Når du skal vurdere hvor stor pensjon du får, må det regnes på hvor stor den er etter skatt.

Pensjonsinntekter blir lavere beskattet enn lønnsinntekter. Det betyr at pensjon i prosent av lønn er høyere når vi ser etter skatt, enn ved før skatt.

Les mer om skatt på pensjonsinntekter her.

Netto med kun folketrygdens ytelser

Nedenfor har vi satt opp tabeller som viser hva du får i pensjon i prosent av arbeidsinntekten, og i prosent av nettoinntekten. Under arbeidsinntekt har vi regnet ut hva skatten blir når det ikke er noen flere fradrag enn standardfradragene. Under pensjonsinntekt har vi regnet ut skatten til de tilhørende pensjonsinntektene. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt.

I den øverste tabellen står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto og netto.

Både skatt og pensjon gjelder for 2017. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 vil motta ved uttak 67 år.

Netto etter skatt gir en mye høyere pensjon i forhold til lønn når vi ser på bruttotallene. Med en inntekt på 450.000 kroner er pensjonen brutto 49,6 prosent av lønnen, som går opp til 60,4 prosent når vi ser på nettotallene.

Forskjellen mellom brutto og netto blir mindre jo høyere lønnen er.

  Prosent av lønn  
Inntekt Brutto Netto Forskjell
200 000 99,5% 112,0% 12,5%
300 000 69,3% 82,1% 12,8%
350 000 61,1% 73,3% 12,2%
400 000 54,8% 66,3% 11,5%
450 000 49,6% 60,4% 10,9%
500 000 48,4% 58,0% 9,6%
550 000 48,5% 56,7% 8,1%
600 000 48,5% 55,5% 7,0%
650 000 48,5% 55,0% 6,6%
700 000 45,6% 52,2% 6,6%
1 000 000 31,9% 38,5% 6,6%

 

Dette er grunnlagene for disse prosenttallene:

    Skatt Netto lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon
200 000 199 000 25 621 3 647 174 379 195 353
300 000 208 000 54 889 6 716 245 111 201 284
350 000 214 000 70 444 9 019 279 556 204 981
400 000 219 000 85 999 10 937 314 001 208 063
450 000 223 000 101 554 12 472 348 446 210 528
500 000 242 000 117 109 19 926 382 891 222 074
550 000 267 000 132 664 30 471 417 336 236 529
600 000 291 000 149 595 41 087 450 405 249 913
650 000 315 000 168 705 50 090 481 295 264 910
700 000 319 000 187 815 51 590 512 185 267 410
1 000 000 319 000 305 772 51 590 694 228 267 410

 

Når du skal se på hva du har i pensjonsdekning må du se på hvilken nettodekning du har. Det er inntekten etter skatt du lever av. Derfor må også prosenten beregnes av dette grunnlaget.

En inntekt på 400.000 kroner gir en pensjon på 54,8 prosent av arbeidsinntekten. Sammenligner vi hva man får i prosent av netto inntekt, går dette prosenttallet opp til 66,3 prosent. For de fleste ligger dekningen over 10 prosentpoeng høyere ved å sammenligne netto i stedet for brutto.

Netto som inkluderer pensjon fra jobb

Tar vi med andre pensjonsinntekter fra jobb og AFP går pensjonsprosenten opp. Mange har for eksempel en 66-prosentsordning på jobben. Siden de aller fleste har en pensjonsordning, vil dette være et mer aktuelt eksempel.

Både skatt og pensjon gjelder for 2017. Pensjonen er regnet ut fra hva en som er født i 1963 får ved uttak 67 år.

I tabellene under har vi lagt inn forskjellige inntekter, med tilhørende pensjon. Deretter er skatten regnet for både lønn og pensjon. Netto er lønn/pensjon fratrukket skatt. I den øverste tabellen står det hvor høy pensjonen blir i forhold til lønnen regnet brutto og netto.

Økningen i pensjonsdekningen etter skatt ligger på fra snaut 4 prosent til 11 prosentpoeng på de fleste inntekter. Forskjellen blir mindre når vi legger til andre pensjonsinntekter enn det folketrygden gir.

  Prosent av lønn
Inntekt Brutto Netto
300 000 66,0% 79,6%
350 000 66,0% 77,1%
400 000 66,0% 74,8%
450 000 66,0% 72,8%
500 000 66,0% 71,6%
550 000 66,0% 70,7%
600 000 66,0% 70,1%
650 000 66,0% 69,8%
700 000 66,0% 69,7%
1 000 000 66,0% 69,2%

 

Dette er grunnlagene for disse prosenttallene:

    Skatt Netto lønn
Inntekt Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon
300 000 198 000 54 889 2 879 245 111 195 121
350 000 231 000 70 444 15 542 279 556 215 458
400 000 264 000 85 999 29 067 314 001 234 933
450 000 297 000 101 554 43 338 348 446 253 662
500 000 330 000 117 109 55 716 382 891 274 284
550 000 363 000 132 664 68 095 417 336 294 905
600 000 396 000 149 595 80 473 450 405 315 527
650 000 429 000 168 705 92 851 481 295 336 149
700 000 462 000 187 815 105 229 512 185 356 771
1 000 000 660 000 305 772 179 475 694 228 480 525

 

Hvis inntekten er høyere på slutten

I eksemplene ovenfor har vi regnet på eksempler der inntekten er jevn over hele livet. Hvis inntekten for eksempel er klart høyere de siste 10 årene, vil i praksis pensjonen bli lavere i forhold til lønnen.

Hvis du da ikke har en bruttoordning som i stat og kommune. Med full opptjeningstid vil du ikke ha dette problemet.

 

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.