Mange pensjonister kan spare skatt ved å endre fordelingen av renteinntekter og renteutgifter.

For et ektepar der enten én eller begge er pensjonister, kan det lønne seg å rette fordelingen som er satt opp i skattemeldingen. For at dette skal lønne seg må den ene pensjonisten ha en lav inntekt. Her kan det være 24 prosent (23 prosent i 2018) av det beløpet som overføres bli ren gevinst. 

For de fleste i denne gruppen er det nok en endring av fordelingen av renteinntekter som er aktuelt, men også rentefradragsfordelingen kan gi spart skatt. På renteinntekter er det den med lav pensjonsinntekt som kan få lavere skatt, motsatt hvis det er fradrag.

For vanlige lønnsmottakere (begge er lønnsmottakere) vil det sjeldent være noe å tjene på å endre fordelingen. Grunnen til det er at fradragseffekten, eller beskatningen ligger flatt på 24 prosent i 2017, 23 prosent i 2018. For pensjonister er det annerledes siden beskatningen beregnes på en annen måte enn for lønnsmottakere.

Her kan du lese hva du har rett til å fordele fritt mellom ektefeller.

Derfor kan det lønne seg å fordele annerledes

Grunnen til at du sparer penger på en annen fordeling er at pensjonister får et direkte skattefradrag på inntil 29.940 kroner i 2017, 29.950 kroner i 2018. Dette fradraget trappes ned når inntekten er over 188.700 kroner i 2017, 193.250 kroner i 2018. På pensjonsinntekter under dette vil skattefradraget tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null. Med inntekt menes det her nettoinntekten (alminnelig inntekt). Dette er inntekten etter fradrag som minstefradrag, og alle andre fradrag.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

Det vil derfor lønne seg å «fylle opp» med kapitalinntekter slik at skatten før skattefradraget kommer opp i 29.940 kroner i 2017 (29.950 kroner i 2018). Disse kapitalinntektene vil være skattefrie.

For fradrag er det riktig å overføre dem fra den som har lav pensjonsinntekt, til den som har høy. De som har en pensjonsinntekt på under 188.700 kroner (193.250 kroner i 2018) får ingen skattemessig nytte av fradraget.

For å se om du sparer skatt på en annen fordeling kan du bruke pensjonskattekalkulatoren.

Eksempel fordeling av kapitalinntekt

I dette eksemplet har person 2 en såpass lav pensjonsinntekt at skatten er null. Renteinntektene er ført på person 1 som har høyest pensjonsinntekt.

I «Ny fordeling» er hele renteinntekten på 40.000 kroner overført fra person 1 til person 2. Da blir den samlede skatten 8.040 kroner lavere. Det hadde holdt å overføre 33.500 kroner (8.040 kroner delt på 0,24). Men det har ingen betydning om du overfører de resterende 6.500 kroner, skatten på dette vil være 24 prosent i begge skattemeldinger.

Av eksemplet ser du at skatt før skattefradraget for Person 2 er 21.900 kroner. Renteinntektene blir da i praksis skattefrie til skatten er kommet opp i 29.940 kroner. Forskjellene mellom de to beløpene er da de nevnte 8.040 kroner.

Dette eksemplet gjelder for skatteåret 2017.

  Opprinnelig fordeling   Ny fordeling
Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2   Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 260 000 160 000   260 000 160 000
Kapitalinntekt 40 000 0   0 40 000
Minstefradrag 80 600 49 600   80 600 49 600
Alminnelig inntekt 219 400 110 400   179 400 150 400
Skatt før skattefradraget 54 482 21 900   44 882 31 500
Skattefradrag 19 031 21 900   19 031 29 940
Skatt 35 451 0   25 851 1 560
Samlet skatt 35 451     27 411  

Eksempel på fordeling av fradrag

I dette eksemplet er utgangspunktet at den med lavest pensjon også har hele rentefradraget på 40.000 kroner. Her vil skattebesparelsen på å overføre renteutgiftene være på 9.600 kroner (24 prosent av 40.000 kroner). Årsaken er at den med lav pensjon i dette tilfellet ikke får noen som helst effekt av rentefradraget, mens den som har den høye pensjonen får full effekt.

 I dette tilfellet vil det altså være nødvendig å overføre hele rentefradraget.

Eksemplet gjelder for skatteåret 2017.

  Opprinnelig fordeling   Ny fordeling
  Person 1 Person 2   Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 260 000 160 000   260 000 160 000
Renteutgift 0 40 000   40 000 0
Minstefradrag 80 600 49 600   80 600 49 600
Alminnelig inntekt 179 400 70 400   139 400 113 600
Skatt før skattefradraget 44 882 12 300   35 282 21 900
Skattefradrag 19 031 12 300   19 031 21 900
Skatt 25 851 0   16 251 0
Samlet skatt begge 25 851     16 251  

 

Se også:

Slik beregnes skatten for pensjonister

Fordeling av inntekt og fradrag

Marginalskatt for pensjonister

Skatteprosenter på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.