Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Eiendomsmegling kan bare drives av foretak som har tillatelse til dette fra Finanstilsynet, eller i medhold av advokatbevilling.

Tittelen eiendomsmegler kan bare brukes av personer som har eiendomsmeglerbrev.

For å drive eiendomsmegling, må det stilles sikkerhet for sine kunder i form av forsikring eller bankgaranti. Kontroll og tilsyn av eiendomsmeglere er Finanstilsynets ansvar.

Krav til økonomien

Loven stiller også krav til økonomien til meglerforetaket:

1. være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller,
2. ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i foretaket,
3. ha eiendeler som har en verdi som overstiger foretakets samlede forpliktelser, og
4. ha fullt innbetalt aksjekapital på søknadstidspunktet, dersom virksomheten er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Klientmidler skal holdes adskilt fra egne midler.

God meglerskikk

Eiendomsmegleren har plikt til å utføre oppdraget etter god meglerskikk:

  • Oppdragstaker skal i sin virksomhetsutøvelse opptre i samsvar med god meglerskikk med omsorg for begge parters interesser. Oppdragstakeren må ikke opptre på noen måte som er egnet til å svekke tilliten til oppdragstakerens integritet og uavhengighet.
  • Oppdragstakeren skal gi kjøper og selger råd og opplysninger av betydning for handelen og gjennomføringen av denne.
  • Oppdragstakeren skal ikke inngå avtale om eiendomsmegling dersom inngåelse av slik avtale er satt som vilkår i avtale om annet enn eiendomsmegling.
  • I forbindelse med eiendomsmeglingsoppdrag kan det ikke settes som vilkår at oppdragsgiveren inngår avtale om ytelser som ikke står i rimelig sammenheng med oppdraget.

Oppdragsavtalen

Oppdragsavtalen skal være skriftlig og minst inneholde følgende opplysninger:
1. oppdragstakerens navn, adresse og organisasjonsnummer samt oppdragsgiverens navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer,
2. oppdragets karakter (salg, kjøp, utleie, leie, oppgjør eller annet),
3. hvilken eiendom oppdraget gjelder,
4. hva som er avtalt om oppdragstakerens vederlag, herunder hva oppdragstakeren kan kreve dersom handel ikke kommer i stand,
5. hva som er avtalt om oppdragstakerens rett til å kreve dekning av utlegg, herunder et overslag over størrelsen på utleggene,
6. et samlet, spesifisert kostnadsoverslag over det totale vederlaget og de samlede utlegg,
7. oppdragets varighet og hva som gjelder om oppsigelse av oppdraget,
8. oppdragstakerens eventuelle rett til vederlag for handel sluttet gjennom andre eller uten mellommann og i så fall de nærmere betingelser for denne retten,
9. om andre oppdragstakere de siste tre måneder har arbeidet med det samme oppdraget,
10. adgangen til å benytte utenrettslige tvisteløsningsordninger,
11. hvem som er ansvarlig megler for oppdraget og eventuelle eiendomsmeglerfullmektiger som skal arbeide med oppdraget.

Dersom det skal benyttes kontraktsmedhjelper som skal dennes navn, adresse og organisasjonsnummer opplyses.

 Avtalen skal undertegnes av oppdragsgiveren og ansvarlig megler for oppdraget.

Skifte av ansvarlig megler skal skriftlig opplyses til oppdragsgiveren.

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Oppdragstakeren skal sørge for at kjøperen før handel sluttes får opplysninger denne har grunn til å regne med å få og som kan få betydning for avtalen. Har oppdragstakeren ikke foretatt innhenting og kontroll av opplysninger som nevnt i første punktum, skal kjøperen før handel sluttes, gis skriftlig orientering om grunnen til dette.

Oppdragstakeren plikter før handel sluttes å gi kjøperen en skriftlig oppgave som minst inneholder følgende opplysninger:
1. eiendommens registerbetegnelse og adresse,
2. eierforhold,
3. tinglyste forpliktelser,
4. tilliggende rettigheter,
5. grunnarealer,
6. bebyggelsens arealer og angivelse av alder og byggemåte,
7. eventuell adgang til utleie av eiendommen eller deler av denne til boligformål,
8. ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse,
9. ligningsverdi og offentlige avgifter,
10. forholdet til endelige offentlige planer, konsesjonsplikt og odelsrett,
11. spesifikasjon over faste løpende kostnader,
12. hvis kjøpesum er fastsatt, totalkostnad som omfatter andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader,
13. hvis kjøpesum ikke er fastsatt, en samlet oppstilling som omfatter prisantydning, andel av fellesgjeld, alle gebyrer, avgifter og øvrige kostnader, samt summen av disse beløpene, og
14. hva som er avtalt om meglers vederlag

Der det er aktuelt skal også dette tas med:

1. lånevilkårene for nedbetaling av fellesgjeld og månedlige felleskostnader, samt andre faste kostnader som knytter seg til dette,
2. separat beregning av månedlige felleskostnader etter en eventuell avdragsfri periode,
3. opplysninger om at kjøper kan holdes ansvarlig for manglende dekning av felleskostnader og usolgte enheter hørende til prosjektet,
4. opplysninger om borettslaget har sikring mot tap av felleskostnader, og i så fall hvem som er tilbyder, varigheten av avtalen og oppsigelsesvilkårene,
5. relevante rettigheter og forpliktelser for boligselskapet ifølge lov, forskrift, vedtekter, vedtak og avtaler som har betydning for handelen,
6. vesentlige opplysninger om boligselskapets budsjett og regnskap, samt opplysninger om at disse dokumentene er tilgjengelige hos oppdragstaker.

Gjennomføringen av handelen

Hvis ikke selger ønsker noe annet skal megleren ordne dette:

1. utferdigelse og tinglysing av skjøte,
2. utferdigelse og eventuell tinglysing av andre dokumenter som har sammenheng med handelen,
3. utferdigelse av konsesjonssøknad og andre søknader, erklæringer e.l. og
4. gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret.

Vederlaget

Vederlaget kan fritt avtales mellom oppdragsgiver og megler. Det er ikke lov til å avtale et provisjonsbasert vederlag hvor den prosentsats som skal betales av kjøpesummen, øker med kjøpesummens størrelse.

Megleren har krav på vederlag dersom handel kommer i stand i oppdragstiden. Dette gjelder selv om det ikke skyldes oppdragstakerens innsats at handel er kommet i stand. Handel er kommet i stand når partene er endelig bundet. Oppdragstakeren har også krav på vederlag dersom handel er kommet i stand innen tre måneder etter at oppdragstiden når megleren har forhandlet med kjøperen i oppdragstiden, eller som etter forespørsel har fått opplysninger om eiendommen fra megleren i oppdragstiden.

 

Les mer om eiendomsmegling:

Guide til eiendomsmegling

Eiendomsmeglere

Valg av eiendomsmegler

Eiendomsmeglere og priser

Eiendomsmeglerens ansvar

Selge boligen selv, eller bruke eiendomsmegler?

Dette koster eiendomsmeglerne per fylke

Klage på eiendomsmeglere

Kalkulator:

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.


Innhent tilbud fra flere eiendomsmeglere.

Priser og betingelser varierer mye fra megler til megler. Du kan tjene mye på å sammenligne priser og vilkår fra flere meglere.

Les mer om eiendomsmeglere og eiendomsmegling.

Med eiendomsmeglerkalkulatoren får du oversikt over hvilke kostnadskomponenter et tilbud fra eiendomsmeglere kan bestå av.