Etter at arveavgiften ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014 skal man ikke lenger sende inn arve- eller gavemelding til Skatteetaten.

Dette skulle sendes dersom den du arvet fra døde i 2013 eller tidligere, samt dersom gaven ble gitt i 2013 at du skal sende inn arve- eller gavemelding.

I så fall er reglene slik:

Hvis boet har vært under offentlig skiftebehandling, men senere er tilbakelevert arvingene til rådighet, er fristen seks måneder fra datoen for skifterettens kjennelse om tilbakelevering.

Meldingen sendes inn på et eget skjema, «Melding om arv».

Det kan være at ikke alle spørsmål vedrørende skiftet er avklart innen fristen på seks måneder. Du må likevel sende inn en så fullstendig utfylt melding som mulig. Samtidig opplyser du at det vil komme ytterligere opplysninger. Boets faste eiendom skal kanskje selges, og det kan lett ta lang tid.

Arveavgiften forfaller til betaling innen 12 måneder etter dødsfallet. Arvingene er solidarisk ansvarlige for innbetaling av avgiften.

Vurdering av verdier

I skjemaet skal all formue tas med, også formue i utlandet. Utgangspunktet er at eiendelene skal føres opp til antatt salgsverdi. Det er arvingene som er ansvarlig for at verdiene blir korrekt satt opp. Men det er arveavgiftsmyndightene som endelig fastsetter verdiene.

Faste eiendommer

Det er ingen plikt å sende med takst for fast eiendom. Du kan føre opp den verdien du tror er riktig. Til dette bruker du et eget skjema. Da er det opp til skatteetaten å avgjøre om det skal avholdes en egen takst.

Hvis eiendommen er solgt innen meldingen er sendt, legger du inn salgssummen. Hvis den skal selges, opplyser du om dette i meldingen.

Motorkjøretøy

Under motorkjøretøy skal dette føres opp: privatbiler, campingvogner, mopeder, mopedbiler motorsykler og snøscootere.

Verdiene settes opp etter en fastsatt skala:

  Alder % av nypris
  År 0 (Ny) 75%
  År 1 65%
  År 2 55%
  År 3 45%
  År 4 40%
  År 5 30%
  År 6 20%
  År 7 til 15 15%

Her skal meldingen sendes

Det er tre aktuelle adresser for å sende meldingene. Hvilket fylke du bor er avgjørende.

Her skal de sendes:

  Adresse Fylke
  Skatteetaten Finnmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland Nord-Trøndelag, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Troms
  Postboks 2060
  6402 Molde
     
  Skatteetaten Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold, Vest-Agder
  Postboks 2412
  3104 Tønsberg
     
  Skatteetaten Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo, Østfold
  Postboks 9200
  Grønland 0134 Oslo

Hvis avdøde var bosatt i utlandet, skal meldingen sendes til Skatteetaten i Oslo.

Skatteetatens sjekkliste for arvemeldingen

Denne listen kan du gå igjennom før arvemeldingen blir sendt inn.

  • Underskrift av samtlige arvinger, jf. skifteattesten, evt. må skriftlig fullmakt sendes inn.
  • Kopi av eventuell avholdt takst over eiendommen(e). Foreligger det ikke takst må du fylle ut opplysningsskjema for fast eiendom. Dersom eiendommen(e) er solgt/skal selges må du fylle ut Kopi av oppgjørsoppstilling fra megler (ettersendes dersom den ikke foreligger ennå).
  • Opplysninger om aksjer. Skjema for ”Verdsettelse av formuesobjekter omfattet av aal. § 14 femte ledd” i utfylt stand.
  • Kopi av testament og evt. ektepakt/samboeravtale.
  • Opplysninger om samtlige arvingers slektskapsforhold til avdøde og hvilket slektskapsforhold det er mellom arvingene.
  • ”Pkt. 3.4 og 3.5 i skjemaet: Oppstilling m/dokumentasjon for alle skifte- og begravelsesomkostninger.
  • - Uten dokumentasjon gis det kun standardfradrag lik et halvt grunnbeløp i folketrygden (G)”
  • Ved frafall: Underskrift av både frafallsgiver og mottaker på frafallserklæringen. NB! Les veiledningen punkt 4.
  • - Uten underskrift kan ikke frafall legges til grunn ved avgiftsberegningen.
  • Forsikringsselskapets navn, polisenummer(avtalenummer) og utbetalt beløp(forsikringssum). Husk å legge ved forsikringsavtalen.

Les mer om skifte:

Skifte

Uskiftet bo

Proklama

Skifteattest

Arveavgiftsgrunnlagskalkulator
Kalkulatoren regner ut netto arveavgiftsgrunnlag, dvs etter at alle eventuelle utgifter er trukket fra. Den regner også ut hva hver enkelt arvemottaker må betale i arveavgift.

Arveavgiftskalkulator
Kalkulatoren regner ut arveavgiften på mottatt arv. Du kan også beregne hva arveavgiften blir hvis du gir arv videre til egne barn.