Lånetakere i Husbanken kan velge mellom fast og flytende rente.

Renten i Husbanken vil over tid ligge under de beste boliglånrentene. Det er bare i tider renten går nedover at Husbanken kan ligge over. Grunnen er etterslepet på rentefastsettelsen. Til gjengjeld vil dette være positivt når renten går oppover.

Slik renten blir fastsatt er det rimelig å gå ut fra at flytende lån i Husbanken vil ligge mer enn 0,5 prosentpoeng lavere enn de beste boliglånstilbudene.

Om det er riktig for deg å velge fast eller flytende rente, kan du lese mer om her «Skal du velge fast eller flytende rente

Slik fastsettes rentene

Renten på lån i Husbanken blir bestemt av markedsrentene på statspapirer. Både lån med flytende rente og fastrente blir fastsatt med et visst etterslep. Dette gjør at det er lettere å time for eksempel en overgang fra flytende rente til fast rente.

Flytende rente

Husbankens flytende rente beregnes med grunnlag i statens innlånsrente på lån med kort gjenstående løpetid (0 - 3 måneders statskasseveksler). Husbanken legger på en rentemargin på 1,0 prosentpoeng. Denne var på 0,5 prosentpoeng frem til 1.mars 2014. Dette gjorde altså lån i Husbanken 0,5 prosentpoeng dyrere.

På flytende rente blir renten fastsatt 6 ganger i året. Renten fastsettes på grunnlag av to måneders observasjon av statskassevekslene. Gjennomsnittsrenten på statskassevekslene i to måneder bestemmer renten: Renten på statskasseveksler i januar og februar vil bestemme renten i april og mai osv.

Her kan du se renteutviklingen siden 1996. Gjennomsnittlig årsrente er sammenlignet med årsrenten på gjennomsnittlig boliglånsrente i banker. Stort sett har renten ligget noe over ett prosentpoeng høyere i bankene.

Etter økningen i marginen til Husbanken har forskjellen mot boliglån ligget i underkant av ett prosentpoeng de siste årene.

År Husbank Boliglån Forskjell
1996 5,55% 6,70% -1,15%
1997 4,40% 5,53% -1,13%
1998 4,28% 7,58% -3,30%
1999 7,18% 7,72% -0,54%
2000 6,18% 7,77% -1,59%
2001 7,30% 8,49% -1,19%
2002 7,18% 8,20% -1,02%
2003 6,70% 5,79% 0,91%
2004 2,90% 3,82% -0,92%
2005 2,33% 3,63% -1,30%
2006 2,90% 4,05% -1,15%
2007 4,15% 5,55% -1,40%
2008 5,58% 7,04% -1,46%
2009 4,28% 3,96% 0,32%
2010 2,52% 3,90% -1,38%
2011 2,75% 4,02% -1,27%
2012 2,21% 4,08% -1,87%
2013 2,12% 4,07% -1,95%
2014 2,31% 3,86% -1,55%
2015 2,11% 3,09% -0,98%
2016 1,62% 2,55% -0,93%
2017 1,58% 2,50% -0,92%

Fast rente

Den faste renten i Husbanken er knyttet opp mot rentenivået på statsobligasjoner med lang gjenstående løpetid (fem år). Husbanken legger på en rentemargin på 1, 0 prosentpoeng (0,5 prosentpoeng frem til 1.mars 2014). Rentesatsen for nye fastrentelån justeres hver måned, forutsatt at endringene i gjennomsnittsrenten for femårs statsobligasjoner er 0,1 prosentpoeng eller mer. Observasjonsperioden er måneden som ligger to måneder før virkningsdatoen. Gjennomsnittsrenten i oktober er grunnlaget for den faste renten i januar og så videre.

Lånetagere kan når som helst gå over til fastrentelån. Siden du kan vite hvordan renten vil utvikle seg i den nærmeste fremtid, er det lettere å gå over til et fastrentelån på det riktige tidspunktet.

 

Les mer om Husbanken:

Husbanken

Startlån

Les mer på andre nettsteder:

Slik fastsettes rentene
Informasjon fra Husbanken.

Gjeldende rente
Renteinformasjon fra Husbanken.

Lånekalkulator
Regnearkmodell med budsjettkalkulator fra Husbanken.