Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I det nye pensjonssystemet sparer du opp til pensjonen din via pensjonsbeholdningen.

Hvert år tjener du opp 18,1 prosent av lønnsinntekt eller tilsvarende. Dette legges til pensjonsbeholdningen din. Beløpet som ligger inne i pensjonsbeholdningen blir justert opp med lønnsveksten hvert år.

Tjener du for eksempel 600.000 kroner, får du 108.600 kroner inn på pensjonsbeholdningen din.

All pensjonsgivende inntekt fra du er 13 år til du er fylt 75 år teller med i pensjonsbeholdningen.

Inntekter som er høyere enn 7,1 G (880.599 kroner) teller ikke med i opptjeningen.

Når du tar ut pensjonen deles pensjonsbeholdningen på ditt årskulls delingstall. Er dette 16,00, og du har 4,8 millioner i pensjonsbeholdningen gir dette 300.000 kroner i pensjon.

Personer født fra 1963 og senere får all opptjening fra denne opptjeningsmetoden. Årskullene 1954 til 1962 får deler av opptjeningen fra dette systemet.

Dette teller med i opptjeningen

Lønns- og næringsinntekt er pensjonsgivende inntekt. Også enkelte ytelser fra folketrygden som arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og sykepenger regnes også som pensjonsgivende inntekt. Du tjener også opp pensjonspoeng i perioder du mottar uføretrygd basert på inntekten før du ble ufør og på uføregraden.

I tillegg får du opptjening av omsorg for egne barn og verneplikt.

Opptjeningseksempel på pensjonsbeholdningen

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan pensjonsbeholdningen din vokser. Her har vi forutsatt at lønnsveksten er 3 prosent, og pensjonsbeholdningen i dag er på 1 million kroner.

Pensjonsbeholdningen vil hvert år bli oppjustert tilsvarende lønnsveksten. I tillegg tjener du opp 18,1 prosent av inntekten.

Pensjonsbeholdningen vil da ha vokst fra 1 million kroner til 1.380.761 kroner i løpet av tre år.

Forutsetninger:
Lønnsvekst 3,00%
Opptjening 18,10%
I dag
Pensjonsbeholdning i dag 1 000 000
2025
Lønnsinntekt 500 000
Oppjustering av pensjonsbeholdning 30 000
Opptjening inntekt 90 500
Ny pensjonsbeholdning 1 120 500
2026
Lønnsinntekt 515 000
Oppjustering av pensjonsbeholdning 33 615
Opptjening inntekt 93 215
Ny pensjonsbeholdning 1 247 330
2027
Lønnsinntekt 530 450
Oppjustering av pensjonsbeholdning 37 420
Opptjening inntekt 96 011
Ny pensjonsbeholdning 1 380 761

Nivåeksempler på pensjonsbeholdningen

Dette vil pensjonsbeholdningen vokse til med ulike forutsetninger for opptjeningstid (37 til 45 år).

Ved den maksimale inntekten der du opptjener pensjon (7,1 G), vil pensjonsbeholdningen være 7.172.477 kroner med 45 opptjeningsår. Dette er ut fra at lønnen holder seg på samme nivå i hele perioden.

I praksis vil pensjonsbeholdningen og lønnen vokse med lønnsøkningen. Starter du for eksempel med 400.000 kroner, og det er en lønnsøkning på 3,5 prosent i gjennomsnitt, vil dette gi en lønn på 1,53 millioner kroner om 40 år. Pensjonsbeholdningen vil vokse til 11,1 millioner kroner når det tas hensyn til at den lønnsjusteres underveis.

Opptjeningsår
Inntekt 37 40 43 45
300 000 2 009 100 2 172 000 2 334 900 2 443 500
350 000 2 343 950 2 534 000 2 724 050 2 850 750
400 000 2 678 800 2 896 000 3 113 200 3 258 000
450 000 3 013 650 3 258 000 3 502 350 3 665 250
500 000 3 348 500 3 620 000 3 891 500 4 072 500
550 000 3 683 350 3 982 000 4 280 650 4 479 750
600 000 4 018 200 4 344 000 4 669 800 4 887 000
650 000 4 353 050 4 706 000 5 058 950 5 294 250
700 000 4 687 900 5 068 000 5 448 100 5 701 500
750 000 5 022 750 5 430 000 5 837 250 6 108 750
880 599 5 897 370 6 375 535 6 853 700 7 172 477

 

Les mer om pensjon:

Guide til alderspensjon

Dette får du i pensjon i «gammel» ordning

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Guide til Egen pensjonskonto

Minste pensjonsnivå

Garantipensjon

Dette brukes delingstall til

Dette brukes forholdstall til

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.