Du kan få reduksjon i stipendet fra Lånekassen på grunn av for høy inntekt og formue.

Lånekassen opererer med beløpsgrenser både for formue og inntekt, og sjekker opp med likningen din om du har tjent for mye, eller om du har for stor formue.

Gis først som lån

Stipendet du får gjort om fra lån til stipend er ikke endelig fastsatt når du får pengene, eller når eksamen er bestått. Alle blir automatisk kontrollert når ligningen er ferdig, det vi si ett til to år etter at du fikk pengene.

Hvis inntekten eller formuen viser seg å være for høy, blir stipendet (eller deler av det) gjort om til lån. Utdanningsstipendet blir rent teknisk redusert først, deretter forsørgerstipendet.

Dette regnes som inntekt

Som inntekt regnes all skattepliktig brutto arbeidsinntekter, inkludert feriepenger. Alle skattebare trygde- og pensjonsytelser. Bidrag som du eller dine barn mottar teller ikke med i inntekten. Alle typer kapitalinntekter teller med som inntekt, som for eksempel renteinntekter og aksjeutbytte. Unntaket er renter på BSU-kontoen.

Reduksjon på grunn av inntekt

For 2017 er inntektsgrensen 172.597 kroner. Dersom du vil ha maksimalt stipend fra Lånekassen, kan du ikke tjene mer enn denne summen i løpet av hele 2017. Med «inntekt» menes både lønn og kapitalinntekter (rente, aksjegevinst, etc) sett under ett.

Stipendet reduseres med 50 prosent av det du har tjent for mye dersom du har fått støtte i ti måneder i samme kalenderår. Har du fått støtte i fem måneder, blir stipendet redusert med 25 prosent av det du har tjent for mye.

Eksempel: Du har tjent 182.597 kroner. Det er 10.000 kroner over Lånekassens inntektsgrense. Da reduseres stipendet tilsvarende halvparten av de 10.000 kronene. Dvs 5.000 kroner i redusert stipend.

Lånekassen foretar en behovsprøving mot inntekten og formuen i likningen samtidig med sjekk av beståtte eksamener, før omgjøring fra lån til utdanningsstipend. Maksimalt kan du tape 44.464 i stipend. Med Smarte Pengers stipendreduksjonskalkulator kan du beregne dette selv.

Dette er inntektsgrensene:

År  Ved støtte hele året Mindre enn 7 måneder
2018 177 257 443 142
2017 172 597 431 492
2016 168 059 420 148

Lavere grenser for trygdeytelser

Det er visse trygdeytelser som har lavere grenser. Dette er:

 • Uføretrygd
 • Barnepensjon
 • Stønad til enslig mor eller far (overgangsstønad
 • Arbeidsavklaringspenger
 • Introduksjonsstønad
 • Kvlefiseringsstønad
 • Alderspensjon
 • Etterlattepensjon

Inntektsgrensene er disse:

År  Ved støtte hele året Mindre enn 7 måneder
2018 94 843 265 884
2017 92 350 258 894
2016 89 922 252 088
2016 87 092 244 153

Disse trygdeytelsene blir detr sett bort fdra:

 • Barnetrygd
 • Kontantstøtte
 • Engangsstønad ved fødsel
 • Engangsstønad ved adopsjon
 • Stønad til barnetlsyn
 • Stønad tved helsetjenester
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Menerstatning ved yrkesskade
 • Utdanningsstønad
 • Andre skattefrie ytelser
 • Gravferdsstøand

Reduksjon på grunn av formue

Har du en nettoformue som er større enn frigrensene, blir stipendandelen din redusert. Som oftest er dette på grunn av mottatt arv. For eksempel kan det være fornuftig å vente med forskudd på arv til studiene er ferdig.

Formuesgrensen er på 382.339 kroner, for gifte eller samboere med felles barn er formuesgrensen 734.314 kroner for 2017. Har du mer enn dette i formue, blir stipendet redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over beløpsgrensen.

For eksempel vil det ikke lønne seg å motta forskudd på arv hvis dette medfører at stipendet blir redusert. Da lønner det seg å vente med overføringen til dette kan skje uten slike konsekvenser.

I verste fall kan du tape hele stipendet i for eksempel fem år, til sammen 207.900 kroner. Dette skjer hvis du arver denne summen  før det første studieåret, og du ligger fra før av akkurat på formuesgrensen.

Er du enslig, blir stipendandelen redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen. Er du gift,registrert partner eller samboer med felles barn, blir stipendandelen redusert med én prosent per måned av den delen av formuen som er over frigrensen.

Formuesgrensene:

År For enslig søker Samlet med partner og felles barn
2018 403 264 774 502
2017 392 662 754 140
2016 382 339 734 314

Har du (forutsetter at du er enslig) en formue på 450.000 kroner i 2016, og en støtte i 10 mnd, blir stipendreduksjonen på 20 prosent av beløpet mellom 450.000 kroner og 392.662 kroner. Reduksjonen blir da 20 prosent av det overskytende beløpet på 57.338 kroner. Stipendreduksjonen blir i dette tilfellet 11.468 kroner.

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

Bruk vår kalkulator

På Smarte Penger kan du bruke en egen kalkulator som kan beregne reduksjonen for deg. Legg inn lønn og formue, og velg hvilket år du skal regne på. Kalkulatoren viser deg da hva du får i stipendreduksjon.

Beregn reduksjonen selv med Stipendreduksjonskalkulatoren.

Reduksjon i forsørgerstipend

Hvis du bor sammen med barn født i 2002 ( gjelder for støtte i 2017/2018) eller senere, har du rett til forsørgerstipend. Både mor og far kan få kan få forsørgerstipend. Du må ha minst 40 prosent samvær.

Du kan få opp til 1.657 kroner per måned for de to første barna, og 1.079 kroner for de neste barna.

Forsørgerstipendet blir redusert etter de samme reglene for vanlig stipend når det gjelder din egen inntekt.

I tillegg kan forsørgerstipendet bli redusert på grunn av din ektefelle/samboer/partner. I 2016 er denne grensen 379.215 kroner. I 2017 er den på 389.454 kroner, og i 2018 .

Beregn reduksjonen selv med stipendreduksjonskalkulatoren, som også inkluderer forsørgerstipendet.

 

Les mer om studielån

Statens Lånekasse for utdanning

Råd om studielån

Renter og tilbakebetaling i Lånekassen

Sletting av lån i Lånekassen ved død og sykdom

Rett til rentefritak i Lånekassen

Betalingsutsettelse av Lånekasselånet

Dette kan du få lån og stipend til

Kalkulatorer:
Stipendreduksjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen i Lånekassen.

Stipendreduksjonskalkulator når du har barn
Kalkulatoren beregner hvor mye du risikerer å få i reduksjon på stipenddelen og forsørgerstipendet i Lånekassen.

Fra Lånekassen:
Omgjøring av lån til stipend

Inntekt og formue

Forsørgerstipend