Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Utleieinntekter fra egen hytte behandles skattemessig gunstig hvis kostnadene ved å leie ut ikke er for høye.

Det er tre nivåer på skattlegging av hytteutleie.

  • Utleie når du selv bruker hytta
  • Hytta er definert som en utleiehytte
  • Du driver hytteutleie som næring

Du kan se på lønnsomheten ved hytteutleie ved å bruke Hytteutleiekalkulatoren.

Utleie i egen hytte

De gunstigste skattereglene gjelder når du selv bruker hytta i tillegg til å leie ut. Da skal 85 prosent av utleieinntekten ut over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt med en skatteprosent på 22 i 2023 og 2024.

Alle kostnader som er knyttet til kortidsutleie inngår i sjablongreglene. Verken vedlikehold eller andre løpende kostnader er fradragsberettiget.

Hvis eiendommen leies ut gjennom et utleiebyrå/bookingfirma, er det bruttobeløpet før provisjonen er fratrukket som er skattepliktig. Dette gjelder selv om provisjonen er beregnet med grunnlag i avtalt vederlag for leie.

Her er et eksempel på hvordan skatten beregnes i 2024:

Post Beløp
Leieinntekter 40 000
Fribeløp 10 000
Skattemessig overskudd 30 000
85 % av overskudd regnes som inntekt 25 500
Skatt 5 610
Utleieresultat:
Provisjon til formidler 30% 12 000
Vedlikeholdskostnader 2 000
Andre kostnader 4 000
Skatt 5 610
Leieinntekter minus kostnader 22 000
Leieinntekter minus kostnader og skatt 16 390

Av en inntekt på 40.000 kroner betaler du 5.610 kroner i skatt. Dette gir en effektiv skatteprosent på 14,0 prosent i dette tilfellet.

I eksemplet er det samlede kostnader på 18.000 kroner, noe som gir et netto overskudd på 22.000 kroner. Med en skatt på 5.610 kroner gir dette en skatteprosent på 25,5 prosent i forhold til overskuddet.

Det er provisjon til utleieformidler som vil utgjøre den største kostnaden. Her er det forutsatt at formidler tar 30 prosent av utleiesummen.

I noen tilfeller kan det være gunstig å la hytta være en utleiehytte. Hvis du kjøper en hytte som trenger omfattende vedlikehold, kan det være gunstig å regnskapsligne hytta. Da får du fradrag for alle disse kostnadene, og kan til og med trekke fra et underskudd.

Utleiehytte

Utleiehytte er en hytte som er ment bare for utleie, og som ikke brukes av eieren.

Det er ingen klar grense for når hytta går over til å regnes som utleiehytte. I Skatte-abc heter det bare at «Det er et vilkår at eieren benytter eiendommen i rimelig omfang over tid.» Dette betyr at du kan leie ut hytta i ganske så stor grad før den blir definert som en utleiehytte.

Her har vi satt opp et eksempel på et utleieforhold der hytta er en utleiehytte. I dette tilfellet har du fradragsrett for alle utgifter du har i forbindelse med hytta.

Renteutgiftene er ikke med i det skattemessige regnestykket her, de har du fradragsrett for uansett

Post Beløp
Leieinntekt: 80 000
Kostnader:
Provisjon utleie 12 000
Vedlikehold 20 000
Forsikring 3 000
Strøm/oppvarming 5 000
Eiendomsskatt 2 500
Andre kostnader 10 000
Sum kostnader 52 500
Resultat 27 500
Skatt på utleieoverskudd 6 050
Resultat etter skatt 21 450

Under «Andre kostnader» er det utgifter som brøyting, veiavgifter, tv-abonnement, inventar ol.

Resultatet blir i dette tilfellet 27.500 kroner. Dette beskattes som kapitalinntekt, med en skattesats på 22 prosent. Skatten blir dermed 6.050 kroner.

Vedlikeholdsutgifter er utgifter som er nødvendig for å bringe den i samme stand. Utgifter som går til standardforbedring av hytta er ikke fradragsberettiget. Disse må i så fall legges til kostprisen på hytta.

I noen tilfeller kan det være gunstig å la hytta være en utleiehytte. Hvis du kjøper en hytte som trenger omfattende vedlikehold, kan det være gunstig å regnskapsligne hytta. Da får du fradrag for alle disse kostnadene, og kan til og med trekke fra et underskudd.

Her finner du Hytteskattkalkulatoren.

Utleievirksomhet

Hvis utleieforholdet blir regnet som virksomhet, blir overskuddet ikke betraktet som kapitalinntekt men som næringsinntekt. Da blir det i tillegg beregnet bruttoskatter (trinnskatt og trygdeavgift) på overskuddet.

I Skatte-abc blir dette satt opp som et utgangspunkt for at det skal regnes som utleievirksomhet.

  • Utleie av fem boliger eller mer eller forretningsareale på 500 m2 eller mer, normalt regnes som virksomhet.
  • Ved korttidsutleie og andre tilfeller hvor utleievirksomheten krever ekstra arbeidsinnsats/oppfølgning fra utleieren, kan utleie i mindre omfang bli regnet somnæringsvirksomhet.
  • Er aktivitetsnivået lite, kan utleie i noe større omfang regnes som kapitalinntekt, for eksempel ved åremålsutleie hvor leietaker har ansvar for indre og ytre vedlikehold.

 

Les også:

Mer om hytteutleie

Kjøp av hytte på fjellet - sjekkliste

Slik har hytteprisene utviklet seg

Hyttekalkulator:

Hytteutleiekalkulator
Hvor mye kan du tjene på å leie ut hytta? Legg inn forutsetningene for hytta du eier, eller kan tenke deg å eie.

Hytteskattkalkulator
Her kan du beregne skatten du får på utleie av hytta.

Hyttelønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne hva hytta koster deg, regnet per bruksdøgn og totalt sett.