Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du får høyere pensjon i forhold til lønnen når vi på hva du får utbetalt etter skatt. Når du skal vurdere hvor høy pensjon du ønsker i forhold til lønnen du har, må det regnes på hvor stor den er etter skatt.

Pensjonsinntekter blir lavere beskattet enn lønnsinntekter. Det betyr at pensjon i prosent av lønn er høyere når vi ser etter skatt, enn før skatt. Pensjonen du får er dermed kanskje høyere i forhold til inntekten enn du tror.

Det er vanlig at det blir regnet hvor mye du får i pensjon i forhold til inntekten uten å ta hensyn til skatten. Men det er lønn etter skatt som er din reelle inntekt. Derfor skal man alltid ta hensyn til skatten ved en sammenligning.

Du får kort og godt feil tall ved å sammenligne før skatt. Det betyr igjen at du får feil tall for hvor mye du må spare når du skal spare opp til en viss prosent av lønnsinntekten.

Forskjellene er såpass store at det kan endre sparebehovet med flere tusen kroner i måneden. Spesielt hvis du ikke har altfor mange år å spare på.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter her.

Forskjell med kun folketrygdens ytelser

Nedenfor har vi satt opp tabeller som viser hva du får i pensjon i prosent av arbeidsinntekten, og i prosent av nettoinntekten. Under arbeidsinntekt har vi regnet ut hva skatten blir når det ikke er noen flere fradrag enn standardfradragene. Under pensjonsinntekt har vi regnet ut skatten til de tilhørende pensjonsinntektene. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt.

I den øverste tabellen står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto (før skatt) og netto (etter skatt).

Både skatt og pensjon gjelder for 2024. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 vil motta ved uttak 67 år.

Når du skal se på hva du har i pensjonsdekning må du se på hvilken nettodekning du har. Det er inntekten etter skatt du lever av. Derfor må også prosenten beregnes av dette grunnlaget.

En inntekt på 500.000 kroner gir en pensjon på 55,2 prosent av arbeidsinntekten fra folketrygden. Sammenligner vi hva man får i prosent av netto inntekt, går dette prosenttallet opp til 70,3 prosent. Det vil si 15,1 prosentpoeng høyere etter skatt.

Forskjellen mellom brutto og netto blir mindre jo høyere lønnen er. Forskjellen er likevel betydelig, varierende fra 17,2 prosent til 9,7 prosent.

  Prosent av lønn    
Inntekt Brutto Netto Forskjell  
250 000 105,6% 121,3% 15,7%  
300 000 88,0% 104,8% 16,8%  
350 000 75,4% 92,6% 17,2%  
400 000 67,0% 83,6% 16,6%  
450 000 60,4% 76,4% 15,9%  
500 000 55,2% 70,3% 15,1%  
550 000 50,9% 65,3% 14,4%  
600 000 47,5% 61,1% 13,6%  
650 000 46,8% 59,0% 12,2%  
700 000 46,7% 57,8% 11,1%  
750 000 46,8% 57,1% 10,3%  
800 000 46,8% 56,4% 9,7%  
1 000 000 41,2% 51,9% 10,7%  

Dette er grunnlagene for disse prosenttallene:

    Skatt Netto lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon
250 000 264 000 32 819 619 217 181 263 381
300 000 264 000 48 734 619 251 266 263 381
350 000 264 000 65 634 619 284 366 263 381
400 000 268 000 82 534 2 510 317 466 265 490
450 000 272 000 99 434 4 330 350 566 267 670
500 000 276 000 116 334 6 150 383 666 269 850
550 000 280 000 133 234 7 970 416 766 272 030
600 000 285 000 150 134 10 245 449 866 274 755
650 000 304 000 167 034 19 146 482 966 284 854
700 000 327 000 186 814 30 140 513 186 296 860
750 000 351 000 208 514 41 612 541 486 309 388
800 000 374 000 230 214 52 505 569 786 321 495
1 000 000 412 000 318 877 58 582 681 123 353 418

Forskjellen når pensjon fra jobb inkluderes

Tar vi med andre pensjonsinntekter fra jobb og AFP går pensjonsprosenten opp. Mange har for eksempel en 66-prosentsordning på jobben. Siden de aller fleste har en pensjonsordning, vil dette være et mer aktuelt eksempel.

Både skatt og pensjon gjelder for 2024. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 får ved uttak 67 år (43 år med samme lønn).

I tabellene under har vi lagt inn forskjellige inntekter, med tilhørende pensjon. Deretter er skatten regnet for både lønn og pensjon. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt. I den øverste tabellen står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto og netto.

Økningen i pensjonsdekningen etter skatt ligger i området 7,0 til 17,2 prosentpoeng. For gjennomsnittlige inntekter er forskjellen i området 7,0-11,8 prosentpoeng.

  Prosent av lønn    
Inntekt Brutto Netto Forskjell  
300 000 88,0% 104,8% 16,8%  
350 000 75,4% 92,6% 17,2%  
400 000 66,0% 83,0% 17,0%  
450 000 66,0% 80,2% 14,2%  
500 000 66,0% 77,8% 11,8%  
550 000 66,0% 75,7% 9,7%  
600 000 66,0% 74,1% 8,1%  
650 000 66,0% 73,3% 7,3%  
700 000 66,0% 73,0% 7,0%  
750 000 66,0% 73,1% 7,1%  
800 000 66,0% 73,1% 7,1%  
1 000 000 66,0% 73,9% 7,9%  

Dette er grunnlagene for disse prosenttallene:

    Skatt Netto lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon
300 000 264 000 48 734 619 251 266 263 381
350 000 264 000 65 634 619 284 366 263 381
400 000 264 000 82 534 619 317 466 263 381
450 000 297 000 99 434 15 800 350 566 281 200
500 000 330 000 116 334 31 574 383 666 298 426
550 000 363 000 133 234 47 348 416 766 315 652
600 000 396 000 150 134 62 646 449 866 333 354
650 000 429 000 167 034 74 889 482 966 354 111
700 000 462 000 186 814 87 132 513 186 374 868
750 000 495 000 208 514 99 375 541 486 395 625
800 000 528 000 230 214 111 618 569 786 416 382
1 000 000 660 000 318 877 156 597 681 123 503 403

Hvis inntekten er høyere på slutten

I eksemplene ovenfor har vi regnet på eksempler der inntekten er jevn over hele livet. Hvis inntekten for eksempel er klart høyere de siste 10 årene, vil i praksis pensjonen bli lavere i forhold til lønnen.

Hvis du da ikke har en bruttoordning som i stat og kommune. Med full opptjeningstid vil du ikke ha dette problemet.

Betydningen for sparingen

Hvis du tar utgangspunkt i hva du skal ha i prosent av inntekt som pensjonist, gjør skatten det at du ikke trenger å spare så mye.

Vi tar utgangspunkt i en inntekt på 600.000 kroner som får 66 prosent av lønnen i pensjon. Da vil inntekten etter skatt være 8,1 prosentpoeng høyere sett etter skatt, enn før skatt.

Hvor mye dette betyr for det månedlige sparebeløpet avhenger blant annet av:

  • Oppsparingstid
  • Utbetalingstid
  • Avkastningsforutsetning
  • Lønnsvekst og inflasjon

Med en forskjell på 8,1 prosentpoeng med en inntekt på 600.000 kroner, tilsvarer dette at det årlige utbetalte beløp blir 48.600 kroner. Du slipper da å spare opp for å dette beløpet fra oppsparingen din.

Her har vi sett på to forskjellige utbetalingsår, og oppsparingsår. Det er tatt hensyn til lønnsveksten i oppsparingsperioden.

Hvis for eksempel antall oppsparingsår er 10, og utbetalingsår er 20 er sparebetydningen av dette 9.100 kroner i måneden (109.200 kroner per år).

Oppsparingsår Utbetalingsår Sparebeløp  
10 10 4 200  
10 20 9 100  
20 10 2 000  
20 20 4 300  

Det er forutsatt en avkastning på 6 prosent, og en inflasjon på 2 prosent.

Bruk pensjonssparekalkulatoren

Med denne kalkulatoren kan du legge inn hvor stor den forventede pensjonen din er i forhold til dagens inntekt. Deretter legger du inn hvilket mål du har med sparingen.

Dette målet kan du også nedjustere når du skal beregne sparebehovet etter skatt. I tabellen ovenfor kan du se omtrent hvor mye mindre i prosent du trenge å spare. 

Her finner du pensjonssparekalkulatoren

 

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.