Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Enova deler ut store summer til husholdninger som blant annet ønsker å installere energivennlige løsninger i boligen.

Husholdninger som ønsker å innføre tiltak i hjemmet for å spare energi, kan søke om tilskudd til dette hos den statlige energiomleggingsvirksomheten Enova.

Hvor mye du får i støtte avhenger av hvilket tiltak det gjelder. Hvordan støtten beregnes er ulikt mellom de forskjellige tiltakene.

Kriterier

Myndighetene har satt noen kriterier for å få tilskuddet:

 • Bare husholdninger kan få tilskudd, og dette skal brukes til boligformål. Man kan bare registrere en søknad av gangen, og man kan kun søke om tilskudd til samme type tiltak en gang
 • Tilsagnet kan kun benyttes til den type tiltak det er gitt tilsagn om
 • Kjøper av tilskuddsberettiget utstyr og mottaker av tilskudd må være medlem av husholdningen. All fakturadokumentasjon må kunne knyttes til husstanden
 • Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er påbegynt eller fullført ved innsending av søknad. Det skal heller ikke ha påløpt kostnader til tiltaket det søkes om tilskudd til, før registrering av søknad
 • Det gis kun tilskudd til utstyr som er nytt fra fabrikk og som er omfattet av normale utstyrsgarantier
 • Det er ikke anledning til å motta annen offentlig støtte til tiltaket.

Slik søker du

Å søke om tilskudd fra Enova tar deg bare et par minutter. Det eneste du trenger å gjøre, er å klikke deg inn på Enovas sider for husholdningstilskudd

Her må du krysse av for at du aksepterer vilkårene for å søke om tilskuddet, og deretter må du fylle ut kontaktopplysninger i tillegg til informasjon om boligen, hvilke energikilder du benytter deg av i dag og hvilket tiltak du ønsker å søke støtte til.

For å motta tilskuddet kreves det at du sender inn rapportskjemaet som følger tilsagnet, sammen med en kopi av kvitteringer for kjøpet.

Tiltak du kan få støtte til

Man kan ikke få tilskudd til alle typer energisparetiltak. Et vanlig tiltak man for eksempel ikke får tilskudd til er installasjon av luft-til-luft-varmepumpe. Men dette er også et tiltak som er blitt mye rimeligere de siste årene. Du får heller ikke tilskudd til etterisolasjon av boligen, eller montering av nye og mer energivennlige vinduer.

Dette er de tiltakene som Enova gir tilskudd til i dag:

I oversikten ser du til høyre hvor høy støtte du kan få. Andel er den maksimale støtten i prosent av investeringen.

Støtte til Om støtten Andel Maks
Akkumulatortank En akkumulatortank lagrer varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. 25% 5 000
Balansert ventilasjon Du kan få støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt. Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. 25% 10 000
Bio-ovn med vannkappe Bio-ovn (pellets eller ved) som tilkobles vannbåren varme og tappevann. 25% 10 000
Biokjel (pellets) Biokjel (pellets eller ved) som tilkobles vannbåren varme og tappevann. 25% 10 000
Biokjel (pellets) ink vannbåren varme Biokjel i tillegg til monterer av et vannbårent system i tillegg, 25% 20 000
Energirådgivning Støtte til energirådgivning som vurderer omfattende oppgradering av boligen. 50% 5 000
Etablering av solfanger Støtte på inntil 5.000 kr + 200 kr pr m2 inntil 5.000, dvs totalt 10.000 kr. Solfangerløsningen skal være integrert med boligens oppvarmingssystem for tappevann og eventuelt romoppvarming. 25% 10 000
Oppgradering av bygningskroppen Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til * 150 000
Pris- og effektstyrt energilagringssystem Installering av et smart strømsystem somj styrer strømforbruket til varmtvannstanken, elbilladingen og varmekablene etter strømpris. 35% 10 000
Smart varmtvannsbereder Støtte til varmtvannsbereder hvis den er smart styringssystem el. * 4 000
Solcelleanlegg Installering av solcelleanlegg. Inntil 7.500 kr for et produksjonsanlegg, pluss 1.250 kr per kW installert effekt opp til 20 kW, dvs totalt 32.500 kr. * 32 500
Tiltaksbonus for vannbårent anlegg Bonusen gis hvis det installeres både væske- til vannpumpe, vannbåren varme, og akkumulatortank. Alle tre må installeres for å få bonus. * 15 000
Vannbåren varme Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. 25% 10 000
Varmegjenvinner av gråvann Utvinner varme fra det varme avløpsvannet (dusj, oppvaskmaskin, etc.). 25% 2 500
Varmepumpebereder Kjøp av varmepumpebereder. En varmepumpebereder er en bereder med innebygd varmepumpe der tappevannet til husholdningen varmes opp med varmepumpen. * 5 000
Væske-til-vann varmepumpe Bergvarmepumpe er den vanligste væske-vann-varmepumpen. 25% 10 000

Solcelleanlegg

Du får inntil 32.500 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet. Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt. 

Det kan også gis støtte til vindmøller og vannkraftverk.

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solcelleanlegg i din egen helårsbolig i Norge. Anlegget må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter. Du kan også få støtte til solceller i din fritidsbolig. 

Et solcelleanlegg vil komme på mellom 40.000 og 150.000 kroner inkludert installasjon. Prisen er avhengig av hvor stort anlegget er.

Smart strømstyring for boliger

Du kan få støtte til å installere en strømstyringssystem som vil kunne lade elbilen når strømmen er billigst, eller varme opp varmtvannstanken. Støtten er opp til 35 prosent av kostnaden, maksimalt 10.000 kroner.

For å få støtte fra Enova må en elektriker tilrettelegge for styring av varmtvannstank, elektrisk gulvvarme og annet som krever elektrisk koblingsarbeid for å styres. Det gis støtte til både helårsbolig og hytte.

Væske-til-vann-varmepumpe

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du investerer i en væske-til-vann-varmepumpe. Hvis varmepumpen har energimålere for strøm og varme får du 10.000 kroner ekstra i støtte. Du kan også få støtte til en væske-til-vann-varmepumpe når du bygger nytt.

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset.

Eier du en helårsbolig i Norge og du selv har stått for investeringen i varmepumpen, kan du få penger tilbake. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

En væske-til-vann-varmepumpe kan koste fra 120.000 kroner og oppover, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen og eventuelle boring.

Hvor mye du kan spare er avhengig av oppvarmingsbehovet ditt. Jo høyere behovet er, desto større blir besparelsene. Riktig størrelse og varmeytelse på varmepumpen, samt utforming og drift av varmeanlegget vil også påvirke besparelsene. 

En vanlig enebolig har et strømforbruk på ca. 25.000 kWh per år. Installerer du en væske-til-vann-varmepumpe kan du spare 11.100 kWh i året. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt kunne spare omtrent 150.000 kroner i løpet varmepumpens levetid, som normalt er 20 år.

Smart varmtvannsbereder

En smart varmtvannsbereder kan styre tiden for oppvarming av vannet enten via egen automatikk, eller et smart styringssystem.

Du kan få tilbake inntil 4.000 kroner. Dette inkluderer vamtvannstankem rørleggerarbeids og elektrikerarbeid. Det gis støtte til både helårsbolig og hytte. Varmtvannsberederen med styring må ha vært kjøpt de siste 20 månedene for at du skal ha krav på støtte. 

En smart varmtvannsbereder koster mellom 3.000 og 5.000 kroner mer enn en vanling varmtvannsbereder.

Vannbåren varme

Du får 25 prosent av totalkostnaden, maksimalt inntil 10.000 kroner i støtte når du legger om til vannbåren varme.

Vannbåren varme er vann som varmes opp av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Det vannbårne systemet gir en jevn varme i huset, og bidrar til et behagelig og godt inneklima. Temperaturen styrer du med tradisjonelle romtermostater, eller et sentralt varmestyringssystem. Dermed kan du stille inn temperaturen du ønsker i hvert enkelt rom.

Det vannbårne systemet fungerer sammen med ulike fornybare varmekilder, som for eksempel en luft-til-vann-varmepumpe, væske-til-vann varmepumpe, biokjel eller solfangere.

Støtte til vannbåren varme forutsetter at du samtidig investerer i en fornybar varmekilde. Du får altså ikke støtte hvis du bruker fossil olje eller elkjel/elkassett som varmekilde. Støtten gjelder kun omlegging i eksisterende bolig – ikke for nybygg.

Det vannbårne systemet må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Hvis du allerede har installert en fornybar varmekilde, kan du få støtte så lenge du utvider det vannbårne systemet med 50 prosent av arealet i huset. Du kan også få støtte til vannbårent system hvis du kobler deg til fjernvarme.

Et vannbårent system vil normalt koste mellom 800-950 kroner per/m2 i en eksisterende bolig. Prisen vil variere ut fra lokalt marked, husets størrelse, hvilke systemløsninger du velger og graden av automatisering. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Hvor mye du kan spare avhenger av hvilken varmekilde du velger til det vannbårne anlegget.

Akkumulatortank

En akkumulatortank lagrer varmt vann med relativt lite varmetap over lengre tid. Tank fungerer da som et energilager, der varmt vann lagres for bruk på et senere tidspunkt.

Støtten er 25 prosent, maksimalt 5.000 kroner.

Tiltaksbonus for vannbårent anlegg

Bonusen gis hvis det installeres både væske- til vannpumpe, vannbåren varme, og akkumulatortank. Alle tre må installeres for å få bonus.

Samlet for alle tiltakene kan det gis 15.000 kroner i støtte.

Akkumulatortanken koster fra 10.000 kroner, pluss installasjonskostnader.

Solfanger

Du kan få 5.000 kroner i støtte for selve solfangeranlegget. I tillegg kan du få 200 kroner per kvadratmeter av anlegget, opp til 25 kvadratmeter. Det betyr at 10.000 kroner er maksimalt beløp.

Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet. Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming.

Solfangeranlegget må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du kan få støtte til et solfangeranlegg også når du bygger nytt.

Installasjon av et solfangeranlegg for varmtvann koster fra 30.000 kroner og oppover. Ønsker du et anlegg for både varmtvann og romoppvarming, må du betale fra 60.000 kroner og oppover. Prisen bestemmes av størrelse, utforming, drift og hvordan anlegget integreres med det vannbårne systemet.

Hvor mye solfangeranlegget tåler av vær og vind, varierer fra leverandør til leverandør. Det samme gjør effektiviteten av anlegget. Hvor mye du sparer avhenger av blant annet beliggenhet, solforhold og hvilket anlegg du velger. Her er en oversikt som viser hvor mye du kan spare med et solfangeranlegg i ulike byer i Norge:

Mulig besparelse med solfangeranlegg for oppvarming av varmtvann:

 • Oslo: 2.570,- kr/år
 • Kristiansand: 2.670,- kr/år
 • Bergen: 2.290,- kr/år
 • Trondheim: 2.290,- kr/år
 • Tromsø: 2.040,- kr/år
 • Hammerfest: 1.840,- kr/år

Forutsetninger: 7 m2 solfanger mot sør, 45 graders helningsvinkel, varmtvannsforbruk 5.000 kWh/år og en energipris på 1 kr/kWh.

Mulig besparelse med kombinasjonsanlegg for oppvarming av varmtvann og rom:

 • Oslo: 7.800,- kr/år
 • Kristiansand: 8.700,- kr/år
 • Bergen: 6.500,- kr/år
 • Trondheim: 6.500,- kr/år
 • Tromsø: 5.600,- kr/år
 • Hammerfest: 4.900,- kr/år

Forutsetninger: 25 m2 solfanger mot sør, 60 graders helningsvinkel, varmtvannsforbruk 6.000 kWh/år, romvarme 10.500 kWh/år og en energipris på 1 kr/kWh.

Varmegjenvinning av gråvann

Du får inntil 2.500 kroner i støtte når du får installert varmegjenvinning av gråvann. Du kan få støtte til varmegjenvinning av gråvann også når du bygger nytt.

Gråvann er vann som har vært brukt til dusjing, klesvask, oppvask og matlaging. Dette vannet er ofte varmt, og kan brukes til å forvarme nytt kaldtvann som kommer inn i huset. På denne måten sparer du energi på oppvarming av vann.

Varmegjenvinneren må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Du må betale mellom 6.000 og 15.000 kroner for en slik varmegjenvinner. Dette inkluderer rørleggerarbeid, der de dyreste løsningene ofte er mest effektive. 

Varmegjenvinning av gråvann kan redusere energien som brukes til oppvarming av vann med 15 til 40 prosent. En gjennomsnittsfamilie bruker omtrent 5.000 kWh per år på varmtvann, og betaler 5.000 kroner med en strømpris på 1 krone per kWh. Med varmegjenvinning av gråvann kan du da spare mellom 600 og 2.000 kroner i året.

Energirådgivning

Støttebeløpet er 50 prosent av kostnaden, maksimalt 5.000 kroner når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Hvis termografering inngår i energirådgivningen øker maksbeløpet til 7.500 kroner.

Energirådgivningen må ha vært gjennomført de siste 12 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Energirådgiveren må oppfylle ett av disse alternative kompetansekravene:

 1. Tilfredsstiller kravene til ekspert i henhold til Energimerkeforskriften §18 for yrkesbygg, og jobber i et registrert foretak med byggfaglig virksomhet.
 2. Er byggmester eller byggingeniør og jobber i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder.
 3. Er tømrer og har gjennomført og bestått "Kurs i energieffektivisering av boliger" og jobber i et foretak som er godkjent for ansvarsrett for byggfaglig relevante godkjenningsområder.

Oppgradering av bygningskroppen

Du kan få tilbake inntil 150.000 kroner når du oppgraderer bygningskroppen. Støttebeløpet er avhengig av hvilket nivå du oppgraderer til: 

 • 150 000 kr når du oppgraderer til energinivå 1 (tilnærmet passivhusnivå)
 • 125 000 kr når du oppgraderer til energinivå 2 (tilnærmet lavenerginivå)
 • 100 000 kr når du oppgraderer til energinivå 3 (tilnærmet TEK10)

Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur. En slik oppgradering vil redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader.

Du kan få penger tilbake hvis du selv har betalt for oppgraderingen av din egen helårsbolig i Norge. Investeringen må ha vært gjort de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Du må også kunne dokumentere boligens tilstand før og etter oppgraderingen.

Dette kan du spare

Boligens utforming, tilstanden før oppgraderingen og hvor omfattende energitiltakene er, avgjør hvor mye du vil spare. Beløpene under blir bare noen gjennomsnittlige satser for et hus fra 1970 på 160 m2 med en strømpris på 1 kr/kWh er sparepotensialet:

Energinivå 1 Passivhus:

 • 151,80 kWh/m2 per år.
 • 24.300,- kr. per år.

Energinivå 2 Lavenergi:

 • 131,60 kWh/m2 per år.
 • 21.000,- kr. per år.

Energinivå 3 TEK10:

 • 106,50 kWh/m2 per år.
 • 17.000,- kr. per år.

Balansert ventilasjon

Støttebeløpet er 25 prosent av totalkostnaden, maksimalt 10.000 kroner i støtte når du installerer balansert ventilasjon i huset ditt.

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk, renset luft og trekker ut brukt luft. Mellom 70 og 90 prosent av varmen fra den gamle luften blir overført til ny luft, som fordeles jevnt og ferdig oppvarmet rundt i boligen. Dermed trenger du ikke bruke ekstra energi på å varme friskluften.

Ventilasjonsanlegget filtrerer uteluften og fjerner fukt. Du får lun temperatur og et sunnere inneklima – uten kald trekk og innestengt lukt. Dessuten er faren for fuktskader og kondens minimal.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et balansert ventilasjonssystem i din egen helårsbolig i Norge med godkjent byggemelding før 1. juli 2010. Du får ikke støtte for å installere anlegget i et nybygg, og heller ikke når du bytter et gammel balansert ventilasjonsanlegg med et nytt.

Ventilasjonsanlegget må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Dette er viktig fordi vi ønsker at du får riktig installasjon av utstyret, og dermed den kvaliteten og energisparingen du betaler for. I tillegg vil du ha garantier som sikrer anlegget ditt.

Prisen på montering av et balansert ventilasjonsanlegg ligger på rundt 50.000 – 100.000 kroner. Størrelsen på huset og tilpasninger i forbindelse med oppgradering avgjør hvor mye du må betale.

SINTEF Byggforsk har gjort beregninger som viser at varmetap via ventilasjon utgjør nesten 5 prosent av energibruken i Norge. Med balansert ventilasjon og en god varmegjenvinner er det mulig å redusere varmetapet med 75 prosent eller mer.

En enebolig på 180 kvadratmeter med 0,5 luftvekslinger i timen, bruker 6641 kWh i året til oppvarming. En varmegjenvinner som utnytter 80 prosent av varmen i brukt luft, vil kutte det årlige energibehovet til cirka 1.328 kWh. Det er en reduksjon på hele 5.313 kWh. Med en strømpris på 1 krone per kWh, sparer du altså 5.300 kroner i året.

Biokjel

Du 25 prosent av totalkostnaden, maksimalt 10.000 kroner i støtte når du skaffer deg en biokjel. Du kan også få støtte til biokjel når du bygger nytt. 

Biokjelen bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Den kan dekke hele varmebehovet ditt, og gir et godt og lunt inneklima. I tillegg kan den varme tappevannet i boligen.

Biokjelen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

En biokjel koster fra 50.000 til 150.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

En vanlig enebolig har et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året, og 18.750 kWh går med til oppvarming og varmtvann. Med en pris på pellets og ved på 0,75 kr/kWh, og en strømpris på 1 kr/kWh kan du spare 4.700 kroner hvert år på biokjelen. 

Bio-ovn med vannkappe

Du kan få tilbake inntil 10.000 kroner når du får installert en bio-ovn med vannkappe. Hvis den kombineres med installasjon av vannbåren varme, øker maksimalt beløp til 20.000 kroner. Du kan få støtte til bio-ovn også når du bygger nytt.

Mens en vanlig ved- eller pelletsovn varmer rommet den står i, vil bio-ovnen med vannkappe fordele varmen rundt i hele huset gjennom et vannbårent system. Også den bruker ved eller pellets, men 80 prosent av varmen fra fyringen går med til oppvarming av vann i en lagringstank. Det varme vannet sendes videre ut i det vannbårne systemet i huset. Resten av varmen fra ovnen varmer opp rommet den står i på vanlig vis.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en bio-ovn med vannkappe i din egen helårsbolig i Norge. Bio-ovnen med vannkappe må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Jobben må være utført gjort av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

Selve bio-ovnen med vannkappe koster gjerne mellom 30.000 og 50.000 kroner. Du må betale cirka 40-50.000 kroner for tankpakken, og totalkostnaden vil dermed bli på 70-100.000 kroner. Prisen for montering kommer i tillegg.

En vanlig enebolig har et strømforbruk på 25 000 kWh i året. Du som har tilgang på gratis ved eller pellets, vil spare opp mot 7.600 kroner årlig, men ellers vil ikke denne løsningen utgjøre det største sparepotensialet. Bruker du pellets, kan du spare en del, fordi virkningsgraden er større enn med ved. 

Luft-til-vann-varmepumpe

Tidligere kunne du få inntil 10.000 kroner når du kjøpte en luft-til-vann-varmepumpe. Dette gjelder ikke lenger.

Med en luft-til-vann-varmepumpe utnytter du varme fra luft til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele huset.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en varmepumpe til din egen helårsbolig i Norge. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte. Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

En luft-til-vann-varmepumpe kan koste fra 60.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Dersom du velger å installere energimålere for strøm og varme til varmepumpen, vil det koste noen tusenlapper ekstra.

Du som har stort varmebehov sparer mest. Dessuten kan riktig størrelse og varmeytelsen på varmepumpen spille inn, i tillegg til utforming og drift av varmeanlegget.

En vanlig enebolig har et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare cirka 8.800 kWh ved å installere en luft-til-vann-varmepumpe. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt spare omtrent 118.800 kroner i løpet av varmepumpens levetid på normalt 12 til 15 år.

Enova anbefaler at du installerer energimåler for strøm og varme til varmepumpen, slik at du kan kontrollere varmepumpens ytelse og at den gir den besparelsen du betaler for.

Avtrekksvarmepumpe

Tidligere kunne du få tilbake inntil 10.000 kroner når du fikk installert en avtrekksvarmepumpe. Dette gelder ikke lenger.

En avtrekksvarmepumpe, også kalt ventilasjonsvarmepumpe, kan dekke en betydelig del av oppvarmingsbehovet ditt. Den henter varme fra ventilasjonsluft som trekkes ut fra våtrom og kjøkken, og gjenbruker den til romoppvarming, varmtvann og forvarming av frisk luft.

En avtrekksvarmepumpe egner seg godt når du har avtrekksventilasjon, men ikke balansert ventilasjon.

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert en varmepumpe til din egen helårsbolig i Norge. Varmepumpen må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Installasjonen må være utført av et registrert firma, og dokumentasjon av kostnader skal være i samsvar med norske lover og forskrifter.

En avtrekksvarmepumpe kan koste fra 70.000 kroner og oppover, avhengig av hvor kraftig den er. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen. Hvis du også installerer energimåler for strøm og varme til varmepumpen, vil det koste noen tusenlapper ekstra.

En vanlig enebolig har et energibruk på cirka 25.000 kWh i året, hvorav cirka 18.750 kWh går til oppvarming av tappevann og rom. Du kan spare 8.400 kWh med en avtrekksvarmpumpe. Ut fra en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du spare 8.400 kroner i året.

 

Se også:

Strømsparing - små tiltak

Kjøp av varmepumpe

Dette koster vedfyring

Så mye får du i strømstøtte

Kalkulatorer:

Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og på hvor mange år du har tjent dette inn.

Kalkulator: Dette koster det å dusje eller ta et bad
Kalkulatoren beregner hvor mye det koster å dusje eller ta et bad ut fra hvor mye vann du bruker og hvor varmt det skal være.

Dette sparer du på å dusje smartere
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner som installere sparedusj, og dusje kortere.

Varmepumpe-kalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.

Lønnsomhetsberegning solcelleanlegg
Kalkulatoren beregner om du tjener på å installere solcelleanlegget, og på hvor mange år du har tjent dette inn.

Strømsparekalkulator: Nattesenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparekalkulator: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.