Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.

Ved å opprette en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal representere deg hvis du blir syk. og du kan selv bestemme innholdet i den. Dermed får du større selvbestemmelse over hva som skal skje hva som skal skje hvis du selv ikke er i stand til å ivareta dine interesser. Den som skriver fullmakten må ha full forståelse for innholdet i fullmakten. Ektefeller vil normalt opprette hverandre som fullmektiger.

En fremtidsfullmakt kan trekkes tilbake. Reglene for fremtidsfullmakter står i Vergemålsloven kapittel 10.

Hvis det ikke er skrevet en fremtidsfullmakt, er alternativet er at en pårørende eller tredjeperson blir oppnevnt som verge for deg. Normalt blir nærmeste pårørende oppnevnt som verge, men dette må formelt godkjennes. Nærstående kan også få en Legalfullmakt for å kunne ordne for eksempel regninger (se lenger ned).

Det er mye mindre byråkrati med en fremtidsfullmakt enn ved å ha en verge. Blant annet slipper den fullmektigede å føre regnskap.

Det er ikke noen registreringsordning for fremtidsfullmakter. Det er heller ikke noen oppbevaringsløsninger.

Fylkesmannen kan ikke forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt.

Innholdet i fremtidsfullmakten

Det er en del forhold du må ta stilling til om skal tas inn i fremtidsfullmakten.

 • Disponering av bankkontoer
 • Regningsbetaling
 • Disponering av verdipapirer
 • Utdeling av gaver i forbindelse med jul og fødselsdager
 • Utdeling av større gaver ved andre større anledninger som konfirmasjon og bryllup
 • Kontakt med offentlige institusjoner
 • Bestemmelser om hva som skal skje med boligen ved permanent opphold på sykehjem

Et eksempel fra vergemal.no på hvordan en fremtidsfullmakt kan se ut: Mal for fremtidsfullmakt

Slik oppretter du en fremtidsfullmakt

I fremtidsfullmakten skal det stå at fullmakten skal gjelde hvis du kommer i en tilstand som er beskrevet i §78 i Vergemålsloven (står øverst i artikkelen).

En fremtidsfullmakt skal gjøres skriftlig med to vitner som fullmaktsgiveren har godtatt, og som er til stede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift. Vitnene skal underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er til stede, og etter hans eller hennes ønske.

Vitnene må ha fylt 18 år, og må ha evne til å forstå betydningen av underskriften. Fullmektigen kan ikke være vitne. Det samme gjelder fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Hvis reglene ikke blir fulgt, er dokumentet ugyldig som fremtidsfullmakt.

I tillegg bør fremtidsfullmakten dateres. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse om fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av fri vilje og hadde evne til å forstå betydningen av handlingen, og om eventuelle andre forhold som kan ha betydning for fullmaktens gyldighet. Påskriften bør inneholde opplysning om vitnenes fødselsdato og adresse.

Samtykkekompetanse

Hvis en fremtidsfullmakt skal tas i bruk, må vedkommende ikke være samtykkekompetent. Det skal konkret vurderes om personen ikke er samtykkekompentent. En person kan være samtykkekompetent i ett spørsmål, men ikke i et annet. Det er fastlegen som normalt tar stilling til om personen er samtykkekompetent.

Dette er det avgjørende ved vurderingen:

 • evne til å uttrykke valg
 • evne til å forstå informasjon som er relevant for en avgjørelse
 • evne til å forstå konsekvenser av et valg
 • evne til å resonnere og avveie alternativer

Stadfesting av fremtidsfullmakt

Det er ikke et krav om at en fremtidsfullmakt skal stadfestes av Fylkesmannen. Man kan først be om en stadfesting når fremtidsfullmakten skal tre i kraft.

Å ha en stadfestet fremtidsfullmakt kan ha en stor praktisk betydning for fullmektigen ved at den er et bevis for at fullmakten er gjeldende. For eksempel krever Statens Kartverk at Fylkesmannen har stadfestet fremtidsfullmakten.

Hvis Fylkesmannen stadfester ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, vil du motta en attest som du kan legge frem når du ivaretar fullmaktsgivers ønsker og behov. Fylkesmannen sørger for at fremtidsfullmakten tinglyses og registreres i aktuelle registre.

For å få fremtidsfullmakten stadfestet må dette sendes inn:

 • Søknadsskjemaet
 • Original fremtidsfullmakt
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgiveres pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.
 • Det må innhentes en legeerklæring om helsetilstanden til fullmaktsgiver. Normalt hentes dette hos fastlegen.

På dette er Fylkesmannens samtykke nødvendig

I disse tilfellene må det innhentes samtykke fra Fylkesmannen:

Fast eiendom:

 • Kjøp og salg av fast eiendom eller rettighet som ligger til fast eiendom
 • Gjøre gjeldende eller gi avkall på odelsrett, eller annen rettighet i fast eiendom

 • Pantsettelse av fast eiendom,

 • Utleie av fast eiendom, samt oppsigelse

 • Drift av fast eiendom

 • Kreve utskiftning eller grenseregulering

Gaver og arveforskudd:

 • Hvis gaven er utenfor vanlig skikk og bruk, det vil si at gaven er av normal karakter.  Vergen kan gi gaver på vegne av vergehaver så lenge gaven er innenfor vanlig skikk og bruk, altså vanlig både for vergehaver og ellers i samfunnet. Hvis gaven er et større beløp må det innhentes samtykke fra Fylkesmannen selv om det er innenfor vergehavers vante skikk og bruk

 • Vergen må innhente samtykke fra Fylkesmannen før det kan utdeles arveforskudd til livsarvinger, vanligvis barn. Dette vil vanligvis bare godkjennes dersom livsarvingen har et særlig behov, eller dersom det er dokumentert at et arveforskudd er i samsvar med ønsket til den som har verge. Det kreves også samtykke fra Fylkesmannen for å gi avkall på gave eller arveforskudd på vegne av vergehaver, med mindre gaven eller arven er av ubetydelig verdi.

Andre handlinger:

 • Tegne livsforsikring, livrente eller føderåd.

 • Bruk av vergehavers midler som forvaltes av Fylkesmannen.

 • Gi bort eller selge løsøre av større verdi, av usedvanlig verdi eller av spesiell interesse for vergehaver eller vergehavers nærmeste familie.

 • Utlån av vergehavers midler når det lånes ut til vergen selv, eller til vergens nærstående (se nærmere om ).

 • Alle former for pantsettelse eller gjeldsstiftelse, med unntak av lån til utdanning fra Lånekassen

 • Det er i utgangspunktet ikke tillatt for vergen å påføre vergehaver kausjonsansvar, men Fylkesmannen kan samtykke til dette dersom det foreligger særlige grunner

Her finner du skjemaet for Søknad om Fylkesmannens godkjenning.

Legalfullmakt - Nærståendes representasjonsrett

En legalfullmakt er en lovfestet rettighet (Vergemålsloven) til å kunne ta seg av enkelte økonomiske handlinger på vegne av et familiemedlem. Hvis ikke det laget en fremtidsfullmakt, vil denne retten kunne løse behov som å betale løpende utgifter.

Representasjonsretten vil oppnås ved å fremvise en legeerklæring.

Nærstående har rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred, ikke lenger er i stand til å ivareta sine økonomiske interesser. Den nærstående har rett til på familiemedlemmets vegne å foreta økonomiske disposisjoner som gjelder familiemedlemmets bolig og daglige underhold. Den nærstående har også rett til å sørge for betaling av offentlige skatter og avgifter og av forpliktelser som følger av gyldige låneavtaler familiemedlemmet har inngått.

Som nærstående regnes følgende personer som har fylt 18 år, og som ikke er under vergemål:

a) ektefelle eller samboer

b) barn

c) barnebarn

d) foreldre.

En nærstående har bare representasjonsrett dersom samtlige medlemmer med høyere/samme prioritet etter rekkefølgen som følger av første punktum, skriftlig har frasagt seg retten til å representere familiemedlemmet. Nærståendes representasjonsrett etter denne paragrafen gjelder ikke hvis det er oppnevnt verge for familiemedlemmet, og heller ikke i den utstrekning forholdet omfattes av en fremtidsfullmakt.

 

Se også:

Guide til testament

Guide til arverettigheter

Eksterne sider:

Vergemål.no

Lovdata: Vergemålsloven

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere, avhengig av av familiesituasjon og begrensninger du setter i arven.