Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale.

Avgiftene på bil har de siste årene vært under omlegging. co2-utslippet har fått en stadig større betydning for beregningen av avgiften på ny bil. Denne komponenten har nå størst betydning for størrelsen på engangsavgiften. Vektkomponenten har til gjengjeld fått litt mindre betydning.

For en gjennomsnittsbil betaler du samlet omtrent 45.000 kroner i året i avgifter. Da er engangsavgiftene fordelt i takt med verdifallet på bilen, og alle andre årlige avgifter er tatt med.

Elbiler vil fortsatt ha i behold alle sine fordeler. 

Bilavgiftene du må betale

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke avgifter som du må betale. Dette er avgiftene du må betale ved kjøp og bruk av bil:

  • Engangsavgifter ved kjøp eller import
  • Omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil
  • Merverdiavgift
  • Trafikkforsikringsavgift
  • Drivstoffavgifter
  • Bompenger

Engangsavgiftene

Engangsavgiftene består av disse fire komponentene:

  • Avgift på co2-utslipp
  • Avgift på vekt
  • Merverdiavgift
  • Vrakpantavgift

Både vektavgiften og co2-avgiften beregnes etter egne skalaer.

Vektavgiften per kg øker med vekten. For eksempel er vektavgiften 27,15 kroner per kilo på vekten mellom 500 og 1200 kg. På vekt over 1500 kg er avgiften per kg 245,97 kroner.

C02-avgiften har også en progressiv skala. På utslipp mellom 88 og 118 gram per km er avgiften 1095,400 kroner per gram. På utslipp over 226 gram er avgiften 3800,83 kroner per gram.

Les mer om engangsavgifter på ny bil.

Merverdiavgiften beregnes av bilens innpris, og er 25 prosent.

Vrakpanten er lik for alle biler, og er på 2400 kroner eks mva.

Ved import av bruktbil må du betale de samme engangsavgiftene, men du får en rabatt avhengig av alderen på bilen.

Les mer om engangsavgifter ved kjøp eller import.

Omregistreringsavgift

Størrelsen på omregistreringsavgiften avhenger av bilens vekt og alder.

Les mer om omregistreringsavgift ved kjøp av bruktbil

Drivstoffavgifter

Både bensin og diesel blir belastet med veibruksavgift, og co2-avgift.

Les mer om drivstoffavgifter.

Trafikkforsikringsavgift

Årsavgiften ble fra 2018 erstattet med trafikkforsikringsavgift. Avgiften er i utgangspunktet på samme nivå. Bruker du bilen hele året er det ikke noen forskjell fra årsavgiften. Bruker du bilen bare deler av året, betaler du bare for de dagene du har brukt den.

Les mer om trafikkforsikringsavgift..

Bompenger

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift. For mange er dette en betydelig post. For eksempel hvis du kjøper inn i Oslo hver dag.

Eksempel på bilavgifter

Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter i 2021. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil (bensin), som dermed blir belastet med engangsavgifter.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 prosent i verdi, regnes også 40 prosent av engangsavgiftene med. Alle engangsavgifter er derfor fordelt over tre år. Slik får vi en realistisk sum som du betaler i årlige avgifter.

I tabellen under er det en egen kolonne for "Ved innførsel". Denne viser størrelsen på diverse avgifter når bilen tas inn i landet. Dette er grunnlaget for fordelingen over tre år

Du kan også regne ut bilavgiftene du må betale med kalkulatoren «Engangsavgifter på bil».

Bensinavgiftene (veiavgift, og co2-avgift) kan du regne ut med kalkulatoren Drivstoffavgiftskalkulator.

I tabellen ser du først forutsetningene, deretter engangsavgifter som skal fordeles over tre år, og til slutt årlige avgifter.

Forutsetninger:
Bilpris inn til Norge 200 000
Bilens utpris i Norge 400 000
Bilens egenvekt (i kg) 1600 kg
Co2-utslipp 140 g/km
nox-utslipp 60
Engangsavgiftene fordeles over 3 år
Verdifall i treårsperioden 40%
Antall kjørte km per år 15 000
Forbruk per mil 0,75
Bensinpris 20
Avgifter:
Engangsutgifter som fordeles: Fordelt
per år
Ved innførsel
Bilens egenvekt (i kg) 10 438 78 287
Co2-utslipp 8 128 60 963
nox-utslipp 625 4 688
Sum engangsavgifter 19 191 143 938
Merverdiavgift 7 344 55 077
Vrakpant 400 3 000
Sum avgifter 26 935 202 015
Årlige avgifter
Bensinavgift 98 oktan 5 569
co2-avgift 2 003
mva bensin 4 500
Trafikkforsikringsavgift 2 975
Bompenger 6 000
Sum årlige avgifter 21 047
Totale avgifter per år 47 982

Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen. Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 16.866 kroner per år, etter at de har blitt fordelt etter årlig verdifall. Inklusive mva og vrakpant er avgiftene 24.610 kroner. De andre årlige avgiftene summerer seg til 19.393 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år på 44.003 kroner.

Les mer om bilavgifter:

Engangsavgifter på bil

Avgifter ved bruktbilimport

Omregistreringsavgift på bil

Trafikkforsikringsavgift

Kalkulatorer:

Engangsavgifter på bil
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Engangsavgifter bruktimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Drivstoffavgiftskalkulator
Viser hvor stor prosentandel avgiftene utgjør på bensin og diesel.

El-bilkalkulator
Sammenligner kostnadene ved å eie en el-bil mot en vanlig bil.