Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Allemannsretten er retten til fri ferdsel over annen manns eiendom.

I Norge har allmennheten rett til å ferdes over annen manns eiendom. Dette kalles allemannsretten, og er en rett som er nesten like gammel som eiendomsretten. I dag står allemannsretten i friluftsloven (26. juni 1957 nr 16), først og fremst §2. Men allemannsretten gjelder ikke for de aller fleste bolig og hyttetomter. Til det er tomtene i praksis for små.

For allemannsretten gjelder kun i utmark. Utmark er definert i friluftsloven til å være udyrket mark. Friluftsloven sier også klart fra at hustomter, gårdsplasser og dyrket mark ikke er udyrket mark. Dette gjør umiddelbart at de fleste tomter er unntatt fra allemannsretten.

På større tomter kan derimot allemannsretten gjelde for deler av tomten. Dette kan for eksempel være større naturtomter, eller tomter som går ned mot vann eller elver, og hvor det er langt fra huset til vannet. Høyesterett har gitt en tommelfingerregel i en dom fra 1993. Der sier dommerne at det er den private sonen rundt huset som er vernet. Det er ikke sagt noe om størrelsen på tomtene for å avgjøre den private sonen. Men ofte vil den private sonen være avgrenset av naturlige hindringer som skogholt eller åser. Baksiden av disse hindringene vil ofte falle utenfor den private sonen. Da har allmennheten lov til å ferdes der.

Varsom ferdsel

Friluftsloven krever at den som bruker allemannsretten sin til å gå på annen manns eiendom skal ta hensyn til menneskene som bor på eiendommen. I tillegg skal man fare varsomt frem, ikke ødelegge noe, og ikke legge noe igjen.

Allemannsretten gir også rett til å bade i sjøen og elver. Men dette skal bare skje i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte. Hva som er rimelig avstand avgjøres i hvert enkelt tilfelle. I Høyesterettsdommen over slo man fast at de 65 meterne som var mellom huset og vannkanten ikke var nok. En tommelfingerregel er at jo mer direkte innsyn det er til hus eller hytte, jo lenger avstand skal det være til vannet for at man kan bade. I praksis betyr det at eiere med strandtomter i de aller fleste tilfellene kan nekte folk å bade fra eiendommene sine. For å raste må man følge omtrent de samme tommelfingerreglene og vurderingene som for bading.

For å telte på annen manns eiendom må man minst være 150 meter fra bebodd hus, og man kan uansett ikke forstyrre beboerens fred.

Man kan uansett ikke bruke andres faste installasjoner som brygger, terrasser, plattinger med mer.

Bortvisningsrett

Tomteeiere kan med friluftsloven i hånd vise bort «folk som opptrer hensynsløst eller viser utilbørlig adferd». Men du kan ikke bruke makt. Da må du eventuelt ringe politiet.

Det er ikke tillatt å sette opp gjerder i utmark, men hvis du har mange som går over tomten din ulovlig, kan du søke kommunen om dispensasjon. Du kan sette opp skilt som sier fra at eiendommen er privat, men på skiltet kan du bare nekte folk det de ikke har lov til etter friluftsloven, for eksempel bading og rasting.

 

Se også:

Friluftsloven