Alle biler som blir tatt inn i landet blir belastet med engangsavgifter. Dette er avgiftene som gjelder for personbiler.

Det har de siste årene vært en dreining mot at biler med lavt utslipp får lavere engangsavgifter. Motoreffektavgiften ble fjernet fra og med 2017. Vektavgiften har blitt minsket, mens co2-utslippene har fått større betydning. Fra 1.juli 2018 ved at reduksjonen i vektavgiftsgrunnlaget for ladbare hybridbiler ble gjort avhengig av hvor langt de kjører på strøm.

Fra 2020 er det en endring i hvordan co2-utslippet måles. Den skal nå måles etter WLTP-syklusen (tidligere NEDC). Den nye metoden gir et mye riktigere mål på utslipp av co2.

Avgiftsgrunnlaget

Avgiften beregnes på grunnlag av de kjøretekniske data som er lagt til grunn ved motorvognens godkjenning etter vegmyndighetenes regelverk.

For motorvogner som er godkjent etter testsyklusen WLTP (Worldwide Harmoniced Light Vehicles Test Procedure) skal CO2-komponenten beregnes på grunnlag av WLTP verdien.

For motorvogner som er godkjent etter testsyklusen NEDC (New European driving Cycle) skal CO2-komponenten beregnes på grunnlag av NEDC-verdien. Denne verdien skal multipliseres med 1,24 i avgiftsgruppe a og j, og med 1,22 i avgiftsgruppe b. 

Dersom det ikke fremgår om motorvognen er testet etter NEDC eller WLTP, beregnes CO2-komponenten etter beregningsmåten for

  1. WLTP dersom motorvognen er førstegangsregistrert i utlandet 1. september 2018 eller senere, eller ikke tidligere er registrert i utlandet
  2. NEDC dersom motorvognen er førstegangsregistrert før 1. september 2018.

Dette består engangsavgiftene av

Når nye biler importeres blir det for de aller fleste personbiler avgiftsbelagt ut fra følgende komponenter:

  • Vektavgift
  • Co2-avgift
  • NOX-avgift

Biler som ikke er nye, får en reduksjon i avgiftene ut fra alder. Les mer om avgifter ved bruktbilport.

Det er noen kjøretøy der det ikke oppgis CO2-utslipp, eller det er uegnet. Det gjelder for vare- og lastebiler, der avgiften skal beregnes etter slagvolumet. I tillegg må slagvolumet brukes på en del kjøretøy som ikke er produsert for det europeiske markedet, der CO2-utslippet ikke er målt på samme måte.

Avgiftene for 2021

I tabellen under har vi satt opp satsene som gjelder for engangsavgiftene.

Vektavgiften er delt inn i fem vektklasser. For de første 500 kg er det ingen avgifter. For hver kilo over 1500 kg koster det 234,6 kroner.

For co2-utslipp er det egentlig 7 klasser, hvorav to er et rent fratrekk. Hvis bilen slipper ut under 87 gram per kilometer gis det et fradrag som gir en negativ avgift. Men de totale avgiftene (eks vrakpant) kan ikke bli under null. CO2-avgiften har blitt en viktigere og viktigere komponent de siste årene.

Du kan også beregne avgiftene med Engangsavgifts-kalkulatoren.

Engangsavgift
Vektavgift, kr/kg
0-500 kg 0
501-1200 kg 25,9
1201-1400 kg 64,55
1401-1500 kg 201,72
over 1500 kg 234,6
CO2-avgift, kr/(g/km)
0-87 g 0
88-118 g 773,91
119-156 g 867,25
157-226 g 2272,56
Over 226 g 3625,17
fradrag mellom 50-87 g 792,95
fradrag under 50 g 932,92
NOX-utslipp
Kr pr mg/km 74,53

Eksempler på avgift

Her har vi tatt med en del eksempler på hvor mye avgiften blir. For eksempel vil en bil som veier 1.300 kg få en vektavgift på 25.448 kroner. Ved et utslipp av co2 på 160 gram per km, gir dette en avgift på 69.803 kroner.

Her er noen eksempler på hva avgiften blir:

Engangsavgift
Vektavgift Kr
1000 kg 13 405
1300 kg 25 448
1450 kg 42 568
1600 kg 77 288
1800 kg 128 850
CO2-avgift, kr/(g/km) kr
30 g/km -49 677
80 g/km 0
110 g/km 18 423
130 g/km 35 602
160 g/km 69 803
190 g(km 140 366
220 g(km 210 929

Hybridbiler

Hybridbiler uten lademuligheter har de samme engangsavgiftene som andre personbiler.

Hybridbiler med lading får en rabatt på vektavgiften. Dette gjøres ved å redusere vektgrunnlaget med 23 prosent. Fra 1.7.2018 er det et krav at hybridbilen må kunne kjøre 50 kilometer på strøm for å få fullt fradrag. Hvis lengden er under dette, gis det et forholdsmessig fradrag. Kan bilen bare gå 25 kilometer på strøm, blir reduksjonen halvert til 11,5 prosent.

Her er noen eksempler på hva vektavgiften blir på ulike vektnivåer, og hvor mye lavere vektavgiften blir i forhold til vanlige personbiler.

Ladbar hybrid 50 km
Vektavgift Kr Forskjell
1000 kg 7 239 6 166
1300 kg 13 432 12 016
1450 kg 16 528 26 040
1600 kg 20 905 56 383
1800 kg 31 194 97 656
Ladbar hybrid 20 km
Vektavgift Kr
1000 kg 10 938 2 467
1300 kg 18 242 7 206
1450 kg 26 557 16 011
1600 kg 43 153 34 135
1800 kg 85 641 43 209

Avgiften på co2-avgiften er i utgangspunktet det samme som på personbiler. Men ladbare hybrider vil få lavere co2-avgift på grunn av at en del av kjøringen går på strøm.

Merverdiavgift

Merverdiavgiften skal betales med 25 prosent av taxfree prisen. Denne skal inkludere utgifter til forsikring og frakt for å få den til grensen.

Engangsavgiftene blir altså ikke belagt med merverdiavgift. Hvis utsalgsprisen på en bil er 500.000 kroner, vil derfor ikke merverdiavgiften være 100.000 kroner. Hvis engangsavgiftene utgjør 200.000 kroner av totalprisen, blir merverdiavgiften 20 prosent av 300.000 kroner, det vil si 60.000 kroner.

 

Les mer om bilavgifter:

Avgifter ved bruktbilimport

Guide til bilavgifter

Omregistreringsavgift på bil

Trafikkforsikringsavgift

Drivstoffavgifter

Kalkulatorer:

Engangsavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvilke avgifter som en ny bil blir belastet med. Her ser du størrelsen på de forskjellige engangsavgiftene. Disse er vektavgift, motoreffektavgift og co2-avgift (eventuelt slagvolumavgift). I tillegg kommer merverdiavgiften.

Bilavgifter ved bruktbilimport
Beregn hvilke avgifter en bruktimportert bil blir belastet med. Avgiftene henger sammen med importprisen, alder, vekt, co2-utslipp (eventuelt slagvolumet).

Andre nyttige kilder:

Engangsavgifter bil
Informasjon fra Skatteetaten.