For å få bostøtte kan ikke husstanden ha inntekter over en viss maksimalgrense.

Det er brutto månedlig inntekt for alle over 18 år i husstanden som er grunnlaget for beregningen av bostøtte. NAV henter automatisk den månedlige inntekten, slik at du ikke trenger å oppgi denne.

Les om bostøtte her.

Inntektsgrunnlag

Dette er inntektsgrunnlagene som bestemmer om du kan få bostøtte.

  • Brutto inntekter utbetalt i søknadsmåneden. Dette er lønn, pensjoner, trygd, stønad, feriepenger.
  • Kapitalinntekter over 5.165 kroner i år, per person. Dette er renteinntekter, avkastning av aksjer og fond, overskudd fra utleie eller salg av bolig (hvis skattepliktig).
  • Næringsinntekter i år, det vil si personinntekten fra næringen.
  • Utenlandsinntekter i år. Det vil si lønn, pensjoner og andre inntekter fra utlandet. Hvor du skatter har ingen betydning.
  • Månedlige inntekter fra skattefri utleie (som i egen bolig).
  • Har du en netto formue over en viss grense vil du få et formuestillegg i inntekten din. 65 prosent av det overskytende blir lagt til inntekten, etter at det er gjort om til et månedlig beløp. Hvis du bor i leid bolig er grensen 258.250 kroner. Bor du i eid bolig er grensen 542.325 kroner.

Eksempel på utregning av formuestillegg:

Hvis du har en ligningsmessig formue på 800.000 kroner, vil du få et påslag i inntekten basert på 65 prosent av forskjellen mellom denne formuen og 542.325 kroner. Forskjellen er 257.625 kroner, 65 prosent av dette er 167.489 kroner. Fordelt på 12 måneder gir dette et månedlig tillegg i inntekten på 13.957 kroner.

Slik er grensene

Landet er delt inn i fire kommunegrupper på grunn av ulikheter i bokostnader.

  • Kommunegruppe 1 er Oslo.
  • Kommunegruppe 2 er Bergen, Trondheim, Stavanger, Bærum og Tromsø.
  • Kommunegruppe 3 er Asker, Skedsmo, Lørenskog, Oppegård, Frogn, Nesodden, Kristiansand, Sola, Sandnes.
  • Kommunegruppe 4 er alle andre kommuner.

Grensene er avhengig av hvor mange personer det er i husstanden.

Unge uføre har høyere maksimalgrenser.

For eksempel vil 2 personer i Oslo ha en maksimal inntektsgrense på 22.230 kroner i måneden. Med en ung ufør i husstanden ville beløpet økt til 24.875 kroner.

Gruppe 1 2 3 4 5
1 19 575 22 230 25 058 27 958 30 909
2 18 942 21 597 24 357 27 201 30 161
3 18 437 21 116 23 824 26 734 29 663
4 17 452 20 076 22 780 25 577 28 542
Gjelder for husstander der én eller flere er unge uføre
Gruppe 1 2 3 4 5
1 21 990 24 875 27 884 31 017 34 233
2 21 367 24 287 27 243 30 323 33 528
3 20 922 23 798 26 754 29 855 33 979
4 20 032 22 819 25 748 28 771 31 908

 

Se også:

Bostøtte
Les mer om bostøtteordningen.

Om boutgiftene
Her kan du lese mer om beregning av boutgifter, maksimalgrenser og egenandelsbetalingen.

Kalkulator:

Bostøttekalkulator
Kalkulatoren beregner hva du har rett til i bostøtte. Dette avhenger av inntekt, boutgifter, distrikt og antall i husstanden.

Les på andre nettsteder:

Husbanken - Bostøtte
Les mer om dette temaet på Husbankens nettsider, som administrerer ordningen sammen med kommunene.

Lover/forskrifter:

Lov om bostøtte
Les hele loven.

Forskrift bostøtte
Les hele forskriften.