Kommer 12.10: Dette er endringene som berører din privatøkonomi i om forslaget til statsbudsjettet for 2022.

Under ser du hovedpostene for Statsbudsjettet 2022.

Det er små endringer i skatten fra 2021 til 2022. Les mer om dette i denne artikkelen: Dette betyr skatteendringene for deg.

Skattekalkulatorer for 2022

I forbindelse med statsbudsjettet er det laget flere skattekalkulatorer.

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2020 og 2021. Innslagspunktene er i 2021 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,3 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover. Kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Beregn hva skatten blir i 2022
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2022
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Innholdet i statsbudsjettet

Her har vi tatt med alle poster som kan ha betydning for privatøkonomien. Dette er satt opp alfabetisk.

Aksjegevinster og utbytte

Det er ingen endring i skatt på aksjegevinster og aksjeutbytte. Skatten på utbytte i 2022 vil i praksis fortsatt i være på 31,68 prosent. Dette satsen fremkommer ved at utbytte ganges med en faktor på 1,44, og så skattlegges med satsen på 22 prosent.

Det betyr at 1000 kroner i utbytte eller gevinst blir oppjustert til 1.440 og deretter skattlagt med 22 prosent.

Les mer om aksjebeskatning.

Aksjer - kjøp til underkurs

Maksimal rabatt for aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet økes fra 25 til 30 pst. Maksimal verdi på 7 500 kroner per ansatt i året videreføres.

Alkoholholdige drikkevarer

Satsene øker med 1,2-1,4 prosent.

Alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen vil være den samme som i 2021 med 22 prosent.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 52.450 kroner til 54.000 kroner.

Avgiftene

De fleste andre avgifter vil øke med den forventede inflasjon som i utgangspunktet er på 1,3 prosent. Se ellers punktene øverst.

Bil - engangsavgift

Vektavgiften økes med 1,3 prosent.

CO2-avgiften økes med 36,8 prosent i de to laveste intervallene. Disse går fra 87-118 g/km og 119-155 g/km. For intervallene over økes den med 1,3 prosent. 

Vektfradraget for ladbare hybridbiler foreslås redusert ved at fradragssatsen reduseres til 15 prosent, og kravet til elektrisk rekkevidde for å oppnå maksimalt fradrag økes fra 50 km til 100 km.

Les mer om engangsavgifter på bil.

Boligverdi og verdi på fritidsboliger

Boliger som har en markedsverdi på over 15 millioner kroner får senket verdsettelsesrabatten fra 75 til 50 prosent. Det er på den delen som ligger over 15 millioner som blir verdsatt til 50 prosent. For en bolig med verdi på 20 millioner kroner vil bli verdsatt til 3,75 millioner pluss 2,5 millioner, det vil si 6,25 millioner kroner. I dag er den verdsatt til 5 millioner kroner. Det gir dette tilfellet en økning i formuesgrunnlaget på 1,25 millioner kroner, som gir en økt formuesskatt på 18.750 kroner.

Sekundærboliger vil få en økning i verdien 90 til 95 prosent.

Bostøtte

Bostøtten styrkes med 71 millioner kroner. Forslaget vil bidra til at om lag 17 000 eksisterende mottakere i gjennomsnitt vil få 3 800 kroner høyere bostøtte per år. I tillegg vil om lag 1 100 nye husstander få i gjennomsnitt 8 600 kroner per år.

Les mer om bostøtte.

BSU - Boligsparing for ungdom

Her er det uendret. Det årlige sparebeløpet er 27.500 kroner. Skattefradraget er 20 prosent, slik at årlig fradrag kan bli opptil 5.500 kroner.

Guide til BSU.

Drivstoffavgifter

Veibruksavgiften for bensin settes opp fra 5,01 kroner per liter til 5,08 kroner. For diesel settes den opp fra 3,58 kroner til 3,65 kroner.

CO2-avgiften for bensin settes opp fra 1,37 kroner til 1,78 kroner per liter. For mineralolje økes den fra 1,58 til 2,05 kroner.

Samlet øker bensinen med 48 øre. Diesel øker med 54 øre.

Dette er betydningen:

Km Bensin Diesel
10 000 288 324
15 000 432 486
20 000 576 648
30 000 864 972

Egenandelstaket

Egenandelstaket økes med 461 kroner fra 2.460 kroner til 2.921 kroner.

Les mer om egenandelstaket.

Eiendomsskatt

Det er ingen endringer i eiendomsskatten

Guide til eiendomsskatt.

Beregn eiendomsskatten med Eiendomsskatt-kalkulatoren.

El-avgiften

El-avgiften senkes med 1,5 øre fra 16,69 øre per kWh (20,86 øre ink mva) til 15,19 øre per kWh (18,99 øre ink mva).

Dette er betydningen:

kWh Kr
10 000 188
20 000 375
30 000 563
40 000 750

Fagforeningsfradrag

Holdes fast på 3.850 kroner.

Flypassasjeravgift

Denne foreslås gjeninnført. Lav sats på 84 kroner der slutt-destinasjonen er i Europa. Høy sats på 214 kroner der slutt-destinasjonen er utenfor Europa..

Foreldrefradraget

I 2021 kan det trekkes fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40.000 kroner, for tre barn 55.000 kroner.

For 2022 er det foreslått å utvide foreldrefradraget fra barn nummer to fra 15.000 kroner til 25.000 kroner. For to barn øker da foreldrefradraget med 10.000 kroner, for tre barn med 20.000 kroner.

Les mer om foreldrefradrag.

Formuesskatten

Verdsettelsesrabatten øker fra 45 prosent til 50 prosent på verdien av arbeidende kapital (aksjer, aksjefond ol). Et aksjefond vil dermed verdsettes til 50 prosent av markedsverdien. Satsen på formuesskatten er derfor i praksis halvparten, det vil si 0,425 prosent på arbeidende kapital.

Innslagspunktet i formuesskatten økes fra 1,5 millioner til 1,6 millioner kroner.  innslagspunktet (3,2 millioner kroner for ektefeller samlet). Satsen på 0,85 prosent holdes uendret.

Les mer om formuesskatt.

Fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp økes med 10 prosent.

Les mer om fri rettshjelp.

Frikortgrensen

Økes fra 59.650 kroner til 61.450 kroner.

Fritidsboliger

Det foreslås å øke formuesverdien med 10 prosent.

Gaver

Det maksimale gavebeløpet holdes fast på 50.000 kroner.

Jobbfradrag for unge

Det foreslås at unge fra 17 til 29 år med arbeidsinntekt får redusert grunnlaget for skatt på alminnelig inntekt med inntil 23.500 kroner. Det gir en skattelettelse på inntil 5 170 kroner.

Fradraget blir redusert med 10 prosent av arbeidsinntekten som overstiger 300 000 kroner. Fradraget blir dermed null for dem med arbeidsinntekt over 535 000 kroner.

Ved en inntekt på 400.000 kroner reduseres fradraget med 10 prosent av forskjellen mellom 400.000 kroner og 300.000 kroner, det vil si 10.000 kroner. Fradraget blir da redusert til 13.500 kroner, som reduserer skatten med 2.970 kroner..

Kontantstøtten

Kontantstøtten vil være uforandret på inntil 7500 kroner.

Marginalskatten

Marginalskatten går ned med 0,2 prosentpoeng for lavere inntekter, siden trinnskatten settes ned på de to laveste trinnene.

Merverdiavgift

Det er ingen endringer på satsene for merverdiavgift.

Les mer om merverdiavgift.

Minstefradraget

For lønnsmottakere økes minstefradraget med to prosentpoeng til 48 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 106.750 kroner til 109.950 kroner. Ved en inntekt på 229.063 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

For pensjonister økes minstefradraget med tre prosentpoeng til 40 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 88.700 kroner til 90.800 kroner. Ved en inntekt på 227.00 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Omregistreringsavgift

Fritaket for elbiler oppheves.

Opsjoner

Det foreslås å utvides til selskaper med 80 ansatte, mot 25 i dag. Omsetningen skal kunne være 80 millioner, mot 25 millioner i dag. Maksimal selskapsalder økes til 10 år fra 6.

En enkelt ansatt kan ikke tildeles nye opsjoner som gjør at samlet markedsverdi på de underliggende aksjene overstiger 3 millioner kroner på tildelingstidspunktet.

Reisefradraget

Reisefradraget skal deles opp i to soner (sentralitetsklasse). Klasse 1 til 3 vil opprettholde grensen på 23.900 kroner (det overskyende gir fradrag). Klasse 4-6 får grensen satt ned til 14.000 kroner. 

Kilometersatsen økes til 1,65 kroner per km.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt er uendret, vil også verdien av rentefradraget være uendret.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.200 kroner lavere skatt i 2022.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har de senere årene blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Sukkeravgiften

Økes fra 8,49 kroner per kilo til 8,60 kroner.

Tobakksvarer

Avgiftene økes med 6,2 til 6,4 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

For bensinbiler og dieselbiler med partikkelfilter settes trafikkforsikringsavgiften ned med 1,2 prosent fra 8,40 kroner per døgn til 8,25 kroner..

For elbiler blir avgiften økt til nivået for bensinbiler, gra 5,85 kroner til 8,25 kroner.

For dieselbiler uten fabrikkmontert filter blir avgiften satt ned fra 9,80 kroner til 9,68 kroner.

Dette gir en nedgang på 55 kroner per år for fossilbiler. For elbiler går avgiften opp med 876 kroner.

Les mer om trafikkforsikringsavgift.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten senkes for de to laveste trinnene. Selve innslagstrinnene er økt med 3,0 prosentpoeng.

Dette er trinnene i 2021 og 2022:

2021 2022
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
184 800 1,70% 190 350 1,40%
260 100 4,00% 267 900 3,80%
651 250 13,20% 670 800 13,20%
1 021 550 16,20% 1 052 200 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 700.000 kroner i 2022 betaler du 1,40 prosent og 3,80 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 670.800 kroner til 700.000 kroner.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er en økning på 2.000 kroner i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den øker fra 59.650 kroner til 61.650 kroner.

Uføretrygd

Regjeringen foreslår at fribeløpet til uføretrygden på 0,4 G fra 1. januar 2022 erstattes med halvert avkorting opptil 1,2 G, slik at uføretrygdede får beholde en større del av arbeidsinntekten i et lengre inntektsintervall. 

Les mer om uføretrygd.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2022 sammenlignet med 2021
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2020 og 2021. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.