Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik blir pensjonen beregnet for årskullene fra og med 1963.

Fra og med årskullet fra 1963 blir pensjonen utelukkende beregnet etter de nye reglene.

De viktigste punktene opptjeningen:

  • Alle lønnsinntekter du har mellom 13 og 75 år (alleårsinntekten) teller med i pensjonsopptjeningen.
  • Opptjeningen er 18,1 prosent av lønnen (eller tilsvarende) legges til din pensjonsbeholdning.
  • Maksimal lønn som gir opptjening er 7,1 G.
  • Pensjonsbeholdningen blir oppjustert med lønnsveksten i samfunnet hvert år
  • Ved utbetaling blir pensjonsbeholdningen delt på delingstallet for årskullet.
  • Delingstallet blir justert for økt levealder (økt levealder gir økt delingstall).
  • Fleksibelt pensjonsuttak. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, hvis du har høy nok inntekt.

Les mer om alderspensjonen her.

Alle aldersgrupper fra 62 til 75 år får tildelt et delingstall. Delingstallet vil øke på alle alderstrinn ved en økning i forventet levealder. Dette gjør at pensjonen går ned med økt levealder.

Pensjonsbeholdningen du har tjent opp blir delt med delingstallet for å beregne årlig pensjon. Delingstallet blir høyere jo tidligere du tar ut pensjon, fordi du da får flere forventede pensjonsår å fordele pensjonsbeholdningen på.

Du har rett til fleksibel pensjonering, det vil si at du kan begynne å ta ut pensjon fra du er 62 år til du er 75 år.

Pensjonsnivået

Tabellen viser hvilket pensjonsnivå du får med forskjellige gjennomsnittsinntekter. Det er forutsatt en opptjeningstid på 43 år. Inntekten er altså det samme i alle årene.

Det er tatt med tre årskull. Forskjellen mellom de årlige pensjonene kommer av at prognosene forutsetter stadig økt levealder. Med et inntektsnivå på 650.000 kroner forventes det at pensjonen blir 28.000 kroner lavere per år for 1980-årskullet mot 63-årskullet.

Pensjonen blir ikke høyere enn det som vises i inntekten på 842.202 kroner, siden det maksimale opptjeningspunktet er på 7,1 G.

Du kan selv regne på andre inntekter og årsklasser i denne pensjonskalkulatoren.

Lønn 1963 1970 1980
200 000 244 000 243 000 242 000
300 000 253 000 252 000 250 000
350 000 257 000 256 000 254 000
400 000 261 000 260 000 258 000
450 000 266 000 264 000 261 000
500 000 270 000 268 000 265 000
550 000 274 000 272 000 269 000
600 000 281 000 276 000 273 000
650 000 304 000 289 000 276 000
700 000 327 000 312 000 291 000
750 000 351 000 334 000 311 000
800 000 374 000 356 000 332 000
842 202 394 000 375 000 350 000

Det er forutsatt at siste hele arbeidsår er ved 66 år. Da er ikke siste års opptjening med i tallene ovenfor. Det betyr at pensjonen ved 68 år er litt høyere enn ved 67 år fordi opptjeningen ved 66 år ikke slår inn før ved 68 år.

Hvis du har ektefelle/samboer som tjener over 2 G, eller har pensjon vil pensjonene bli i overkant av 10.000 kroner lavere.

 

Les mer om pensjoner:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon for de som er født før 1954

Alderspensjon for de som er født fra 1954 til 1962

Minste pensjonsnivå

Garantipensjon

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Pensjonsbeholdningen

Dette brukes delingstall til

Dette brukes forholdstall til

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon

NAV: Folketrygdloven - Ny alderspensjon

NAV: Folketrygdloven - Alderspensjon