Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Garantipensjonen sørger for at alle som minimum får et minste pensjonsnivå i det "nye" beregningssystemet for pensjon.

Garantipensjonen skal sørge for at ingen kommer under et visst nivå. I tillegg skal garantipensjonen sørge for at all inntekt gjennom livet skal øke pensjonen.

Garantipensjonen vil delvis fases inn for årskullene fra og med 1954 til 1963. Garantipensjon vil erstatte minste pensjonsnivå helt for årskullene fra og med 1963.

Kravet for å ha rett til garantipensjon er 5 års trygdetid. For å få full garantipensjon må du har 40 års trygdetid. Har du kortere trygdetid avkortes den forholdsmessig.

Garantipensjonen avkortes mot inntektspensjonen (pensjonen du tjener opp ut fra inntekt). Garantipensjonen avkortes med 80 prosent av pensjonsbeholdningen (opptjent fra inntekt). Opp til et visst opptjeningsnivå vil pensjonen består av en inntektspensjon og en garantipensjon. Over dette nivået vil pensjonen bestå av inntektspensjonen.

Nivået på garantipensjonen bestemmer også hvor høy pensjon du må ha for å kunne ta ut pensjon før 67 år. Kravet er at du har tjent opp et tilsvarende beløp som garantipensjonen for å kunne ta ut pensjon tidligere.

Satsene for garantipensjon

Størrelsen på garantipensjonen avhenger av sivilstatus, og av eventuell ektefelle/samboers inntekt. Den gis etter to satser:

Ordinær sats garantipensjon

Hvis du lever sammen med ektefelle/samboer som

  • mottar uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • eller har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

Satsen fra 1.mai 2024 er på 216.226 kroner.

Høy sats garantipensjon

Høy sats gis hvis er enslig, eller du har ektefelle/samboer som har inntekt under 248.056 kroner (2G), og som ikke har pensjon.

Satsen er fra 1.mai 2024 på 233.746 kroner.

Garantipensjonsbeholdning

Størrelsen på garantipensjonen omregnes til en garantipensjonsbeholdning. Garantipensjonsbeholdningen blir beregnet ved å ta delingstallet ved 67 år for det aktuelle årskullet og gange det med satsen du har rett til. Hvis delingstallet er 16,25, vil det si at garantipensjonsbeholdningen med høy sats blir på 3.405.529 kroner.

Når pensjonsbeholdning øker, synker garantipensjonsbeholdningen med 80 prosent av økningen fra inntekten. Hvis pensjonsbeholdningen har økt med 100.000 kroner fra en inntekt, synker garantipensjonsbeholdningen med 80.000 kroner.

Eksempler

Den totale pensjonen kan bestå av to deler: En inntektspensjon som er avhengig av inntektene gjennom livet, og en garantipensjon. Hvis du ikke har hatt noen inntekter, vil pensjonen kun bestå av en garantipensjon.

I tabellen under ser du hvordan fordelingen av inntektspensjon og garantipensjon blir på forskjellige inntektstrinn.

Dette er forutsetningen for tabellene:

  • Gjennomsnittsinntekten er opptjent på 43 år
  • Delingstallet er 16,25 (67 år/født i 1963)
  • Har rett til høy sats på garantipensjonen på 233.746 kroner

Total pensjon er summen av inntektsbasert pensjon og garantipensjon. Her ser du hvor mye inntekts-, og garantipensjonen utgjør på forskjellige inntektstrinn.

Det er først ved en gjennomsnittlig inntekt på litt over 610.000 kroner at garantipensjonen ikke slår inn.

Pensjoner
Snitt-inntekt Sum Inntekt Garanti
0 233 746 0 233 746
100 000 243 325 47 895 195 430
200 000 252 904 95 791 157 113
250 000 257 694 119 738 137 955
300 000 262 483 143 686 118 797
350 000 267 273 167 634 99 639
400 000 272 062 191 582 80 481
450 000 276 852 215 529 61 323
500 000 281 641 239 477 42 164
550 000 286 431 263 425 23 006
600 000 291 220 287 372 3 848
610 000 292 178 292 162 17

Dette er den tilsvarende fordelingen av inntektsbasert pensjonsbeholdning og garantipensjonsbeholdningen.

Pensjons-beholdning
Snitt-inntekt Inntekt Garanti
0 0 3 798 373
100 000 778 300 3 175 733
200 000 1 556 600 2 553 093
250 000 1 945 750 2 241 773
300 000 2 334 900 1 930 453
350 000 2 724 050 1 619 133
400 000 3 113 200 1 307 813
450 000 3 502 350 996 493
500 000 3 891 500 685 173
550 000 4 280 650 373 853
600 000 4 669 800 62 533
610 000 4 747 630 269

Hvis du har hatt en lav inntekt gjennom livet som for eksempel 100.000 kroner i 43 år, gir dette omtrent 11.000 kroner i ekstra i pensjon.

 

Les mer om pensjoner:

Guide til alderspensjon

Minste pensjonsnivå

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Forsørgingstillegg i alderspensjon

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Pensjonsbeholdningen

Dette brukes delingstall til

Dette brukes forholdstall til

Andre nettsteder:

NAV: Garantipensjon