Et testament er et dokument der man kan bestemme hvordan ens verdier skal fordeles etter ens død.

Den som skriver et testament kalles i jussen for testator.

Formkrav

Det eksisterer formkrav til et testament for at dette skal være gyldig. Testamentet skal være skriftlig. Testamentet skal undertegnes av to vitner. De to vitnene skal være til stede sammen når testamentet blir underskrevet.

Av testamentet bør det fremgå at testator har underskrevet i vitners nærvær, at testator har skrevet testamentet av egne fri vilje, samt at han er ved sine fulle fem. Testamentet bør også dateres, og vitners adresser fremgå.

Testator må være 18 år før et testament kan skrives. Hvis testator har skrevet flere testamenter, er det alltid det siste som gjelder.

Vitner

Det er også krav til hvem man kan velge som vitner. Vitnene må være minst 18 år, og det er naturlig nok krav til deres habilitet.

Hvis det i testamentet er disposisjoner som er til fordel for vitnet, blir testamentet ugyldig. Det samme gjelder for vitners ektefeller, søsken, eller slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje.

Vitnene kan heller ikke være i tjeneste hos den som er betenkt i testamentet. Dette kan være tilfelle dersom vitnet har funksjon som styremedlem og lignende i et selskap, lag eller organisasjon.

Andre ugyldighetsgrunner

Foruten feil med formkravene, kan et testament bli kjent ugyldig på grunn av psykiske hindringer. Dette kan være sinnssykdom, eller hindringer av mer forbigående art som alkohol eller narkorus.

Testamentet kan også bli kjent ugyldig ved tvang, svik, og utilbørlig påvirkning som det heter. Hva som er utilbørlig påvirkning er vanskelig å definere klart. Villfarelse kan også gjøre testamentet ugyldig.

Les mer om testament:

Dette kan du testamentere bort

Samboere og testamente

Arverettigheter

Ektefelles og samboers arverettigheter

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.