Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er hovedtallene for lønnsnivået i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn var 635.040 kroner i 2021. Lønnsøkningen ble på 4,4 prosent. Hvis overtidsgodtgjørelse inkluderes, var gjennomsnittslønnen 651,480 kroner.

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er 64.080 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor. Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet.

Av denne statistikken kan du også se at kvinner hadde en lønnsinntekt som var 10,3 prosent lavere enn menn.

Det blir også laget tall for de tre hovedsektorene i arbeidslivet; privat sektor, kommuneforvaltningen, og statsforvaltningen.

2020 2021 Endring
Årslønn 608 160 635 040 4,4 %
Årslønn ink overtid 623 040 651 480 4,6 %
Årslønn median 547 320 570 960 4,3 %
Menn 635 280 662 520 4,3 %
Kvinner 567 240 593 880 4,7 %
Privat sektor og offentlige foretak 616 560 643 440 4,4 %
Kommuneforvaltningen 548 040 573 000 4,6 %
Statsforvaltningen 639 240 666 240 4,2 %

Kilde: SSB

Oppbyggingen av lønnsintekten

Månedlønnen er summen av avtalt månedflønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Overtidsgodtgjørelse kommer i tillegg til månedlønnen. For 2021 er gjennomsnittlig månedlønn inkludet overtid 651.480 kroner.

Lønnsart 2020 2021 Endring
Månedlønn 608 160 635 040 4,4%
Avtalt månedlønn 579 000 602 400 4,0%
Uregelmessige tillegg 15 000 15 840 5,6%
Bonus 14 280 16 800 17,6%
Overtidsgodgjørelse 14 880 16 440 10,5%
Månedlønn ink overtid 623 040 651 480 4,6%

Lønnsinntekt etter utdannelsesnivå

I forhold til grunnskolenivå tjener de med høyeste utdanning 70 prosent mer. Forskjellen er på 363.480 kroner.

Det er ikke så stor forskjell mellom videregående utdanning og lavere nivå på universitets og høyskoleutdanning. Forskjellen er på 82.920 kroner.

Nivå 2020 2021 Endring
Grunnskole 444 840 456 120 2,5%
Videregående utdanning 546 840 571 560 4,5%
Universitets- og høgskoleutdanning 1-4 år 624 600 654 480 4,8%
Universitets- og høgskoleutdanning over 4 år 773 640 819 600 5,9%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter alder

Inntekten stiger med alder. Toppen nås i aldersgruppen 50-54 år. Da er gjennomsnittsinntekten 709.080 kroner.

Alder 2 020 2 021 Endring
0-24 år 375 120 389 040 3,7%
25-29 år 504 480 526 920 4,4%
30-34 år 562 320 588 600 4,7%
35-39 år 605 880 632 880 4,5%
40-44 år 642 120 671 760 4,6%
45-49 år 669 240 697 800 4,3%
50-54 år 677 760 709 080 4,6%
55-59 år 677 880 707 400 4,4%
60 år eller eldre 672 000 702 360 4,5%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter hovedyrker

Statistikken er delt inn i 10 hovedyrker (som igjen er delt inn i en rekke yrker).

Ikke overraskende er det gruppen Administrerende direktører som har den høyeste inntekten med 1.085.520 kroner. Her er det jo en del svært høyere lønninger, slik at medianinntekten er en god del lavere.

Aller lavest inntekt har renholdere og hjelpearbeidere med 442.920 kroner.

Yrke 2020 2021 Endring
Ledere 855 240 913 680 6,4%
Administrerende direktører 993 240 1 085 520 8,5%
Akademiske yrker 661 080 703 800 6,1%
Høyskoleyrker 648 600 689 040 5,9%
Kontoryrker 491 880 522 360 5,8%
Salgs- og serviceyrker 432 960 450 960 4,0%
Bønder, fiskere mv. 443 040 476 880 7,1%
Håndverkere 487 680 505 320 3,5%
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 495 360 518 760 4,5%
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 415 680 442 920 6,2%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter fylke

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 720.960 kroner.

Lavest inntekt er det i Innlandet med 566.160 kroner.

Fylke 2020 2021
Oslo 688 080 720 960
Rogaland 642 120 671 760
Viken 595 440 622 320
Vestland 593 640 616 680
Trøndelag 581 280 606 120
Agder 566 400 590 280
Vestfold og Telemark 565 800 590 160
Troms og Finnmark 564 720 587 400
Møre og Romsdal 565 320 586 320
Nordland 556 800 581 280
Innlandet 543 480 566 160

Om statistikken

Det er SSB som beregner statistikken.

Lønnen er inndelt i disse elementene:

Avtalt månedslønn
Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Bonus
Omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Månedslønn
Inkluderer avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Årslønn
Månedslønn ganget med 12.

Overtidsgodtgjørelse
Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn.

 

Se også:

Dette er de 50 yrkene med høyest lønn

Dette er de 50 yrkene med lavest lønn

Lønnsnivået i 350 forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Yrkene med den beste lønnsutviklingen det siste året

Historisk lønnsstatistikk

Dette koster du arbeidsgiveren din per time

Lønnsnivået i alle landets kommuner

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.