Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Oversikt over hva som må gjøres i forbindelse med et arveoppgjør.

Det er en rekke ting som må ordnes i forbindelse med et dødsfall. Her er en liste over ting som må ordnes.

Legeerklæring

Ved et dødsfall må dette meldes til retten. En lege må alltid skrive ut "Legeerklæring om dødsfall".

Som oftest vil begravelsesbyrået sørge for innsendingen.

Valg av begravelsesbyrå

Det bør velges et begravelsesbyrå så fort som mulig. Det kan også gi deg en del praktisk hjelp i forbindelse med dødsfallet.

Begravelseskostnader

Ta vare på alle kvitteringer og fakturaer som er knyttet til begravelsen. Dette er utgifter som trekkes fra før arven fordeles.

Testament

Avklar om tingretten oppbevarer et testament fra avdøde. 

Hvem er arvinger

Avklare hvem som er arvinger i boet. Dersom arvingene er slektsarvingene etter loven, må det undersøkes om alle er med på skifteerklæringen. Foreligger det testament, må det oppnås enighet om forståelsen av testamentet.  

Oversikt over eiendeler og gjeld

Skaffe oversikt over avdødes eiendeler og gjeld, som for eksempel å se på siste års skattemelding. Der står de fleste eiendeler og gjeldsposter.

Tingretten kan utstede en formuesfullmakt slik at du kan få innsyn i avdødes formue og gjeld. Der hvor arvingene ikke har så god kjennskap til avdødes økonomi kan det være viktig å skaffe seg fullt innsyn i den. Da er det lettere å avgjøre om man skal overta boet til privat skifte.

Melding om uskiftet bo

Hvis avdøde har ektefelle eller samboer må det bestemmes om gjenlevende skal sitte i uskiftet bo. I få fall må skjemaet for å sitte i uskiftet bo sendes inn til skifteretten innen 60 dager etter dødsfallet. I meldingen må det legges ved navn, adresse, og alder på arvingene. Det må også legges ved en oppstilling over eiendeler og gjeld for seg selv, og for den avdøde ektefellen.

Deretter mottas det en uskifteattest fra skifteretten. Denne attesten gir gjenlevende rett til å råde over uskifteboet.

Her kan du laste ned skjemaet for å sitte i uskiftet bo.

Her finner du melding om uskiftet bo for samboere.

Skifteerklæring

Hvis boet skal skiftes privat, skal det sendes en skifteerklæring (Erklæring om privat skifte av dødsbo) til tingretten (Byfogden i Oslo) innen 60 dager etter dødsfallet.

Tingretten skal ha en fortegnelse over hvem som er arvinger og slektskapsforholdet, samt om det foreligger et testament. Opplysningene må komme fra de pårørende, tingretten har ikke et eget register over mulige arvinger.

Når du har skrevet under på skifteerklæringen tar du også på deg ansvaret for avdødes gjeld. Unntaket er hvis avdøde hadde eiendeler mindre enn 3 G. Da blir ikke arvingene ansvarlige hvis gjelden overstiger eiendelene.

Her kan du laste ned skjemaet Erklæring om privat skifte av bo.

Skifteattest

Når vilkårene for privat skifte foreligger, utsteder skifteretten en skifteattest. Skifteattesten utstedes til den eller de som har overtatt avdødes gjeld.

En skifteattest er et dokument som opplyser hvem som er arvinger i boet. Skifteattesten gir rett til å disponere over boet.

Skifteattesten kan benyttes i alle forhold hvor det må legitimeres at det er skjedd et arvefall. Attesten må for eksempel fremlegges hvis et skjøte skal overdras på en fast eiendom, kreve oppgjør av bankkonto, hente innholdet i en bankboks eller lignende.

Ta derfor godt vare på denne attesten, og benytt heller bekreftede kopier dersom du trenger å levere fra deg skifteattesten.

Skifter du privat, kan det være praktisk å overlate gjennomføringen av skiftet til kun en person. Er forholdene enkle, kan du som regel klare å forestå et skifte uten spesielle kvalifikasjoner. I mer kompliserte bo kan det være fornuftig å overlate gjennomføringen til en advokat.

Fullmakt til å gjennomføre arveoppgjøret

Hvis det noen som skal ha fullmakt til å stå for arveoppgjøret, må den skrives under av alle. En fullmektig kan for eksempel være en advokat, eller en av arvingene.

Du får gjerne fullmaktsskjemaer av begravelsesbyrået. Du kan også laste ned fullmaktsskjemaet. Skjemaet heter Fullmakt ved privat skifte av dødsbo.

Sikring av eiendeler

Påse at eiendelene sikres, oppbevares og holdes i stand slik at skader unngås.

Undersøke om eiendeler må forsikres.

Avslutte abonnement og medlemskap

Avslutte avdødes løpende forpliktelser som abonnement og medlemskap.

Det kan være abonnement på aviser, tidsskrifter, strømmetjenester, tv, bredbånd, mobiltelefon, fasttelefon, mobilt bredbånd, abonnement på produkter (som for eksempel kosttilskudd)

Omadressering

Omadressere avdødes post.

Bank

Kontakte avdødes bankforbindelse, og avslutte avdødes bankkonto.

Bankboks

Sjekk om avdøde hadde en bankboks.

Gjeld

Betale avdødes gjeld.

Regninger

Betale avdødes regninger. Vær særlig oppmerksom på betaling for opphold på sykehjem, som kan komme lang tid i etterkant.

Betale regninger påløpt etter dødsfallet.

Hva skal skje med eiendelene

Avklare om arvinger ønsker å overta eiendeler eller om de skal selges.

Selge eiendeler i tråd med arvingenes beslutninger, eller som følge av testament-bestemmelser.

Skatt

Hvis dødsfallet skjer før 30.4 skal skattemelding kontrolleres og eventuelt sendes inn.

Hvis boet overtas i uskifte, eller er enearving kan det ikke kreves forhåndsfastsetting av skatten for dødsåret. Det skal i stedet sendes inn en vanlig skattemelding for dødsåret.

Hvis det ikke er et uskifte eller enearving skal man be om forhåndsfastsetting. Da blir skattemeldingen behandlet med det samme. I dødsåret skattlegges boet for avdødes inntekt og for boets inntekt. Hvis skiftet ikke er ferdig før årsskiftet, skal det også sendes skattemelding for det året.

Les mer om skattefastsettelse av dødsbo.

Gjøre opp boet - Skifteoppgjør

Sette opp et forslag til fordeling av boets eiendeler. Dette faller bort ved uskiftet bo.

Et eksempel på boregnskap:

I dette eksemplet er innboet satt til null. Ofte blir alt innbo fordelt mellom arvingene, og resten gitt bort eller kastet.

Post Beløp
Bolig 4 000 000
Hytte 2 000 000
Båt 100 000
Bankinnskudd 500 000
Innbo 0
Kontanter 500
Kredittkort -4 000
Strømregning 2 000
Mobilregning 300
Skatt til gode 10 000
Sluttoppgjør sykehjem -20 000
Sum 6 588 800
Begravelsesomkostninger 50 000
Arv til fordeling 6 538 800

Skifteavtale

Dette er en skriftlig avtale om fordelingen av boet. Grunnlaget for fordelingen av boet er boregnskapet som viser hvor mye som skal fordeles på arvingene.

I avtalen settes det opp hvor mye hver enkelt arving skal motta.

Alle arvingene bør underskrive skifteavtalen.

Overføring av eierskap

Skal bolig, hytte eller leilighet overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Grunnboken eller borettsregisteret, se nettsidene til Statens kartverk.

Skal bil overtas av en av arvingene, bør dette registreres i Motorvognregisteret. Ved overføring av eierskap på et kjøretøy etter dødsfall må det sendes inn salgsmelding på papir (melding om eierskifte,) sammen med dokumentasjon på skifte. Les mer om overføring av eierskap på bil.

Livsforsikringer og pensjoner

På Norsk Pensjon kan det sjekkes om avdøde hadde livsforsikringer eller pensjoner. Svaret inneholder opplysninger om hvor eventuelle forsikrings- og pensjonsordninger befinner seg. For å få informasjon om ytelsens størrelse må du ta direkte kontakt med pensjonsleverandøren.

Forsikringer kan komme fra tre hold:

  • Private forsikringer
  • Forsikringer gjennom arbeidsgiver
  • Forsikringer gjennom avtaler i yrkesorganisasjoner

Her kan du sende inn et elektronisk skjema (Forespørsel fra etterlatte om avdødes livsforsikringer og pensjoner) for å sjekke dette.

Fra arbeidsgiver

Det er flere ting som må gås igjennom hvis avdøde var ansatt et sted. Dette kan være:

  • Etterlønn
  • Feriepenger
  • Eventuelle arbeidsgiverlån
  • Om det gis noen form for gravferdsstøtte.
  • Hvilke forsikringer hadde den avdøde gjennom arbeidsgiver. Dette kan være livsforsikring (dødsfallforsikring), ektefellepensjon, barnepensjon, ulykkesforsikring)

Sluttoppgjør sykehjem/aldershjem

Hvis avdøde var på sykehjem skal de betales for plassen til og med den dagen oppholdet opphører. Ved opphør av oppholdet blir det foretatt et sluttoppgjør. Saksbehandlingen for denne type oppgjør kan ta lang tid (opptil 1,5 år).

Les mer om betaling på sykehjem.

NAV - Trygdeytelser

For gjenlevende er det flere mulige trygdeytelser som kan gis fra NAV, som må avklares.

Hvis avdøde har etterlatt seg ektefelle/samboer og/eller barn under 21 år, vil disse kunne ha krav på gjenlevendepensjon eller barnepensjon.

Gravferdsstønad gis bare hvis avdøde hadde svært liten formue.

Hvis gjenlevende har barn under 18 år skal det utbetales dobbel barnetrygd.

 

Skjemaer i forbindelse med arveoppgjør:

Erklæring fra gjenlevende ektefelle som oppgir å være enearving (PDF)

Erklæring fra gjenlevende samboer som oppgir å være enearving etter arveloven § 28b (PDF)

Erklæring om privat skifte av dødsbo (PDF)

Erklæring om privat oppgjør av dødsbo av liten verdi (PDF)

Melding om uskiftet bo (PDF)

Melding om uskiftet bo - Samboere (PDF)

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte (PDF)

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv/skifte/uskifte - Borettslag (PDF)

Fullmakt ved privat skifte av dødsbo (PDF)