Utgangspunktet er at du overtar inngangsverdien på objektet som du arver.

For boliger og fritidsboliger/hytter er det spesialregler. Hvis dette kunne blitt solgt skattefritt ved dødstidspunketet vil den fordelen opprettholdes. Det betyr at ny inngangsverdi blir markedsverdien ved arvetidstidspunktet. Deretter følger de vanlige skattereglene for slike objekter.

Hvis du arver et aksjefond vil du overta inngangsverdien på dette. Dette er opprinnelig kostpris, tillagt skjermingsfradrag i de årene i de årene aksjefondet er eid. Det samme gjelder for aksjer.

Dermed vil for eksempel en arvet bolig, kunne selges uten gevinstskatt hvis du har bodd minst ett av de siste to årene i boligen før salg. En fritidsbolig må eies i fem år, og benyttes i minst fem av de siste åtte årene, for at en gevinst skal blir skattefri.

Ligningen

Boet har plikt til å sende selvangivelse for dødsåret og eventuelt senere år dersom dette er nødvendig. Det vanlige er at du ber om såkalt forhåndsligning. Det gjør du når man ser at bobehandlingen nærmer seg en avslutning. Ved forhåndsligning benytter du det samme selvangivelsesskjemaet som ved ordinær ligning. Husk at du må kreve forhåndsligning i merknadsrubrikken.

Boet skal lignes for avdødes inntekt frem til dødsdagen, og annen inntekt som tilfaller dødsboet. I hovedsak er det lønn eller pensjon frem til dødsdagen som skal tas med. I en del tilfeller utbetales det noe som gjerne kalles etterlønn eller etterpensjon i et tidsrom etter dødsfallet. Det er egne regler for skattefrihet for slike utbetalinger.

Denne inntekten skal ikke tas med i selvangivelsen. Som regel vil det fremgå av pensjonsmeldingen hva som er skattefritt.

Dødsboet vil ofte ha lav inntekt. Renteinntekter av bankinnskudd er likevel vanlig. For beregning av rente, tar du på forhånd kontakt med banken. Be om beregning av renter på boets konti frem til utbetalingstidspunktet arvingene har blitt enige om.

Skattefradragene er like for dødsboet som om avdøde hadde levd. Det betyr at det for eksempel gis minstefradrag i dødsåret, og man har krav på fradrag for betalte renter. Det oppstår ikke skattemessig gevinst når boet selger eiendeler med mindre det kan påvises at det har vært en verdistigning fra dødsfallet til salgstidspunktet.

Når du ber om forhåndsligning, skal formue ikke tas med.

 

Se også:

Arverettigheter

Hvem arver?

Pliktdelsarv

Ektefelles og samboers arverettigheter

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.