Å spleise kun på drivstoff gir egentlig feil kostnadsfordeling. Å spleise på samtlige bilkostnader er også feil. Korrekt metode ligger midt i mellom.

Å spleise bare på bensinregningen påfører sjåføren et økonomisk tap. Velger man i stedet å inkludere samtlige bilkostnader, også de faste, i regnestykket er det derimot passasjerene som lider et økonomisk tap. Det blir like feil. Kun én metode gir den en teoretisk sett den mest rettferdige fordelingen av bilkostnadene: Å spleise på marginalkostnadene.

Her er «sjåføren» ensbetydende med bilens eier.

Marginalkostnadene gir rettferdig fordeling

Utgangspunktet er en gjeng på tur, bilens eier og noen av hans venner. Vennene er villig til å spleise på bilkostnadene.

Men det kan være en stor fordel at det er enighet om hvilke kostnader som skal være med. Mange føler at det ikke er naturlig å betale for kostnader som ikke er «synlige». For dem er det bare naturlig å betale for direkte kostnader som drivstoff, bompenger, og fergeutgifter. Det bør alltid være klart på forhånd hvilken metode som skal brukes, slik at det ikke oppstår diskusjoner i etterkant.

Drivstoffet utgjør omtrent bare halvparten av kostnadene som påløper under kjøreturen. Flere kostnader må derfor legges til. Dette er kostnader som ikke er eksakt målbare, men det må beregnes en realistisk forventningsverdi.

Det vil alltid være slik at hver kilometer kjørt vil ha en viss forventet kostnad til verkstedsutgifter (reparasjoner), service, økt verdifall på grunn av økt kilometerstand, samt dekkslitasje. Dette er vel å merke en gjennomsnittlig forventet kostnad, og den vil selvfølgelig variere noe rundt dette.

En normal kilometerkostnad vil være 2 kroner per kilometer, eller 20 kroner per mil. Du regner ut turens samlede marginalkostnader ved å gange antall kilometer med 2. Beløpet deles deretter på samtlige (inkludert sjåføren).

Bompenger og ferge er holdt utenfor de marginale kostnadene. Disse må plusses på turens samlede marginalkostnader.

Bilens faste kostnader må holdes utenfor spleiselaget. Det er kostnadene som er der selv om ikke bilen brukes. Mesteparten av verdifallet er knyttet til alder og ikke kilometerstanden. Rentekostnadene er de samme enten bilen står i garasjen eller ruller langs veien. Også årsavgiften, samt store deler av forsikringspremien er faste kostnader. Alle disse må holdes utenfor siden bilens eier allerede har bil. Sjåføren anskaffet ikke bilen spesielt for akkurat denne turen. Sjåføren eide allerede bilen, og derfor blir det ikke rettferdig om passasjerene skal bidra til å dekke inn de faste kostnadene. Det blir som å invitere venner til spleisemiddag og be dem betale deler av husleia.

Bruk bilkostnadsfordelings-kalkulatoren

I denne kalkulatoren legger du inn kostnaden for hver kjørte kilometer, og gange den opp med kjørte kilometer. I tillegg legger du inn andre eventuelle kostander som bompenger og fergeutgifter. Dette fordeles på hver passasjer, inkludert sjåføren.

Her finner du kalkulatoren for fordeling av kostnadene

Den viktigste komponenten du legger inn er kostnaden per kilometer. For å finne denne kan du bruke en av bilkostnadskalkulatorene på smartepenger.no. I disse ser du hva marginalkostnaden er per kjørte kilometer, der alle marginalkostnadene er inkludert. Den beregner også hva marginalkostnaden er for drivstoff-forbruket.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil

Bilkostnadskalkulator - nybil

Eksempel på bilkostnadsfordeling

Tabellen under viser tre ulike metoder for å fordele bilkostnadene, A, B og C. Kun metoden med marginalkostnad fordeler de påløpte kostnadene likt på alle. Metode B tar kun utgangspunkt i drivstoff-regningene og underestimerer kostnadene. Metode C) gir for høye kostnader da den inkluderer blant annet renter og avdrag på lån, som ikke påløper under en kjøretur.

Oslo-Hemsedal tur retur, fire personer
  A) Marginal-kostnad B) Kun bensin C) Både faste og variable kostnader
Total kostnad 800 390 1 600
Sjåføren betaler 200 508 -1 200
Hver passasjer betaler 200 98 400
Sjåføren taper/tjener 0 -308 600

Marginalkostnad: Marginalkostnader er 2 kroner per km, i sum utgjør det 804 kroner tur/retur Oslo-Hemsedal. Delt på fire blir det 201 kroner per person, som er den korrekte betalingen. Kun bensin: Bensinregningen utgjør bare 407 kroner. Deles den på fire mottar sjåføren bare 102 kr av hver passasjer. Den korrekte regningen på 804 kroner blir langtifra dekket inn av passasjerene. Både faste og variabel kostnader: De totale kostnadene per km er 4 kroner, og summerer seg til 1608 kroner for turen. Legges de til grunn, tjener sjåføren 603 kroner på turen.

Eldre biler dyrere i bruk:

Kort fortalt har en ny bil høye faste kostnader og lave marginal kostnader. En gammel skranglekasse av en bruktbil har derimot lave faste kostnader og høye marginalkostnader. Jo nyere bil, desto høyere er det aldersrelaterte verdifallet. En eldre bil har derimot større verkstedkostnader. Som du ser av tabellen under er ikke forskjellen veldig stor. Det enkleste er derfor av avrunde det hele til 2 kroner pr kilometer uansett.

Marginal kostnad per kilometer (kr)
  2 år gammel bil 5 år gammel bil
Liten bil 1,63 1,76
Mellomklasse 1,81 1,96
Stor bil 2,04 2,32

Eldre bil er faktisk dyrere i drift enn en nyere bil tross nyere biler har større verdifall. Årsaken er at mesteparten av verdifallet er relatert til alder og ikke antall kjørte kilometer. Mens eldre biler har høyere verkstedkostnader.

Bulking og fartsbøter

Kollisjonsskader er faktisk bakt inn i kilometersatsen på 2 kroner. Det er altså et forventet beløp per tur i tapt bilbonus for forsikringsskade, eventuelt dekning av skade av egen lomme. Kostnaden utgjøres av sannsynlighet ganger utgift, og utgjør den såkalte forventningsverdien av en kostnad. Derfor kompenseres sjåføren for eventuelle skader når satsen på 2 kroner benyttes.

Fordeling av fartsbøter har ingen åpenbar objektiv sannhet. Men siden dette ofte ligger utenfor passasjerenes påvirkning, er nok det mest fornuftig å la sjåføren dekke fartsbøtene. Unntaket er hvis alle er enige om å gi gass så spleiser man (kanskje alle skal rekke samme flyet). Men om ingenting er avtalt, er nok dette sjåførens ansvar. Juridisk er det uomtvistelig sjåførens ansvar.

En forenklet metode

En forenklet metode er å at sjåføren overlater hele bensinregningen til passasjerene. Fordeling blir mer rettferdig jo færre passasjerer i bilen. Dersom det bare én passasjer gir dette faktisk en rettferdig fordeling (årsaken er at beløpet sjåføren må betale blir høyt i utgangspunktet fordi det er så få å dele på). Da betaler i praksis sjåføren de øvrige av bilens marginalkostnader, mens passasjeren betaler drivstoffet.

Er det derimot tre passasjerer i bilen, blir kostnadsfordelingen ganske skjev i sjåførens disfavør.

Uansett er 20-kroner mila den beste metoden. Antall kjørte kilometer ganget med 20 kroner, og deretter fordele summen på alle i bilen (også sjåføren).

 

Kalkulatorer:

Fordeling av bilkostnader når flere kjører sammen
Fordeler regningen for bilkostnadene rettferdig mellom alle i bilen.

Bilkostnadskalkulator - nybil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.

Bilkostnadskalkulator - bruktbil
Beregn de totale årlige kostnadene på ved kjøp av ny bil. Kalkulatoren beregner både totalkostnaden inkludert de faste kostnadene, samt den marginale kostnaden som påløper ved å ta bilen i bruk.