Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Når du selger noe du har arvet er utgangspunktet at du overtar inngangsverdien på objektet som du arver.

Når du arver noe som kan være skattepliktig ved videresalg er det to prinsipper som kan gjelde. Enten at du overtar inngangsverdien til den du arver av (kontinuitetsprinsippet), eller at markedsverdien er inngangsverdien (diskontinuitet). Det er kontinuitetsprinsippet som gjelder hvis ikke noe annet er bestemt.

Bolig og fritidseiendom

For boliger og fritidsboliger/hytter er det spesialregler. Hvis dette kunne blitt solgt skattefritt ved dødstidspunktet, vil den fordelen opprettholdes, altså diskontinuitet. Det betyr at ny inngangsverdi blir markedsverdien ved arvetidstidspunktet. Deretter følger de vanlige skattereglene for salg av boliger og fritidsboliger.

Hvis boligen selges rett etter vil det ikke bli noen skatteplikt. Hvis boligen leies ut (sekundærbolig) vil et salg være skattepliktig, der markedsverdien ved dødstidspunktet er inngangsverdien.

Dermed vil for eksempel en arvet bolig, kunne selges uten gevinstskatt hvis du har bodd minst ett av de siste to årene i boligen før salg. En fritidsbolig må eies i fem år, og benyttes i minst fem av de siste åtte årene, for at en gevinst skal blir skattefri.

Var ikke skattefritt ved dødstidspunktet

Hvis boligen eller fritidseiendommen ikke kunne vært solgt skattefritt ved dødstidspunktet arves inngangsverdien. Ved salg vil det måtte betales 22 prosent i skatt på gevinsten.

Hvis det er en bolig eller hytte er det mulig å konvertere gevinsten til å bli skattefri ved enten å bo i boligen eller bruke hytta selv for å få skattefrihet ved salg.

Aksjer og aksjefond

Hvis du arver et aksjefond vil du overta inngangsverdien på dette. Dette er opprinnelig kostpris, tillagt skjermingsfradrag i de årene i aksjefondet er eid.

Det kan være vanskeligere å finne inngangsverdien på aksjer. Inngangsverdier vil være påvirket av skjermingsfradrag, og RISK-justering (gjaldt for mange år siden), I tillegg kan det være endringer i selskapskapitalen som gjør at inngangsverdien per aksje vil være endret.

Arv og latent skatt

Hvis man arver noe det er en latent skatt på må det tas hensyn til i arveoppgjøret. Hvis for eksempel den ene overtar 2 millioner i bankinnskudd, den andre 2 millioner i aksjefond med en inngangsverdi på 1 million kroner, må det justeres for latent skatt.

I dette tilfellet vil det være en gevinst på 1 million kroner. Siden det er en gevinst fra aksjefond vil skal dette økes med en faktor på 1,72. Skattegrunnlaget blir dermed 1.720.000 kroner. Dette gir en skatt på 378.400 kroner.

For at begge skal få like verdier må den med aksjefond få overført halvparten av dette skattebeløpet (189.200 kroner).

En latent skatt er i praksis akkurat det samme som en gjeldspost.

Dokumentasjon må tas vare på

Inntil 2014 var det arveavgift. Da ble det satt en verdi på for eksempel eiendom som ble arvet. Den verdien er også inngangsverdien på det som ble arvet.

Det kan være mye vanskeligere å finne korrekt inngangsverdi på det du har arvet fra 2014. Arver du for eksempel en eiendom (som ikke kunne ha vært solgt skattefritt) som ble kjøpt for 30 år siden kan det være utfordrende å finne inngangsverdien. Denne består av kjøpesummen fratrukket kostnader i forbindelse med kjøpet, pluss alle senere påkostninger (standardforbedring ikke vedlikehold) kan legges til inngangsverdien. Da gjelder det å ha dokumentasjon på dette, som ikke alltid er så lett hvis en påkostning skjedde for 20 år siden.

I verste fall vil hele salgssummen bli skattepliktig hvis du ikke har noen dokumentasjon.

 

Se også:

Guide til arverettigheter

Skatt på aksjer og utbytte

Salgsgevinst ved salg av bolig

Salgsgevint ved salg av hyttte

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får ved salg av aksjer og mottatt utbytte.

Gevinstberegning av bolig
Kalkulatoren beregner resultatet og den tilhørende skatten ved salg av bolig eller fritidseiendom.

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.