Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I et arveskifte kan det gjøres ved privat skifte (som er det vanlige), eller ved offentlig skifte.

Først skal det sendes en skifteerklærong (Erklæring om privat skifte av dødsbo) til tingretten (Byfogden i Oslo) innen 60 dager etter dødsfallet.

Tingretten skal ha en fortegnelse over hvem som er arvinger og slektskapsforholdet, samt om det foreligger et testament. Opplysningene må komme fra de pårørende, tingretten har ikke et eget register over mulige arvinger.

Før det bestemmes om boet skal overtas til privat skifte bør man ha skaffet seg en oversikt over avdødes økonomi.

Privat skifte

Vilkåret for privat skifte er at minst én av arvingene overtar personlig ansvar for avdødes gjeld. Den som overtar ansvaret er ansvarlig for avdødes forpliktelser, selv om det skulle vise seg at arven ikke strekker til.

Med privat skifte menes at arvingene i fellesskap foretar oppgjør, og fordeler avdødes verdier mellom seg.

Dersom det skiftes privat, må du først skaffe deg en oversikt over alle de verdier avdøde hadde.

Ikke så rent sjelden hører man om arvinger som straks etter dødsfallet, kommer seg inn i avdødes bolig og fjerner noe av verdiene der. Hvis det er en risiko for dette, bør for eksempel dørlås skiftes. Du bør også lage en oversikt over de verdier som finnes, særlig av mer verdifullt løsøre. En slik registrering kan gjerne skje i et møte hvor alle arvingene er tilstede.

Avdødes gjeld

Etter at eiendelene er sikret, må du skaffe deg en oversikt over hva avdøde hadde av gjeld. I denne forbindelse må du vurdere om det er nødvendig med et proklama. Proklama kan utstedes når som helst under skiftet. Når proklamafristen er gått ut, kan du være sikker på hvilken gjeld som må dekkes på skiftet. Få med og avslutt abonnementer og andre løpende avtaler avdøde hadde.

Overtar ansvar

Før du overtar et slikt ansvar, må du være helt sikker på at avdøde ikke hadde forpliktelser utover det som finnes av verdier. De fleste opplysninger vil du kunne få ved å gå gjennom avdødes selvangivelse. Har du ikke kopi, kan du få det ved henvendelse til ligningskontoret.

Hvis formuessituasjonen for avdøde er komplisert, frarådes det uten videre å overta ansvar for gjelden. Det innebærer ikke at du behøver å gå veien om offentlig skifte. Du kan be skifteretten utstede et proklama. Når anmeldelsesfristen er ute, vil du kunne se om det er grunnlag for å overta boet til privat skifte.

Offentlig skifte

Alternativet er et offentlig skifte, der skifteretten eller en utpekt bobestyrer mot et honorar gjennomfører fordeling av verdier.

Såfremt det private skiftet ikke er gjennomført, kan enhver arving senere kreve offentlig skifte. Det holder at én av arvingene krever offentlig skifte. Skifteretten kan enten behandle saken selv, eller utpeke en bobestyrer. Skifteretten skal ha 22.374 kroner (18  x rettsgebyr) for å behandle saken.

Hvis det derimot blir utpekt en bobestyrer og denne foretar skiftet, koster det 11.187 kroner (9 x rettsgebyr) pluss bobestyrerens vanlige salærer. Utgiftene trekkes av boets midler. Disse gebyrene er i hovedsak grunnen til at langt de fleste bo blir overført til arvingene gjennom et privat skifte.

Kontroll av skiftet

Det er ikke lenger noen som kontrollerer skifteoppgjøret (tidligere var det Skatteetaten). Hvis du ønsker en kontroll at alt har gått riktig for seg, må du bruke en advokat på dette.

Les mer om skifte:

Guide til uskiftet bo

Proklama

Skifteattest