Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dokumentavgift betales ved hjemmelsovergang til fast eiendom.

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av omsetningsverdien (salgsverdien). Denne avgiften skal betales ved hjemmelsovergang til fast eiendom. Dette gjelder dermed for seleveide eneboliger, tomannsboliger, eierseksjoner og sameieandeler.

Ved kjøp av ny bolig er det bare tomteverdien det skal betales dokumentavgift av, ikke av boligens salgsverdi.

Det er ikke dokumentavgift på kjøp av borettslagsleiligheter.

Det er Statens kartverk som er tinglysingsmyndighet, og behandler tinglysingssaker. Det er også Statens kartverk som treffer avgjørelser og krever inn dokumentavgift i første instans. Klage på vedtak rettes til Toll- og avgiftsdepartmentet.

Disse unngår dokumentavgift

Overføringer av hjemmel mellom ektefeller er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder i alle sammenhenger som arv, skifte, og i forbindelse med hjemmelsoverføring i forbindelse med konkursbo til den andre ektefellen.

Hjemmelsoverføring til den andre samboere er også fritatt for dokumentavgift ved samlivsbrudd. Her regnes samboere som to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende eller partnerskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller har hatt felles barn. Dersom opphøret av samlivet skjer som følge av den ene partens død, er det tilstrekkelig at samboerne på dødsfallstidspunktet var folkeregistrert på samme adresse.

Overføringer mellom samboere under samlivet må det betales dokumentavgift av. Dette gjelder hvis den ene samboeren skal kjøpe seg inn i boligen.

Ved arv etter loven er det fritak for dokumentavgift. Ved arveavkall må det betales dokumentavgift. Hvis flere arver, men en av dem overtar hele boligen, må det betales dokumentavgift utover arven etter loven. Dette gjelder for eksempel hvis du skal kjøpe ut søsken.

Så mye må du betale

Her er eksempler på hva du må betale ved ulike kjøpesummer.

Kjøpesum Dokumentavgift
1 000 000 25 000
1 500 000 37 500
2 000 000 50 000
2 500 000 62 500
3 000 000 75 000
4 000 000 100 000
5 000 000 125 000

6 000 000

150 000

Unngå dokumentavgiften

Grunnlaget for dokumentavgiften er at det tinglyses en ny hjemmelshaver i forbindelse med et kjøp. Hvis du unngår å bli tinglyst som ny hjemmelshaver unngår du også dokumentavgiften.

Eiendommen skjøtes ikke over til den nye eieren. I stedet sitter den gamle eieren som hjemmelshaver. Kjøperen sikrer eiendomsretten sin ved å tinglyse en pantobligasjon (kalt sikringssperre i dette tilfellet) fra selger til kjøper pålydende kjøpesummen. Samtidig påføres også obligasjonen er urådighetserklæring (en tinglysingssperre). Hjemmelshaveren som altså er selgeren har dermed ingen råderett over eiendommen.

Det er mest aktuelt å unngå dokumentavgiften på denne måten når du skal sitte på eiendommen i kort tid, eller at eiendommen omsettes innen familien/nær slekt.

 

Les mer om kostnader ved kjøp:

Kostnader ved kjøp av selveier

Kostnader ved kjøp av borettslagsleiligheter

Se også:

Tinglysingen: Dokumentavgift

Lover:

Lovdata: Dokumentavgiftsloven

Lovdata: Forskrift om dokumentavgift

Skatteetaten: Dokumentavgift