Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er livslengden som er avgjørende for hva som lønner seg. Dette er en ukjent faktor, men det er en rekke andre faktorer som teller med i regnestykket.

Et vanlig spørsrmål er om det lønner seg å ta ut pensjonen mens man fortsatt jobber. Jobber du til du er 67 har du tatt ut pensjonen i fem år. Sparer du opp denne vil du kunne ha spart opp 1 million kroner. Men fra det 67. året vil du få mindre utbetalt fra pensjon du tok ut som 62 år, enn fra 67 år. Da må du spise av det oppsparte beløpet for å dekke opp forskjellen mellom de to pensjonene.

Siden livslengden er det avgjørende vil vi aldri kunne si hva som vil lønne seg. Men det går an å beregne hvor gammel man må bli for at det ikke spiller noen rolle om man tar ut pensjonen ved 62 år, eller ved 67 år.

Du trenger ikke å ta ut hele pensjonen tidlig. Du kan ta ut deler av den, det kan være riktigere enn å ta ut hele.

For å beregne hva som lønner seg må regnestykket dreie seg om å finne ut hvor gammel du må bli for at alternativene er likeverdige.

Fleksibelt uttak av pensjon

Du kan starte pensjonsuttaket fra og med 62 år til du er 75 år.

Tar du ut pensjon når du er 62 år vil pensjonsbeholdningen fordeles over flere år enn om du tar det ut ved 67 år. Det betyr at du får mindre enn om du venter til du er 67 år. Dette er akkurat det samme som med en bankkonto. Du får ut mer hvis du fordeler uttaket over 15 år i stedet for 20 år.

Tar du ut pensjon når du er 67 år i stedet for 62 år, får du omtrent 25 prosent høyere pensjon. Dette gjelder resten av livet.

Les mer om fleksibel uttak av pensjon

Forhold som har betydning for valg av uttak

Det er flere forhold som har betydning for hvilken levealder som gir likevekt mellom 62 og 67 år.

 • Sikre pensjon for etterlatte
 • Hvordan pensjonene justeres ved opptjening, og ved utbetaling
 • Lønnsøkning
 • Inflasjon
 • Inntektsskatt
 • Formuesskatt
 • Avkastning på utbetalt pensjon

Levealderen

Levealderen er de klart viktigste momentet for hva som lønner seg. Men med levealder opererer vi med sannynligheter, ikke fastlagte størrelser.

Når et årskull blir 62 år beregnes det en restlevetid. Denne er basert på dødelighetstall de siste 10 årene. Siden levealderen stadig har økt, er forventet levealder basert på siste års statistikk en god del lengre. Det er dette som er grunnlaget for delingstallet, som brukes til å bestemme årlig utbetaling ut fra pensjonsbeholdningen din.

I tabellen under ser du at det brukes en forventet restlevealder på 20,0 år for 62-årskullet. Basert på siste års historikk vil menn leve 1,7 år lengre enn det. Kvinner vil leve 4,2 år lengre. I 2022 ble levealderen noe kortere på grunn av covid.

Levealders-forventning
Forventet levealder basert på 10 års historikk ved 62 år 82,0
Forventet levealder menn 62 år 83,7
Forventet levealder kvinner 62 år 86,2

I gjennomsnitt vil levealderen sannsynligvis bli enda lengre enn det som beregnes for aldersgruppen 62 år. Levealderen øker stadig, og det er grunn til å forvente at den også vil øke i årene fremover. Hvis levetiden øker med to år ekstra vil forventet levealder for menn bli 86,2 år, for kvinner 88,7 år.

Hvis det i utgangspunktet ikke feiler deg noe ved 62 år, vil du også kunne forvente en enda større økning i levetiden.

Det er derfor sannsynlig at gjennomsnittlig levealder vil bli lengre enn det som er grunnlaget for å beregne pensjonen. Det taler for å ta ut pensjonen sent.

Sikre pensjonen ved tidlig uttak

Et argument for å ta ut pensjon tidlig er at hvis du dør tilfaller ikke pensjonsbeholdningen din til de etterlatte. Tar du ut pensjon og sparer den, vil arvingene få disse pengene.

Dette taler for å ta ut pensjonen fra 62 år. Men dette er en vurdering du må gjøre som ikke kan tallfestes.

Ved å ta ut pensjon fra du er 62 år i stedet for 67 år kan du ha et millionbeløp spart opp i løpet av disse årene.

På innskuddspensjon blir beløpet utbetalt til etterlatte.

Hvordan pensjonsuttak påvirker utbetaling av annen pensjon

Hvis utbetalingene påvirker annen pensjon negativt er det veldig lite sannsynlig at det lønner seg å ta ut pensjon tidlig,

Dette kan for eksempel være for de som har gjenlevendepensjon. Hvis denne blir redusert som følge av utbetalingen av pensjon vil det gi et tap ved å ta ut pensjonen ved 62 år.

Justering av pensjonen og pensjonsbeholdning

Pensjonsbeholdningen økes med den gjennomsnittlige lønnsøkningen. Dette gjøres i form av at pensjonsbeholdningen justeres i samsvar med grunnbeløpet (fra 1. mai hvert år).

Avkastningen du får på pensjonsbeholdningen blir derfor den samme som lønnsutviklingen. Du betaler ikke ikke skatt på avkastningen før du får den utbetalt som pensjon. Du betaler heller ikke formuesskatt på pensjonsbeholdningen.

Pensjonene under utbetaling øker med gjennomsnittet av lønn og inflasjon. Tidlig uttak vil medføre flere år med litt lavere oppjustering av pensjonene enn om du venter.

Inflasjon/prisstigning

Inflasjonen har en indirekte betydning ved at justeringen av pensjonen skal være et gjennomsnitt av lønnsøkning og inflasjon.

Gjennomsnittlig lønnsøkning

Lønnsøkningen (grunnbeløpet økes med dette hvert år fra 1.mai) har en indirekte betydning ved at justeringen av pensjonen skal være et gjennomsnitt av lønnsøkning og inflasjon.

Avkastning på utbetalt pensjon

Hvilken avkastning du får på den utbetalte pensjonen har betydning for hva som lønner seg. Jo høyere avkastning du får, jo mer lønner det seg med tidlig uttak.

Renter: Jo høyere rente du har på lån dess mer vil det lønne seg å ta ut pensjonen tidlig. Det er fordi du da kan spare mye øå å nedbetale lån tidligere enn du eller kunne gjort.

Sykehjem

På sykehjem blir betalingen 85 prosent av inntekten. Beløpet man må betale blir mindre ved tidlig uttak, slik at dette trekker i retning av tidlig uttak..

I gjennomsnitt er ikke en beboer lenge der, slik at dette ikke vil få noen stor effekt.

Skattemessige forhold

Når du tar ut pensjonen når du fortatt jobber, vil pensjonen komme på toppen av lønnsinntekten din. Det gir noen skattefordeler og noen skatteulemper,

De første fem årene blir pensjonen lagt på lønnsinntekten (gitt at du jobber til 67 år). Dette medfører høyere trinnskatt på pensjonsutbetalingene. Du får heller ikke noe ekstra minstefradrag eller personfradrag på denne inntekten. På plussiden kommer det at du får det særskilte skattefradraget på denne inntekten, som er i overkant av 32.825 kroner i 2023.

Alle som tar ut pensjon har rett til å få et særskilt skattefradrag på pensjonen. Dette er uavhengig av om du har lønnsinntekt eller ikke. Hvis du tar ut en lavere andel enn 100 prosent, vil også det særskilte fradraget reduseres tilsvarende. Ved tidlig uttak får du dermed flere år med det særskilte skattefradraget

Samlet sett betaler du mye mer i skatt på samme pensjon når den legges til lønnsinntekten, enn om du bare får denne pensjonen utbetalt.

I resten av tiden etter 67 år vil du få en litt lavere gjennomsnittlig skatt på utbetalingen siden pensjonen er lavere. Det er litt lavere trinnskatt som er årsaken.

Slik blir skatten på den pensjonen som legges til lønnsinntekten

Her er det regnet ut hvor mye skatt du får på pensjonen nå den legges til lønnsintekten. Denne sammenlignes mot den skatten du ville fått på pensjonen hvis den var den eneste inntekten.

Her er fire forskjellige pensjonsbeløp, lagt til to forskjellige lønnsinntekter.

400 000 i lønn
Pensjon 200 000 250 000 300 000 350 000
Skatt som tillegg 29 347 44 716 63 686 81 987
Bare pensjon 0 4 334 27 563 49 511
Prosent på tillegg 14,7% 17,9% 21,2% 23,4%
Prosent bare pensjon 0,0% 1,7% 9,2% 14,1%
650 000 i lønn
Pensjon 200 000 250 000 300 000 350 000
Skatt som tillegg 48 347 67 797 87 462 107 263
Bare pensjon 0 4 334 27 563 49 511
Prosent på tillegg 24,2% 27,1% 29,2% 30,6%
Prosent bare pensjon 0,0% 1,7% 9,2% 14,1%

Formuesskatt

Ved tidlig uttak vil du kunne få formuesskatt på pengene du sparer. Dette skje hvis formuen er over 1,7 millioner korner (3,4 millioner for ektefeller samlet.

Når de fortsatt står i pensjonsbeholdningen betaler du ikke formuesskatt på disse midlene. Dette trekker i retning av å utsette uttaket hvis du er i formuesskatteposisjon

Pengestrømmen i hele levetiden

Her er et eksempel på hvordan pengestrømmene vil se ut ved å uttak av pensjon fra 62 år, og ved 67 år.

Forutsetninger:

 • Pensjon uttak 62 år: 216.000 kroner
 • Pensjon uttak 67 år: 289.000 kroner
 • Lønnsøkning: 3 prosent
 • Inflasjon: 2 prosent
 • Justering av pensjon under utbetaling: 2,5 prosent

Alle tallene er beregnet etter skatt ut fra skattereglene i 2021.Det er forutsatt at skatten vil holde seg på det samme relative nivået i årene fremover.

Tabellen viser de akkumulerte utbetalingene ved de to alternativene. Etter fem år er det spart opp 840.733 kroner ved uttak fra 62 år. Deretter vil den totale pengestrømmen fra uttak 67 år i et viss antall år stadig ta innpå 62-årsalternativet. På et gitt tidspukt vil pengestrømmen fra 67 år ta igjen 62 år.

I dette eksempelet vil uttak ved 67 år ha tatt igjen 62 år med en alder på 83 år.

Alder Uttak 62 år Uttak 67 år
62 161 608 0
63 326 480 0
64 494 621 0
65 666 037 0
66 840 733 0
67 1 073 724 273 623
68 1 306 933 548 586
69 1 540 364 824 898
70 1 774 023 1 102 564
71 2 007 914 1 381 591
72 2 242 043 1 661 986
73 2 476 415 1 943 756
74 2 711 034 2 226 907
75 2 945 907 2 511 445
76 3 181 037 2 797 379
77 3 416 431 3 084 714
78 3 652 093 3 373 458
79 3 888 029 3 663 617
80 4 124 243 3 955 198
81 4 360 741 4 248 209
82 4 597 528 4 542 656
83 4 834 609 4 838 547

 

Se også:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Fleksibelt uttak av pensjon

Pensjonsbeholdningen

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.