Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Men det skal litt til.

Reglene er ikke absolutte. Ulempen et tre påfører naboen veies alltid opp mot hvilken nytte treet har for eieren.

Likevel gjør loven et nøyaktig skille når det gjelder treets lengde og avstand til nabogrensen. Står trærne nærmere enn 1/3 av trehøyden behøver du mindre tungtveiende argumenter for å kunne kreve treet fjernet. Det er ikke avstanden til gjerdet som teller, men avstanden til hus, hage, tun eller lignende. I villastrøk vil det i praksis være avstanden til gjerdet, fordi din hage begynner på din side av gjerdet.

Med regelen om 1/3 av trehøyden kan du altså be naboen fjerne et tre som er tolv meter høyt hvis det står nærmere enn fire meter. Regelen står i nabolovens § 3. Hekker som er under to meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes etter disse reglene.

Trærne må være til ulempe

Det er ikke nok at treet står nærmere ditt hus, hage eller tun enn 1/3 av trehøyden. I tillegg må treet være til særlig ulempe eller skade for deg. Det må ikke være nevneverdig om å gjøre for naboen å beholde treet.

Det er ikke krav om noen stor ulempe eller skade, men den må være reell. De vanligste ulempene for deg er at treet skygger for solen, parabolen eller utsikten. Videre kan det være at du får nedfall av kvister, løv, kongler eller snø fra treet ned på din tomt. At du får for eksempel løvnedfall er ikke nok i seg selv. Det må også skape ulempe, normalt løvnedfall er ikke stor nok ulempe. Her er noen argumenter for at treet kan være til ulempe for deg:

  • Det kaster skygge: Jo mer av eiendommen som ligger i skyggen, jo bedre sak har du. Spesielt hvis det er sitteplassen som rammes. Er det bare nederst i hagen, er saken dårligere.
  • Det kommer mye løv og grener fra treet: Alle trær mister løv. For at du skal bli hørt, må det komme ekstra mye ned.
  • Det kan falle ned: Det må være en ekstra risiko, fordi treet er sykt eller har dårlig rotfeste.
  • Det blokkerer utsikten: Argumentet har blitt mer vektlagt i de senere år.

Et kompromiss kan typisk innebære at deler av treet kappes (toppes).

Trærne kan stå hvis naboen har en god grunn

Du kan ikke få fjernet treet hvis naboen har en god grunn for å beholde det. Men det er ikke naboens subjektive grunner, men objektive grunner som skal legges til grunn. Her er noen argumenter for at trærne skal stå:

  • Det beskytter mot innsyn: Det viktigste er å beskytte den vanlige uteplassen, for eksempel terrassen. Vern mot innsyn til fjerne deler av hagen prioriteres ikke.
  • Det beskytter for vær og vind: Dette gjelder bare hvis området er spesielt værhardt.
  • Det er fint å se på: Det er ikke eierens vurdering som gjelder, men en objektiv vurdering. Brukes sjelden alene, men sammen med andre argumenter.
  • Det er gammelt og har en spesiell historie: Tuntær og trær som er en del av gammel bebyggelse, beskyttes noen ganger.

Naboen kan ikke bruke som argument at treet sto der da du kjøpte huset. Det er ikke relevant etter nabolovens § 3.

Trær som er vesentlig til ulempe

Trær som står lenger vekk fra tomten din enn 1/3 av trehøyden kan du også få fjernet, men nå er vilkårene enda litt strengere. Denne bestemmelsen er generell, og kan også brukes på annet enn trær, for eksempel flaggstenger, statuer eller andre innretninger som du synes er farlige eller til ulempe.

Vilkåret i denne bestemmelsen er at ingen må «ha noe som er urimelig eller unødvendig som er til særlig ulempe for naboeiendommen». Det krever mer for at det skal være urimelig eller unødvendig ulempe i denne bestemmelsen enn særlig ulempe som er kravet i 1/3-regelen. Det som vurderes her er din ulempe ved at treet står på naboens tomt sett opp mot naboens interesse av å beholde treet. Dette vil vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Dine beste kort er at trærne tar lys eller utsikt fra tomten din. I rettspraksis er det eksempler på trær som er blitt felt fordi hagene til naboen har blitt liggende i skygge store deler av dagen på grunn av trærne. Dette forsterkes hvis du har liten tomt, slik at hele hagen blir liggende i skygge. Kaster trærne skygge bare i hjørnet av hagen, er argumentet ditt dårligere.

Naboens beste argumenter er at trærne er viktige for å hindre innsyn, er estetisk fine (for eksempel gamle eike-tuntrær) eller at det er vanlig med mange trær i området. Reglene står i nabolovens § 2.

Du kan kappe røtter og greiner som går over grensen

Trær, grener eller røtter som kommer over på din eiendom kan du kan med loven i hånden be naboen fjerne, så lenge de er til ulempe for deg. Hugger ikke naboen, kan du selv kutte langs grensen. Alt som du kapper ned er ditt.

Men du må varsle naboen og be ham kutte grener eller røtter før du griper inn.

Det kreves ikke mye for at det skal være ulempe for deg. Det kan for eksempel være at grenene kommer inn over blomsterbedet, hindrer ferdsel eller at det drysser barnåler ned i takrennen.

Men at du må rake løv på høsten har ikke vært ansett som stor nok ulempe ifølge dom.

Når dere ikke blir enige

Mange naboer er selvfølgelig hyggelige og fjerner trær når du ber om det. Men mange vil nekte. Får du ikke medhold må du gå inn i rettsapparatet. Konfliktråd og Forliksråd er billige måter å få løst en konflikt på, men «dommerne» er ikke juridisk skolert, så dommen kan bli feil. Du kan koble inn en advokat for å få hjelp, men da eskaleres konfliktnivået. Forsøk advokatmegling eller rettsmegling i stedet for rettssak. Da får dere en dom som dere er enige om, ikke en tvangsløsning trukket nedover hodet.

Dommene og rettspraksis for øvrig viser at domstolene sjelden gir helt medhold til den ene eller andre parten. Domstolene kommer stort sett til en form for kompromiss. Du får ikke fjernet alle trærne du ber om, bare et par, eller litt beskjæring. Dette kan man stort sett finne ut på egenhånd.

 

Les mer om naborett:

Guide til naborett

Ulovlig felling av trær hos naboen - erstatning

Reglene om støy fra naboen

Reglene om gjerde og hekk mot naboen

Andre problemområder med naboen