Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Festeavgiften blir normalt regulert etter konsumprisindeksen, men på visse tidspunkter kan det bli en ekstra økning.

Ved feste av tomt til bolig og fritidsbolig kan hver av partene kreve at festeavgiften blir regulert i samsvar med endringene i konsumprisindeksen siden festeavtalen ble inngått.

Avgiftsregulering etter konsumprisindeksen kan skje hvert tiende år, hvis det ikke er avtalt noe annet. Festeavtalen kan likevel ikke fastsette at reguleringen skal skje oftere enn hvert år. Det vanligste er at reguleringen skjer årlig.

Les mer om tomtefeste her.

Hvis partene "uten tvil" har avtalt at festeavgiften skal stå uendret, eller at de har avtalt en lavere regulering enn endringen i konsumprisindeksen, gjelder denne avtalen isteden.

Den årlige festeavgiften skal beregnes med utgangspunkt i tomteverdien. Verdien av tomten skal vurderes som en råtomt. Alt verdiøkende arbeid fra festerens side skal derfor ikke tas i betraktning.

Økning ut over konsumprisindeksen

Festeavgiften kan økes ved utløpet av festetiden. Da kan den årlige festeavgiften settes til 2 prosent av markedsverdien av tomten.

Dette kan gi en betydelig økning av den årlige festeavgiften. Mange festeavtaler har ennå ikke utløpt, slik at den årlige festeavgiften bare er noen få hundre kroner.

Begge parter kan kreve ny regulering etter 30 år. Hvis det for fester skal lønne seg å kreve det, må eiendomsverdiene ha falt de 30 siste årene.

Hvis partene ikke blir enige om markedsverdien av tomten, kan den settes ved skjønn. 

Tak på størrelsen av festeavgiften

Det er et tak på hvor høyt festeavgiften kan settes. Maksimalgrensen er i 2023 på 14.526 kroner per mål/dekar. Denne grensen gjelder også om tomten er under ett mål. Hvis tomten for eksempel er to mål, blir maksimalbeløpet 29.052 kroner.

Den maksimale verdien ble bestemt ved at grensen ble satt til 9.000 kroner i januar 2002, som så blir oppjustert med inflasjonen målt med konsumprisindeksen. Ny maksimalgrense blir beregnet ved hvert årsskifte. Endringen blir beregnet fra januar 2002 til desember 2022 for festeavgiften for 2023.

Det kan i særlige tilfeller være mulig å sette denne høyere. Grunnen til det er en dom i menneskerettighetsdomstolen som avgjorde at bortfestere hadde fått for liten del av verdiveksten. Denne sikkerhetsventilen kan bli brukt når eiendommen er særlig verdifull.

Eksempler på beregning

Her er to eksempler som viser hvordan beregningen skjer. I eksempel 1 blir justeringen av festeavgiften begrenset av taket. I det andre tilfellet er det 2 prosent av markedsverdien som gjelder.

Situasjon i dag Eks 1 Eks 2
Festeavgift i dag 3 000 3 000
Markedsverdi av tomten 1 400 000 700 000
Størrelse i dekar 1,5 1,5
Beregning av ny festeavgift:
2 prosent av markedsverdien 28 000 14 000
Maksimalverdi 21 789 21 789
Ny festeavgift 21 789 14 000

Kilde: Tomtefestekalkulatoren (smartepenger.no)

Tomtefestekalkulator

For å beregne hva stort engangsløftet blir kan du bruke tomtefestekalkulatoren. Du kan også beregne hva innløsningssummen blir.

Her finner du tomtefestekalkulatoren.

 

Se også:

Guide til tomtefeste

Innløsing av festetomten

Lover:

Tomtefesteloven

Lov om endringer i tomtefesteloven