Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Påvirkningen fra økningen i renter, strøm, drivstoff og matvareprisen kan for mange gi en privatøkonomisk smell. På Smarte Penger kan du selv beregne hvordan endringene slår inn i din privatøkonomi.

Det finnes ikke et fasitsvar på hvordan utviklingen blir for folk flest. Men jo mer lån du har i forhold til inntekten, dess dårligere blir utviklingen i disponibel inntekt i årene fremover. Det vil være enorm forskjell fra en husholdningsinntekt på 800.000 kroner med 5 ganger inntekt i gjeld, til en husholdningsinntekt med null i gjeld.

Nå har det vært renteøkningen, og flere vil komme slik verden ser ut akkurat nå. Norges Bank har satt opp styringsrenten til 0,75 prosent, og det forventes at styringsrenten vil bli satt opp til 2,50 prosent innen starten av 2024. I så fall vil dette gi en kraftig renteøkning på boliglånene 

Også priser på drivstoff, strøm og matvarer stige mer. Selv om en del av prisøkningen på strøm blir dekket av statens strømstøtte.

Dette blir effekten av de forskjellige prisøkningene

Under har vi satt opp tre eksempler på hvordan utviklingen kan bli med et to "normale eksempler, der det er null gjeld i det ene, og to ganger samlet inntekt i det andre. I det "pessimistiske" eksemplet er prisøkningene høyere, og det er høyere gjeld og høyere forbruk av energi. 

Det er gjennomsnittstallene mellom årene som er brukt her. Altså det gjennomsnittlige rentenivået i 2021 mot 2022.

Beregningene er foretatt med kalkulatoren Konsekvensberegninger for privatøkonomien. I denne kalkulatoren kan du regne på endringer innen lønn (skatt for 2022 brukes), renter og inflasjon. I tillegg til endringene kan du også gjøre forutsetninger om utviklingen i blant annet strømpris, og drivstoffpriser.

Her er forutsetningene for disse tre eksemplene:

Null gjeld Normal Pessimistisk
Lønnsinntekt 1 700 000 700 000 700 000
Lønnsinntekt 2 400 000 400 000 400 000
Lønnsendring 4,10% 4,10% 3,00%
Inflasjon 4,70% 4,70% 5,50%
Gjeld 0 2 200 000 5 500 000
Renteøkning * 0,75% 1,25%
Økning i strømpris 50 øre 50 øre 75 øre
Strømforbruk i kWh 20 000 20 000 30 000
Endring i drivstoffpris kr 5,00 kr 5,00 kr 12,00
Liter drivstoff 900 900 1 500
Andel av inntekt som påvirkes av inflasjon 50% 50% 50%

Her er det brukt et gjennomsnittlig nivå for lønnsinntektene. Den nederste posten heter "Andel av inntekt som påvirkes av inflasjonen" viser andelen av inntekten som går til varer og tjenester som i gjennomsnitt øker med inflasjonsforventningen. Dette tallet er bare 50 prosent fordi det er mange poster som ikke påvirkes av inflasjonen. Dette gjelder blant annet skatt (i dette eksemplet rundt 25 prosent). Renter, avdrag og sparing er heller ikke inflasjonspåvirket (renter bare indirekte).

Selv med null i gjeld vil den disponible inntekten synke noe. I det normale eksemplet med to ganger i gjeld vil den disponible inntekten falle nesten 25.000 kroner. I det pessimistiske alternativet blir smellen stor med nesten 90.000 kroner.

 Husholdninger med høyere inntekter vil få en bedre utvikling i disponibel inntekt enn i eksemplet nedenfor. Dette kan du altså bruke Smarte Pengers kalkulatorer for å beregne.

Slik blir endringene: Null gjeld Normal Pessimistisk
Inntekt:
Inntektsendring person 1 28 700 28 700 21 000
Inntektsendring person 1 16 400 16 400 12 000
Sum inntektsendring 45 100 45 100 33 000
Skatt:
Skatteendring samlet 16 720 13 090 -2 891
Lån:
Renteendring 0 16 500 68 750
Energi:
Endring strømkostnad 10 000 10 000 15 000
Endring drivstoff-kostnad 4 500 4 500 10 800
Sum endring energikostnad 14 500 14 500 25 800
Inflasjonsøkning:
Endring på inflasjonsutsatte kostnader 25 850 25 850 30 250
Sum endring i disponibel inntekt -11 970 -24 840 88 909

Spådommene for den mer langsiktige økonomiske utviklingen.

Tall for lønn, inflasjon og rente er hentet fra SSB's seneste prognoser for en rekke økonomiske nøkkeltall, som ble lagt frem nylig. Utviklingen i lønn, rente, og inflasjon er nøkkelpunktene for å beregne utviklingen i din disponible inntekt. Nå er det slett ikke sikkert at dette slår til, også spådommer fra makroanalytikere bommer ofte. Og det er på ingen måte en veste-falls prognose.

Renten som oppgis av SSB er den gjennomsnittlige utlånsrenten med pant i boligen. Det er endringene i nivået som er viktig her. Spådommen er at det gjennomsnittlige rentenivået vil være 2,00 prosentpoeng høyere fra 2024 enn det var i 2021. 

Inflasjonen vil nå en topp i 2022, før den synker ganske kraftig.

Spådommer: 2022 2023 2024 2025
Gjennomsnittlig rente i 2021 2,10%
Gjennomsnittlig rente 2,70% 3,60% 4,10% 4,10%
Inflasjonsforutsetning 4,70% 2,60% 1,60% 2,00%
Lønnsendring i % person 1 4,00% 4,10% 4,00% 3,60%
Lønnsendring i % person 2 4,00% 4,10% 4,00% 3,60%

Slik blir den privatøkonomiske utviklingen

Ved hjelp av Fremtidsøkonomikalkulatoren har vi beregnet konsekvensene av disse spådommene.

Vi har tatt utgangspunkt i en husholdning med inntekter på 700.000 kroner, og 400.000 kroner.

I tabellen nedenfor har vi sett på hvordan den disponible inntekten utvikler seg med fire forskjellige gjeldsnivåer:

  • Null gjeld
  • Tre ganger inntekten - 3,3 millioner kroner
  • Fire ganger inntekten - 4,4 millioner kroner
  • Fem ganger inntekten - 5,5 millioner kroner

Vi har forutsatt at 40 prosent av inntekten brukes til utgifter der prisstigningen har betydning. Dette inkluderer blant annet matvarer.

Det er ikke nivået på den disponible inntekten som er poenget her, men hvilken endring som skjer på grunn av forutsetningene for lønnsvekst, inflasjon, og boligrente. Spådommene gjelder for årene 2022 til 2025.

For husholdninger som har ingen eller lite gjeld vil få en økning i den disponible inntekten hvert av de neste årene.

Det er de som har mye lån som får dårligst utvikling i den disponible inntekten, siden renten forutsettes å øke til 2024. På grunn av den kraftige renteøkningen vil det sørge for at den disponible inntekten synker kraftig i 2022 og 2023. øker. Også økningen i drivstoffpriser, strømpriser og annen inflasjon er med å at den disponible inntekten synker.

Av tabellen under ser du at for husholdningen med 5 ganger i inntekt vil få en nedgang i den disponible inntekten på 9,7 prosent i 2022. I 2023 synker den ytterligere med 11,4 prosent.

Null i gjeld 2022 2023 2024 2025
Sum lønnsendring 44 000 46 904 47 636 44 587
Skatteendring 17 592 18 753 19 046 17 827
Endring i renteutgifter 0 0 0 0
Økning i andre kostnader 23 265 13 385 8 451 10 733
Sum endring i disponibel inntekt 3 143 14 766 20 139 16 027
Endring i disponibel inntekt (i prosent) 1,00% 4,50% 5,90% 4,50%
3,3 millioner i gjeld 2022 2023 2024 2025
Sum lønnsendring 44 000 46 904 47 636 44 587
Skatteendring 13 236 12 219 15 416 17 827
Endring i renteutgifter 19 800 29 700 16 500 0
Økning i andre kostnader 23 265 13 385 8 451 10 733
Sum endring i disponibel inntekt -12 301 -8 400 7 269 16 027
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -4,60% -3,30% 2,90% 6,30%
4,4 millioner i gjeld 2022 2023 2024 2025
Sum lønnsendring 44 000 46 904 47 636 44 587
Skatteendring 11 784 10 041 14 206 17 827
Endring i renteutgifter 26 400 39 600 22 000 0
Økning i andre kostnader 23 265 13 385 8 451 10 733
Sum endring i disponibel inntekt -17 449 -16 122 2 979 16 027
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -7,00% -6,90% 1,40% 7,30%
5,5 millioner i gjeld 2022 2023 2024 2025
Sum lønnsendring 44 000 46 904 47 636 44 587
Skatteendring 10 332 7 863 12 996 17 827
Endring i renteutgifter 33 000 49 500 27 500 0
Økning i andre kostnader 23 265 13 385 8 451 10 733
Sum endring i disponibel inntekt -22 597 -23 844 -1 311 16 027
Endring i disponibel inntekt (i prosent) -9,70% -11,40% -0,70% 8,70%

Det er forutsatt at gjelden er på samme nivå. Selv om den blir noe nedbetalt, vil det ha svært liten effekt på endringen i disponibel inntekt.

Ved en endring i lønnsnivået vil endringen stort sett være forholdsmessig i forhold til de to inntektene som er brukt ovenfor. Når lønnsøkningen skjer i et område med høyere trinnskatt, blir økningen i den disponible inntekten mindre. 

Fremtidsøkonomikalkulatoren

Fremtidsøkonomikalkulatoren beregner virkningene for din økonomi i fire år fremover. Her kan du legge inn forskjellige lønnsnivåer, legge inn 1 eller 2 personer, og spådommer for utviklingen i lønn, rente, og inflasjon. Sluttresultatet er hvilke endringer dette fører til i din disponible inntekt (eller husholdningens). Kalkulatoren tar hensyn til skattenivået på lønnen.

Du kan legge inn lønn for 1 eller 2 personer. Skatten blir beregnet med skattereglene for dette året. I de tre neste årene tar skatteberegningen hensyn til lønnsendringene, og renteendringene.

Får å få beregnet effekten av inflasjonen, er det tatt med en post som heter «Andel inntekt til annet forbruk». Dette er lagt inn med 40 prosent, og er utgifter til mat, klær, drivstoff osv. Kort og godt alt som vi må forvente stiger med inflasjonen. Du kan se mer om hvor mye du bruker i kalkulatorene «Budsjettkalkulator forbruksutgifter», «Lynbudsjett», «Bilkostnadskalkulator».

Du kan også se på to andre kalkulatorer som er beslektet med denne. I kalkulatoren Din Økonomi kan du sammenligne dette året med fjoråret, og se hvordan den disponible inntekten endrer seg med ulike forutsetninger.

Beregn hva en renteendring betyr

Fra det laveste nivået i fjor til den forventede toppen vil renten øke med 2,5 prosent, hvis boliglånsrente øker like mye som Norges Bank forutsetter i sin rentebane.

Kalkulatoren beregner effekten av renteendringen på lånet før og etter skatt, på måneds,- og årsbasis.

Du kan selv beregne hvordan en renteendring slår ut for deg i kalkulatoren: Beregn hva en renteendring betyr

Under kan du se hva en renteøkning betyr på ulke lånebeløp. I den første tabellen ser du hva dette betyr på årsbasis. Skattebesparelsen er ikke tatt hensyn til.

Med et lån på 5 millioner kroner vil en renteøkning på 0,25 prosentpoeng gi en økt rentekostnad på 12.500 kroner. Med en renteøkning på 2 prosent vil kostnadsøkningen bli 100.000 kroner.

 
Årlig endring
Lån 0,25% 1,00% 2,00%
500 000 1 250 5 000 10 000
1 000 000 2 500 10 000 20 000
2 000 000 5 000 20 000 40 000
3 000 000 7 500 30 000 60 000
4 000 000 10 000 40 000 80 000
5 000 000 12 500 50 000 100 000

Så mye betyr økningen per måned, når skattebesparelsen blir tatt hensyn til:

Her ser du at lånet på 5 millioner kroner vil få en økning på 813 kroner per måned når skattebesparelsen blir tatt hensyn til. Skattebesparelsen er 220 kroner per 1.000 kroner i betalt rente.

  Månedlig endring
Lån 0,25% 1,00% 2,00%
500 000 81 325 650
1 000 000 163 650 1 300
2 000 000 325 1 300 2 600
3 000 000 488 1 950 3 900
4 000 000 650 2 600 5 200
5 000 000 813 3 250 6 500

Når renten stiger vil ikke terminbeløpet på et annuitetslån øke like mye som økningen i renten tilsier. Avdragdelen vil bli noe mindre, som er en konsekvens av hvordan terminbeløpene på et annuitetslån regnes ut.

Se ellers kalkulatoren Annuitetslån og renteendring og Annuitetslånskalkulator.

Se også:

Guide til boliglån

Smarte Penger tester: Dette er de beste boliglånene nå

Slik får du det billigste boliglånet

Kalkulatorer:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75/80 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.