Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

IPS gir god avkastning etter skatt, men du må binde pengene dine i lang tid.

Innen IPS-ordningen (Individuell Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 15.000 kroner per år (var 40.000 kroner til og med 2021). Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 8.800 kroner.

I 2023 og 2024 vil fradragseffekten være 22 prosent. Når den kommer til beskatning, vil også skattesatsen være 22 prosent. I den gamle ordningen ble den beskattet fullt ut som pensjonsinntekt. En vanlig marginalsats var da 37,1 prosent.

Innbetalinger etter den «gamle» IPS-ordningen er stoppet. Disse vil bli beskattet som vanlig pensjonsinntekt når den kommer til utbetaling. Du kan ikke overføre IPS etter gammel ordning til ny ordning.

Lønnsomheten av denne ordningen har blitt vesentlig bedre ved at skattesatsen er lik både ved fradrag og inntektsføring.

Du kan beregne lønnsomheten og se hva sparebeløpet vokser til med IPS-kalkulatoren.

Regler for IPS

 • Maksimalt sparebeløp per år er 15.000 kroner.
 • Pengene er bundet frem til pensjonsalderen.
 • Kan tidligst utbetales fra 62 år.
 • Utbetaling kan minimum skje over 10 år, minst til 80 år. Hvis du får pensjonen utbetalt fra 62 år, blir minimum utbetalingstid derfor 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G (23.726 kroner) kan utbetalingstiden settes ned slik at dette beløpet nås.
 • Det kan spares i IPS fra fylte 18 år til høyst 75 år.
 • Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.
 • Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til en annen tilbyder.
 • Kunden kan avbryte pensjonsspareavtalen, og få utstedt et pensjonskapitalbevis.

Fordeler og ulemper med IPS

Dette er fordelene ved IPS:

 • Sparebeløpet trekkes fra slik at du får utsatt skatten. Du får dermed avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt.
 • Innestående på pensjonskontoen teller ikke med i grunnlaget for formuesskatt.
 • Skatt på avkastning i oppsparingsperioden utsettes til pengene tas ut.

Ulemper:

 • Pengene bindes i lang tid.
 • Kan være et ekstra lag med kostnader (men hos mange tilbydere er ekstrakostnaden null).
 • Aksjefond i IPS-sparingen mister skjermingsfradraget.

For noen kan det være nødvendig at man ikke får tak i pengene. Hvis pengene lett ville blitt brukt opp i stedet for en nødvendig pensjonssparing, er det egentlig positivt at pengene bindes.

Skattemessige forhold

Du kan trekke fra inntil 15.000 kroner. Fradragseffekten er på 22 prosent, slik at netto må du ut med 11.700 kroner (fradrag 3.300) ved maksimalt sparebeløp. Sparingen gir deg ikke en endelig skattelette, men en utsettelse av skatten.

Avkastningen underveis blir ikke beskattet. Det skjer først ved utbetalingen.

Saldoen du har på IPS’en teller ikke med i formuesskattegrunnlaget. Dette gir denne spareformen en relativ konkurransefordel på inntil 1,28 prosent etter skatt i 2023 og i 2024. Formuesskatten er på 1,00 prosent i 2023 og 2024 (1,10 prosent fra 20 millioner). Dette teller som 1,28 prosent når vi ser på hva du behøver i avkastning før skatt for å tjene dette.

Lønnsomheten av IPS

Lønnsomheten av IPS har økt mye når skattesatsen på utbetalingen ble satt ned til fradragseffekten. Nå får du 22 prosent effekt av fradraget, og 22 prosent skatt på utbetalingen.

Nå vil avkastningen etter skatt tilsvare den avkastningen du får innenfor IPS, fratrukket eventuelle kostnader.

For de som betaler formuesskatt er det en ekstra fordel at midler i IPS ikke teller med i formuesgrunnlaget.

Les mer om hvor lønnsom IPS er i forhold til andre spareformer.

Kalkulator:

Du kan beregne avkastningen etter skatt (og hva sparebeløpet vokser til) med IPS-kalkulatoren.

Sparealternativene

Sparealternativene i IPS kan deles inn i to hovedvalg:

1. Du bestemmer selv hvilke fond du skal plassere i ut fra en fondsmeny som pensjonsleverandøren tilbyr. Det er ikke alle leverandørene som tilbyr fritt fondsvalg.

2. Du lar pensjonsleverandøren bestemme ut fra ferdige spareprofiler som blir tilbudt.

Noen leverandører tilbyr også de ferdige spareprofilene med alderstilpassing. Da blir aksjeandelen nedtrappet etter at du når en viss alder.

Her kan du se leverandørenes tilbud på IPS

Se også hvilke fondsprofiler leverandørene tilbyr.

Sparebeløpet

Du velger selv sparebeløpets størrelse, og tidspunkt for innbetaling til avtalen.

Avtalen kan inneholde en betalingsplan som fastsetter hvilke årlige innbetalinger kunden skal foreta, og tidspunkt for innbetalinger. Kunden kan endre betalingsplanen ved melding til institusjonen

Du kan når som helst avbryte avtalen ved å sende en melding til leverandøren.

Da skal det utstedes et pensjonskapitalbevis for den sparesaldoen du har. Denne blir utbetalt fra pensjonsalder. Pensjonskapitalbeviset skal angi hvilke vederlag du skal dekke etter at avtalen om individuell sparing til pensjon er avbrutt.

Forsikringselementer

Livselskaper som tilbyr IPS er pliktige til å ta med et forsikringselement. Dette er ikke nødvendig for andre IPS-leverandører som bank, pensjonsforetak, verdipapirforetak, og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Det som har blitt valgt av livselskapene som forsikringselement er en minimum rentegaranti ved utbetaling av IPS-pensjonen. Dette innebærer gjerne at rentegarantien er minst null prosent i avkastning (altså at du ikke kan tape penger i utbetalingstiden). For denne garantien betaler kunden en viss prosentsats av saldoen, for eksempel 0,3 prosent.

Utbetaling

Det er fleksibel uttaksalder fra 62 til 75 år. Pensjonen må minimum utbetales til du er 80 år, og minste utbetalingstid er 10 år. Tar du ut forsikringen fra 62 år, må den altså vare i 18 år til du er 80 år.

Det er også en særregel som sier at hvis den utbetalte pensjonen blir mindre enn 20 prosent av G, kan antall år utbetalingen skal vare settes ned slik at den når 20 prosent av G.

Kostnader

De aller fleste tar ingen ekstra kostnad for selve IPS-kontoen. De aller fleste tar heller ingen kostnad for å bytte fond innenfor IPS-kontoen.

Du må betale den årlige forvaltningsavgiften på fondene, eller spareprofilene du har valgt innenfor IPS. Dette må du også betale utenfor IPS-ordningen.

Plikter for pensjonsleverandøren

Dersom kunden selv skal velge sammensetning av porteføljen, skal institusjonen før avtalen inngås kartlegge kundens behov og ønske om risiko, og opplyse om den risiko kunden påtar seg.

Institusjonen skal i alle tilfelle gi kunden råd om sammensetningen av investeringsporteføljen tilpasset blant annet gjenstående tid til uttak av alderspensjon.

Når kunden har nådd en alder med få år igjen til uttak av pensjon, skal institusjonen gi råd om risikoreduserende tiltak. En skriftlig sammenfatning av de opplysninger og råd som institusjonen gir skal sendes kunden.

Kalkulatorer for IPS

IPS - Lønnsomhetskalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må få før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

 

Les også:

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Guide til fondskonto

Guide til aksjebeskatning

Guide til Egen pensjonskonto