Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik blir pensjonen beregnet for personer født i årene 1954 til 1962.

I denne aldersgruppen får de pensjoner beregnet både fra gammel og ny pensjonsordning.

De viktigste punktene ved gammelt pensjonssystem:

 • Du må ha 40 års opptjening for å få full pensjon.
 • De 20 beste årene teller, i praksis de 20 høyeste pensjonspoengene.
 • Det er full opptjening opp til 6 G-snitt (733.350 kroner), inntekt mellom 6 G-snitt og 12 G-snitt (1.466.700 kroner) teller bare som en tredjedel.
 • Pensjonen blir justert for levealder (nedjustert med økt levealder) via såkalte forholdstall.
 • Fleksibelt pensjonsuttak. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, hvis du har høy nok inntekt.

De viktigste punktene ved nytt pensjonssystem:

 • Alle lønnsinntekter du har mellom 13 og 75 år (alleårsinntekten) teller med i pensjonsopptjeningen.
 • Opptjeningen er 18,1 prosent av lønnen (eller tilsvarende) legges til din pensjonsbeholdning.
 • Maksimal lønn som gir opptjening er 7,1 G.
 • Pensjonsbeholdningen blir oppjustert med lønnsveksten i samfunnet hvert år.
 • Ved utbetaling blir pensjonsbeholdningen delt på delingstallet for årskullet.
 • Delingstallet blir justert for økt levealder (økt levealder gir økt delingstall).
 • Fleksibelt pensjonsuttak. Du kan ta ut pensjon fra 62 år, hvis du har høy nok inntekt.

Les mer om alderspensjon her.

Du har rett til fleksibel pensjonering, det vil si at du kan begynne å ta ut pensjon fra du er 62 år til du er 75 år.

Etter at pensjonen fra gammelt system er beregnet, blir denne pensjonen endelig bestemt av forholdstallet. Dette avhenger av når du pensjonerer deg, og utvikling i levealderen. 

Alle aldersgrupper fra 62 til 75 år får tildelt et delingstall i nytt system. Delingstallet vil øke på alle alderstrinn ved en økning i forventet levealder. Dette gjør at pensjonen går ned med økt levealder.

Delingstallet brukes til å dele pensjonsbeholdningen for å beregne årlig pensjon. Delingstallet blir høyere jo tidligere du tar ut pensjon, fordi du da får flere forventede pensjonsår å fordele pensjonsbeholdningen på.

Forholdstall og delingstall blir endelig bestemt når årskullet er 61 år.

Innfasingen av ny pensjon

Innfasingen begynner for årskullene i 1954 med 10 prosent av pensjonen fra den nye pensjonen. Så stiger andelen med 10 prosentpoeng hvert år.

Prosentandeler
Født Nytt system Gammelt system
1954 10% 90%
1955 20% 80%
1956 30% 70%
1957 40% 60%
1958 50% 50%
1959 60% 40%
1960 70% 30%
1961 80% 20%
1962 90% 10%

Eksempler på hva du får

Forutsetningene for eksempeltallene er:

 • Født i 1960
 • 70 prosent fra hver "ny" pensjon, 30 prosent fra "gammel"
 • 43 års med oppgitt inntekt
 • Tar ut pensjon ved fylte 67 år

I tabellen under ser du hva pensjonen blir i kolonnen til høyre. I venstre kolonne er grunnlaget for gammel pensjon, med de 20 beste inntektsårene. Neste kolonne viser inntekstgrunnlaget for ny pensjon. Denne inntekten er lavere enn vi forutsetter for de 20 beste, siden gjennomsnittsinntekten må være lavere enn de 20 beste.

Du kan selv beregne dette med denne pensjonskalkulatoren.

Inntekt
20 beste Gjennomsnitt Pensjon
350 000 300 000 250 000
400 000 350 000 253 000
450 000 400 000 256 000
500 000 450 000 268 000
550 000 500 000 281 000
600 000 550 000 293 000
650 000 600 000 305 000
700 000 650 000 325 000
750 000 700 000 344 000
800 000 750 000 359 000
850 000 800 000 375 000
900 000 850 000 390 000
1 000 000 950 000 406 000

 

 

Les mer om pensjoner:

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Garantipensjon

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Omsorgsopptjening

Pensjonsbeholdningen

Dette brukes delingstall til

Dette brukes forholdstall til

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Livsinntektskalkulator
Kalkulator som hjelper deg med å finne den totale livsinntekten og gjennomsnittlig inntekt.

Pensjonspoengkalkulator
Kalkulatoren beregner pensjonspoeng på ulike inntekter.

Andre nettsteder:

NAV: Alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Ny alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Alderspensjon