Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Firmabil beskattes i utgangspunktet etter skjematiske regler ut fra nybilprisen. Men det finnes unntak.

Hvis en ansatt kan bruke firmaets bil i privat sammenheng, skal den ansatte fordelsbeskattes for det. Dette gjelder både når arbeidsgiver eier eller leaser bilen.

Det er bilens nypris inkludert alt utstyr som avgjør hvor mye firmabilen koster deg. Beskatningen skjer ved at det beregnes et påslag i inntekten. Dette påslaget er på 30 prosent av bilens listepris inntil 338.800 kroner i 2023, og 351.700 kroner i 2024. Påslaget er 20 prosent av den overskytende verdien.

Listeprisen

Det er listeprisen som ny som skal brukes som grunnlag for beregning av fordelen. Det er altså ikke bilens kjøpspris som er grunnlaget. Kjøpes det en 2 år gammel bruktbil, er det fortsatt listeprisen som ny som gjelder.

Listeprisen som blir lagt til grunn er Opplysningsrådet for veitrafikkens registrerte pris ved førstegangsregistrering.

Tilleggsutstyr skal tillegges listeprisen etter forhandlerens prisliste. Hvis dette ikke finnes, er det faktisk anskaffelsespris som skal brukes.

Her kan du finne listeprisen på ny bil.

Rabatt for kjørelengde

Hvis du kjører mer enn 40.000 i yrket blir grunnlaget satt til 75 prosent av nybilprisen. Koster bilen 400.000 kroner, blir da grunnlaget 300.000 kroner. For å få denne rabatten krever det at du kan dokumentere med elektronisk kjørebok at du har kjørt 40.000 km i yrket.

Rabatt for alder

Hvis bilen er mer enn tre år ved årets begynnelse, skal grunnlaget settes ned med 25 prosent.

Den lavere beskatningen skjer altså første skatteår etter at bilen er mer enn 36 måneder. Altså ikke fra den 37. måneden. Det er derfor viktig at bilen er registrert i desember i stedet for januar.

På en bil til 400.000 kroner blir inntektspåslaget 25.000 kroner lavere. Dette gir 10.850 kroner lavere skatt med en marginalskatt på 43,4 prosent.

Hvis bilen både er mer enn 3 år gammel, og har kjørt mer enn 40.000 km i yrket skal grunnlaget settes ned til 56,25 prosent av listeprisen.

Rabatt for elbil

Fra 2023 har ikke lenger elbilen noen rabatt.

Dette koster firmabilen

De fleste får en skatt på mellom 40.000 til 90.000 kroner for firmabilen.

Her ser du noen eksempler på kostnader ved firmabil.

Dette er regnet ut med disse forutsetningene:

 • Biler som kjører under 40.000 km og er yngre enn 3 år, der grunnlaget er 100 prosent av nybilprisen.
 • Biler som enten kjører over 40.000 km, eller er over tre år, der grunnlaget er 75 prosent av nybilprisen.

Firmabilkalkulator

Du kan bruke firmabilskatt-kalkulatoren for å regne ut hva du må betale i skatt. Du kan regne både på 2023 og 2024.

Der legger du inn disse opplysningene:

 • Listepris ink ekstrautstyr
 • Bruttoinntekten din
 • Lengden på yrkeskjøringen
 • Om det er elbil
 • Alder på bilen

Her finner du firmabilskatt-kalkulatoren.

Lønner det seg å ha firmabil eller eie den selv

Et annet spørsmål er om det lønner seg å eie bilen selv eller ha firmabil (hvis du har valget). Hvis du har valget mellom å få en firmabil eller ingenting, er valget enkelt - da lønner det seg å velge firmabil. Men hvis du får valget mellom firmabil, eller å eie bilen privat og motta kjøregodtgjørelse kan svaret bli noe annet.

Dette regnestykket kan du også få hjelp til med kalkulatoren «Firma- eller privateid bil».

Firmabil deler av året

Hvis du har hatt firmabil bare deler av året, skal du bare beskattes for de månedene du har hatt firmabilen. Du beskattes for hele påbegynte måneder. Får du den i slutten av måneden får du full skatt for denne måneden.

En måned ekstra vil normalt koste mer enn 3.000 kroner. Det kan derfor lønne seg å vente til den etterfølgende måneden før du tar i bruk firmabilen.

Sjekk lønnsoppgaven

Påslaget skal være ført inn i lønnsoppgaven fra arbeidsgiver. Sjekk at den stemmer med dine tall.

Sjekk også at du har fått korrekt beregningsgrunnlag hvis du har over tre år gammel bil, eller elbil.

Beskatning av yrkesbiler

Yrkesbiler er i denne sammenhengen varebiler i klasse 2, og lastebiler med totalvekt under 7.501 kg.

Disse får et lavere påslag ved bruk av sjablongmetode, Dette gjøres ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, men ikke høyere enn 150.000 kroner. Hvis bilens listepris er 400.000 kroner ville altså ikke bilen få hele reduksjonen på 200.000 kroner, men trekke fra 150.000 kroner. Hvis det er el-bil, vil den følge de vanlige reglene for el-bil.

Det kan også velges en annen metode for fordelsbeskatningen. Verdsettelsen kan skje ved faktisk bruk av bilen. Da skal all privatkjøring ganges med en sats på 3,40 kroner per kilometer. Dette forutsetter at du bruker elektronisk kjørebok. Denne skal dokumentere total kjørelengde, samt total lengde for yrkeskjøring.

For å beregne hva som lønner seg kan du bruke firmabilkalkulatoren for yrkesbiler.

Unntak fra regelen

I utgangspunktet skal det beregnes full firmabilfordel uansett. Men det er enkelte unntak fra standardreglene.

Disse kjøretøyene omfattes ikke av standardreglene:

 • lastebiler med totalvekt på 7500 kg eller mer
 • busser registrert for mer enn 15 passasjerer
 • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted

Her skal brukeren fordelsbeskattes for faktisk kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreiser, samt for annen faktisk privatkjøring.

Fordelsbeskatningen skal da bare være etter kjøringen mellom hjem og arbeidssted. Fordelen er satt til 3,40 kroner per kilometer opp til 4.000 km i året, 1,50 kroner over dette.

Hvis listeprisen ikke tilsvarer bruksverdi privat

Hvis standardfordelen basert på listepris klart ikke står i forhold til fordelen kan fordelen fastsettes ved skjønn. Dette gjøres ved å sette fordelen til 61.000 kroner i 2023, 63.000 kroner i 2024. Ved firmabil deler av året settes dette beløpet forholdsmessig etter antall måneder.

Listeprisen kan være satt for høyt i disse tilfellene:

 • Bil registrert som lastebil med en vekt fra 3 500 kg inntil 7 500 kg.
 • Enkelte større eller spesialinnredede varevogner.

Listeprisen kan være satt for lavt i disse tilfellene:

 • Veteranbiler med en markedsverdi som langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.
 • Det er foretatt svært omfattende ombygging eller restaurering av bilen som fører til at markedsverdien langt overstiger listepris ved førstegangsregistrering.

Listeprisen blir i disse tilfellene oppjustert til markedsverdi.

Sporadisk bruk

Sporadisk privat bruk skal ikke utløse fordelsbeskatning. Privat bruk mer enn 10 dager i et inntektsår, eller samlet privat kjørelengde som overstiger 1.000 kilometer per inntektsår, anses ikke som sporadisk bruk.

 

Se også:

Dette koster firmabilen

Guide til kjøregodtgjørelse

Bilskatt

Kalkulatorer:

Firmabilskatt-kalkulator
Regner ut hvor høy inntekt du får av firmabilen, og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til hvilken marginalskatt du har.

Firmabilskatt-kalkulator - yrkesbil
Kalkulatoren regner ut hvilken skatt du får når firmabilen er en varebil i avgiftsklasse 2, eller en lastebil under 7501 tonn.

Firma- eller privateid bil
Kalkulatoren hjelper deg med å regne ut hva som er best for deg av firmabil, eller å eie bilen privat. Her kan du også ta hensyn til hva du får i kjøregodtgjørelse, og eventuell lønnskompensasjon hvis du ikke velger å ta i mot en firmabil.

Kjøregodtgjørelseskalkulator
Her kan du regne ut hva du kan få i skattefri kjøregodtgjørelse i løpet av året. Kalkulatoren beregner også overskudd og skatt hvis du får en fast kjøregodtgjørelse.

Bilkostnadskalkulator ny bil
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på ny bil. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil. Kalkulatoren kan også beregne sannsynlige reparasjonsutgifter ut fra bilklasse og kjørelengde.