer om beregning av boutgifter, maksimalgrenser og egenandelsbetalingen.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.