Merkelig nok mener domstolene at feilen bør utgjør minst 5 prosent av kjøpesummen for å utløse erstatning.

Mange boligkjøpere er frustrert over ikke å bli tilkjent erstatning selv om megler, takstmann eller selger beviselig har gitt feilaktige opplysninger. Beløpet saken dreier seg om er for lite, konkluderer domstolene og klagenemnda.

50.000 kroner er ikke nødvendigvis 50.000 kroner, i følge jussen. I følge lovverket, eller rettere sagt tolkningen av det, skal kravet sees i forhold til kjøpesummen. Er kjøpesummen stor nok, er 50.000 kroner uten betydning, for kjøperen, er logikken.

Typisk eksempel fra virkeligheten

I en klagesak opplevde en kjøper i Oslo at fellesgjelden var feil i salgsoppgaven. Fellesgjelden viste seg å være 47.706 kroner høyere enn det megler hadde opplyst om. Vedkommende kjøper klaget inn eiendomsmegleren til Klagenemnda for Eiendomsmeglertjenester.

Nemnda var enig i at megler hadde gitt feil opplysninger om fellesgjelden, nemnda ga sågar megleren en ripe i lakken ved å konkludere med at «Eie Eiendomsmegling avd. Ullevål Magnum Eiendomsmegling AS har opptrådt i strid med god meglerskikk». Likevel konkluderer Nemnda med at kunden ikke har krav på erstatning for feilen siden 47.706 kroner var et for lite beløp. Boligkjøpere hadde rett, men fikk null.

Nemnda begrunnelse var at feilen ikke ville hatt innvirkning på beløpet kjøperen var villig til å betale for boligen og derfor var det ikke juridisk dekning for å gi erstatning.

Feilen må ha innvirket på kjøpet

Nemnda konklusjon er dessverre i tråd med rettspraksis på området. Lovverket sier at feilen ved kjøp av brukt bolig må ha innvirkning på kjøpet for å utløse erstatning. Sagt med andre ord må man tro at boligkjøper ville lagt inn et lavere bud dersom han var gjort kjent med den utelatte opplysningen.

Ifølge Lov om avhendig av fast eiendom § 3-8 (1) har man bare krav på erstatning dersom man kan «gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala».

Rettspraksis har vist at det økonomiske tapet bør ligge på 5 prosent av kjøpesummen for å kunne utløse erstatning. Det er domstolenes tolkning av loven. Selve lovteksten sier imidlertid ingenting om hvor stor prosentandel av kjøpesummen mangelen skal utgjør for å ha innvirkning på avtalen.

Juristene har altfor lav forståelse av de økonomiske sammenhengende. Kjøpesummen som boligkjøper er villig til å betale er jo summen av alt. Fellesgjeld, kvadratmeter, standarden på badet, størrelsen på balkongen, osv. Når egenskapene til et av elementene forverres, teller jo det negativt på kjøpesummen. Men slik er jussen.

Les mer om Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglertjenester.

Kvadratmeter

En del kjøpere er blitt snytt på antall kvadratmeter. Særlig for leiligheter gjelder pris pr kvadratmeter nærmest som kilopris for boligen. Høyesterett har behandlet en sak om arealsvikt hvor kjøperen fikk medhold. En leilighet på 112 kvadratmeter viste seg å være bare 102 kvadratmeter. Et avvik på 8,9 prosent.

I Bergen tingrett vant en boligkjøper hvor arealavviket var 5,6 prosent for den 27 kvm store leiligheten. Dommeren uttalte at dette var et grensetilfelle hvor avviket klart lå i nedre sjikt. Dommen underbygger at det eksisterer en slags fem-prosent-grense for boligklager.

Slik klager du

Klagefristen er fem år ved boligkjøp. Men fra du oppdager en feil, bør du klage innen tre måneder for å ha kravet i behold. Du må alltid først klage til selgeren, dvs eiendomsmegleren. Dersom megleren avviser kravet ditt, kan du enten klage til Klagenemnda for Eiendomsmeglertjenester eller til Forliksrådet. Dersom boligselger har eierskifteforsikring må du klage til Finansklagenemnda i stedet for Forliksrådet.

Les mer om boligkjøp:

Dette kan kjøperen kreve når selgeren er ansvarlig

Forberedelse til budrunden

Dette skal du se etter på visning

Boligkjøpskontrakten

Overtakelse av bolig

Boliglovverket

Så mye kan du låne

Kalkulator:

Lånebehov ved salg av gammel bolig og kjøp av ny
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Eiendomsmeglerkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du få en oversikt over kostnadene ved salg av boliger, og sammenligne priser mellom eiendomsmeglere.

Så mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Boligsparekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må spare for å nå en gitt egenkapitalprosent til boligkjøp.