Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er Norges Bank har som har ansvar for både rådgivende og utøvende oppgaver innen pengepolitikken.

Sentralbankloven av 1985 regulerer bankens virksomhet. Loven slår fast at Norges Bank skal være et utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Banken skal utstede pengesedler og mynter, fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet og overvåke penge-, kreditt- og valutamarkedene. Loven gir banken adgang til å sette i verk tiltak som er vanlige eller naturlige for en sentralbank.

Målet for pengepolitikken

Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Pengepolitikken skal samtidig bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting.

Norges Bank skal i utgangspunktet ikke ta hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser.

Virkemidler

Det tar tid før pengepolitikken virker. Norges Bank ser inflasjonsutviklingen på mellomlang sikt når den setter renten.

Det viktigste virkemiddelet er Styringsrenten. Dette er renten bankene får på innskudd i Norges Bank. Styringsrenten påvirker det kortsiktige pengemarkedet.

Ut over det å endre styringsrenten, kan Norges Bank kjøpe eller selge kroner i valutamarkedet for å påvirke kronekursen. Dette er et virkemiddel som vil bli brukt sjeldent

Slik fastsettes renten

Det er Norges Banks hovedstyre som fastsetter styringsrenten. Dette styret oppnevnes av Kongen i statsråd, og består av fem medlemmer som arbeider utenfor Norges Bank. I tillegg består styret av sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen.

Vedtak om styringsrenten blir tatt i hovedstyrets rentemøter hver sjette uke.

Grunnlaget for rentebeslutningen er analysene og den pengepolitiske strategien, som er gjengitt i Pengepolitisk rapport. I tillegg kommer den løpende vurderingen av pris- og kostnadsutsiktene, og forholdene i penge- og valutamarkedene.

Hovedstyret diskuterer hovedlinjene i analysen i Pengepolitisk rapport i et møte ca to uker før rapporten publiseres. Aktuelle temaer til rapporten har vært diskutert i et tidligere møte. På bakgrunn av analysene og diskusjonen vurderer hovedstyret konsekvensene for den fremtidige renteutviklingen, herunder alternative strategier. Vedtaket om en pengepolitisk strategi fattes av hovedstyret samme dag som rapporten offentliggjøres.

 

Se også:

Norges Banks system for å styre renten
Utdyping fra Norges Bank om styringsrenten.

Pengepoltisk rapport
Pengepolitisk rapport vurderer utsiktene for renten og inneholder anslag for utviklingen i norsk økonomi, utdypinger av særskilte temaer og et sammendrag fra Norges Banks regionale nettverk.

Styringsrentens utvikling
Se hva styringsrenten har vært historisk.