Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er endringene som berører din privatøkonomi etter enigheten om statsbudsjettet for 2024.

Det er svært små endringer i forhold til de som ble fremlagt i oktober. Mange av punktene som blir nevnt i avtalen var allerede inne i det opprinnelige forslaget.

Dette er endringene i forhold til budsjettet i oktober:

  • Femte trinn i trinnskatten senkes fra 1.573.500 til 1.350.000 kroner. Det gir ett prosentpoeng høyere skatt i dette området.
  • Barnetrygden for de øver 6 år økes med 200 kroner i måneden. Dette gjelder fra årskiftet.
  • Uføretrygd økes med 6.000 kroner, gjeldende fra 1 juli
  • Arbeidsavklaringspenge økes med 5.000 kroner, gjeldene fra 1.juli.
  • Redusere innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler mv. (avgiftsgruppe A) fra 82 g/km til 70 g/km
  • Støtten til studenter økes med 10 prosent neste skoleår.

Under ser du en alfabetisk gjennomgang av de forskjellige postene som blir berørt av statsbudsjettet for 2024.

Hva det betyr for deg i kroner og øre kan du lese mer om her: Dette betyr skatteendringene for deg.

Skattekalkulatorer for 2024

I forbindelse med statsbudsjettet er det laget flere skattekalkulatorer.

Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2024. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2024
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2024.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2024
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Innholdet i statsbudsjettet

Her har vi tatt med alle poster som kan ha betydning for privatøkonomien. Dette er satt opp alfabetisk.

Aksjegevinster og utbytte

Oppjusteringsfaktoren endres ikke. Faktoren er 1,72. Det gjør at skatt på utbytte og aksjegevinster (utover skjermingsfradraget) økes fra 35,2 prosent til 37,84 prosent.

Les mer om aksjebeskatning.

Alkoholholdige drikkevarer

Satsene øker med 3,8 prosent.

Alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen vil være den samme som i 2023 med 22 prosent.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 79.600 kroner til 88.250 kroner.

Avgiftene

De fleste andre avgifter vil øke med den forventede inflasjon som i utgangspunktet er på 3,8 prosent.

Barnehage

Det har tidligere vært annonsert at maksimal pris for barnehage senkes til 2.000 kroner, ned fra 3.000 kroner. Tredje barn blir gratis. Barnehage blir gratis i Finnmark og Nord-Troms (Tiltakssonen).

Barnetrygd

Barnetrygden for de øver 6 år økes med 200 kroner i måneden. Dette gjelder fra årskiftet.

Guide til barnetrygd.

Boligverdi og verdi på fritidsboliger

Det er ingen endringer her. Primærboliger skal verdsettes til 25 prosent. Den delen som har en verdi på over 10 millioner korner skal verdsettes til 70 prosent.

Sekundærboliger verdsettes til 100 prosent.

Det er ingen økning i verdien på hytter og fritidsboliger.

Bil - engangsavgift

Avgiftene økes generelt med 3,8 prosent.

Innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler mv. (avgiftsgruppe A) blir redusert fra 82 g/km til 70 g/km.

Les mer om engangsavgifter på bil.

Bompenger

Ingen endring.

BSU - Boligsparing for ungdom

Skattefradraget vil fortsatt være 10 prosent. Det årlige sparebeløpet er fortsatt 27.500 kroner.

Guide til BSU.

Drivstoffavgifter

Veibruksavgiften på bensin blir satt ned fra 4,70 kroner per liter til 4,62 kroner per liter. CO2-avgiften for bensin økes fra 2,21 til 2,72 kroner per liter. Samlet øker avgiftene fra 6,91 til 7,34 kroner per liter.

Veibruksavgiften for diesel blir satt ned fra 2,92 til 2,71 kroner per liter. CO2-avgiften øker fra 2,05 til 2,43 kroner per liter. Samlet senkes avgiftene fra 4,97 til 5,14 kroner per liter.

Egenandelstaket

Egenandelstaket for frikort økes fra 3.040 kroner til 3.165 kroner.

Les mer om egenandelstaket.

Eiendomsskatt

Det er ingen endringer i eiendomsskatten

Guide til eiendomsskatt.

Beregn eiendomsskatten med Eiendomsskatt-kalkulatoren.

El-avgiften

Den alminnelige satsen for elavgiften økes fra 15841 til 16,44 øre per kWh. Avgiften for januar til mars økes fra 9,16 til 9,51 øre per kWh.

Fagforeningsfradrag

Det maksimale fradraget økes fra 7.700 kroner til 8.000 kroner.

Finnmarksfradraget

Økes fra 20.500 kroner til 30.000 kroner.

Flypassasjeravgift

Økes fra 82 kroner til 85 kroner for innenlandsflyvning.

Økes fra 320 kroner til 332 kroner for utenlandsflyvning.

Foreldrefradraget

Det er ingen endring i foreldrefradraget.

Les mer om foreldrefradrag.

Formuesskatten

Det er ingen endringer Bunnfradraget for å betale formuesskatt holdes uendret på 1,7 millioner kroner for enslige, og 3,4 millioner kroner for ektefeller.

Formuesskattesatsen for formuer under 20 millioner holdes uendret på 1,0 prosent. Satsen for formuer over 20 millioner kroner forblir uendret på 1,1 prosent. 

Verdsettelsesrabatten for aksjer/aksjefond holdes uendret på 20 prosent.

Les mer om formuesskatt.

Frikortgrensen

Frikortgrensen holdes uendret på 69.650 kroner.

Fritidsboliger

Det er ingen økning av formuesverdien på hytter og fritidsboliger.

Gaver

Det maksimale beløpet for fradrag for gaver holdes uendret på 25.000 kroner.

IPS - Individuell pensjonssparing

Det maksimale beløpet du kan sette av til IPS årlig holdes uendret på 15.000 kroner.

Guide til IPS

Kontantstøtten

Kontantstøtten vil være uforandret på inntil 7.500 kroner.

Marginalskatten

Marginalskatten senkes med 0,1 prosentpoeng for inntekter under 670.000 kroner. For inntekter fra dette nivået vil marginalskatten være uendret.

Marginalskatt på lønnsinntekter

Merverdiavgift

Det er ingen endringer på satsene for merverdiavgift.

Les mer om merverdiavgift.

Minstefradraget

Det prosentvise minstefradraget holdes uendret på 46 prosent. Også det maksimale minstefradraget for lønnsmottakere holdes uendret på 104.450 kroner. Dette må ses i sammenheng med økningen i personfradraget.

For pensjonsinntekter holdes prosentsatsen fast på 40 prosent. Det maksimale beløpet på 86.250 holes fast.

Personfradraget

Personfradraget økes fra 79.600 kroner til 88.250 kroner.

Reisefradraget

Satsen per kilometer økes fra 1,70 til 1,76 kroner. Nedre grense for fradraget økes fra 14.400 kroner til 14.950 kroner.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt er uendret, vil også verdien av rentefradraget være uendret.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.200 kroner lavere skatt i 2024.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har de senere årene blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Strømstøtte

Strømstøtten vil bli videreført med samme terskelverdi på 70 øre per kWh (87,50 øre ink mva).

Så mye får du i strømstøtte.

Sukkeravgiften

Sukkeravgiften økes fra 8,84 til 9,18 kroner per kg.

Les mer om taxfree-kvoten.

Tobakksvarer

Avgiftene økes fra 3,8 til 4,3 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften per dag senkes fra 8,38 kroner til 7,60 kroner for personbiler.

For dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter senkes den fra 9,84 kroner til 9,11 kroner.

For elbiler øker den fra 8,38 til 8,70 kroner.

Les mer om trafikkforsikringsavgift.

Trinnskatt

Trinnskatten vil fortsatt ha fem trinn. Innslagspunktene for de to laveste økes med forventet lønnsvekst. Innslagspunktene for de tre øverste trinnene senkes. Satsene i trinn tre til 5 økes med 0,1 prosentpoeng.

Dette er trinnene og satsene i 2023 og 2024:

2023 2024
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 1 0,00%
198 350 1,70% 208 050 1,70%
279 150 4,00% 292 850 4,00%
642 950 13,50% 670 000 13,60%
926 800 16,50% 937 900 16,60%
1 500 000 17,50% 1 350 000 17,60%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 700.000 kroner i 2024 betaler du 1,70 prosent og 4,0 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,60 prosent betaler du fra 670.000 kroner til 700.000 kroner.

Trygdeavgiften

Trygdeavgift for lønnsmottakere senkes fra 7,9 prosent til 7,8 prosent. For selvstendig næringsdrivende senkes den fra 11,1 prosent til 11,0 prosent. For pensjonister holdes den uendret på 5,1 prosent.

Uføretrygd

Økes med 6.000 kroner fra 1.juli.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2024 sammenlignet med 2023
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2023 og 2024. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.