Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fondet med høyest avkastning steg med 36,06 prosent. Det dårligste fondet steg med 0,74 prosent. 

Fondsindeksen steg i 2021 med 21,14 prosent. Det er denne indeksen de fleste norske aksjefondene har som sammenligningsindeks. Over halvparten av fondene gjorde det bedre enn fondsindeksen.

SMB indeksen (små og mellomstore selskaper) økte mest med 18,61 prosent. Den bredere Hovedindeksen økte med 23,35 prosent. OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjer) hadde høyest verdistigning med 24,42 prosent. 

Fond med minsteinnskudd over 500.000 kroner er ikke tatt med. I mange fond er det flere andelsklasser (samme fond men ulike minsteinnskudd og kostnader). Her har vi tatt med aksjefond som er rettet mot folk flest. Ingen av fondene som er kuttet ville vært blant de best.

Rangeringen av norske aksjefond i 2021

Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de lett vil avvike fra indeksen. Når alle norske aksjefond sammenlignes er det mange fond som egentlig ikke er sammenlignbare.

I år der for eksempel SMB-indeksen har gjort det bedre enn fondsindeksen, skal disse fondene gjøre det bedre enn fond som investerer i bredden av markedet.

Poenget er at fond med avvikende strategi også vil ha en avvikende avkastning. Mange av disse fondene vil typisk være høyt opp et år, og langt nede et annet. Dette trenger da slett ikke bety at de er bedre (eller dårligere) fond, men at det er et resultat av investeringsstrategien til fondet.

Rangering av norske aksjefond som investerer i bredden

Dette er aksjefondene som investerer i bredden av det norske markedet. Vi har også tatt med breddefond som kan ha en utenlandandel (10-20 prosent).

Fondet med den beste avkastning blant bredde-fondene var Danske Invest Norge II med 30,66 prosent. Dette fondet har et minsteinnskudd på 50.000 kroner. Det er også en annen variant av dette fondet Danske Invest Norge I med lavere minsteinnskudd og høyere kostnader. I 2021 var avkastningen i dette fondet på 30,45 prosent.

Slik er fondets investeringsstrategi:
Hovedtyngden av midlene investeres i et bredt utvalg av de toneangivende selskapene notert på Oslo Børs, normalt mellom 25 og 35 selskaper. Fondet investerer utelukkende i norske aksjer og er et UCITS-fond. Fondet fremmer ulike miljømessige og sosiale forhold og god styringspraksis gjennom systematisk å identifisere og håndtere bærekraftfaktorer i forvaltningsprosessen og gjennom aktivt eierskap. Fondet er aktivt forvaltet. Dette betyr at fondet forsøker å finne de investeringene vi tror vil bidra til høyeste risikojusterte avkastning for deg. Denne strategien innebærer at fondet vil avvike fra indeks, og at avkastningen både kan bli høyere og lavere enn denne.

Fondet med nest best avkastning var Odin Norge C med 26,49 prosent

Slik er fondets investeringsstrategi:
Odin Norge investerer fritt, uavhengig av bransje, i aksjeselskaper som er børsnotert, har sitt hovedkontor eller sin opprinnelse i Norge. Fondets langsiktige mål er å gi høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet (referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks). Fondet invester fritt, innenfor mandatets ramme, i det de mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markedsindeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse.

Til høyre ser du

Fond Avkastning Type
Danske Invest Norge II 30,66 Bredde
Danske Invest Norge I 30,45 Bredde
Odin Norge C 26,49 Bredde
Nordea Norge Verdi 26,23 Utland
Pareto Aksje Norge B 25,43 Bredde
Alfred Berg Aktiv C 25,34 Bredde
Forte Norge 24,91 Bredde
Pareto Aksje Norge A 24,50 Bredde
Alfred Berg Norge C 24,45 Bredde
KLP AksjeNorge 23,79 Bredde
Pareto Investment Fund A 23,42 Bredde
Alfred Berg Gambak 23,26 Bredde
Fondsfinans Norge 23,21 Bredde
Alfred Berg Indeks C 23,13 Bredde
KLP AksjeNorge Indeks II 23,01 Bredde
Pluss Aksje 22,98 Utland
Storebrand Indeks - Norge A 22,96 Bredde
DNB Norge Indeks A 22,91 Bredde
Nordea Norge Pluss 21,79 Utland
SEB Norway Focus Fund C 21,64 Utland
Holberg Norge A 21,23 Utland
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 21,19 Utland
Pluss Markedsverdi 20,98 Bredde
C WorldWide Norge 19,87 Bredde
Eika Norge 19,87 Utland
Nordea Avkastning 18,64 Utland
First Norway 17,50 Bredde
Handelsbanken Norge Index 17,30 Bredde
Delphi Norge A 17,10 Bredde
DNB Norge A 17,10 Utland
Storebrand Norge A 10,72 Bredde
Arctic Norwegian Equities Class A 9,72 Utland
DNB Norge Selektiv A 9,71 Utland
First Generator S 8,72 Bredde

Rangeringen av alle norske aksjefond 

De beste fondene hadde en avkastning som lå langt over avkastningen på referanseindeksen.

Fondsfinans Utbytte hadde den høyeste avkastningen av alle norske fond i 2021 med en avkastning på 36,26 prosent. Hva fondet investerer i ligger i navnet, dette er utbytteutbetalende aksjer.

Slik er fondets investeringsstrategi:
Fondsfinans Utbytte er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet vil fortrinnsvis investere i kvalitetsselskaper med høy kapitalavkastning, solid balanse og langsiktig potensial til å utbetale utbytte (etter forvalters vurdering). Forvaltningen preges av høy aktiv andel, langsiktighet og en tydelig verdiorientering. Fondsfinans Utbytte vil passe langsiktige investorer som søker eksponering mot det norske aksjemarkedet, og verdsetter de defensive egenskapene som kvalitet- og utbyttefaktorene representerer.

Fondet med den nest beste avkastningen var nok et lokalt fond - Forte Trønder en avkastning på 32,53 prosent.

Slik er fondets investeringsstrategi:
Forte Trønder investerer i aksjer, hovedsakelig i selskaper med nær tilknytting til region MidtNorge. Dette kan være i henhold til lokalisering av selskapets hovedkontor, verdiskapning, eierskap eller historisk forankring. Fondet har normalt mellom 20-25 aksjer i porteføljen. Verdipapirfondet er aktivt forvaltet. Det vil si at aksjene velges ut fra egne vurderinger, basert på grundige analyser av selskapene.

I oversikten under har vi også oppgitt hva slags type aksjefondet er. Overhalvparten av fondene investerer bare i deler av det norske markedet. Bredde-fond kan plassere i alle deler av de norske markedet. Indeks-fond er også et bredde-fond, men skal gi en avkastning lik markedet minus kostnader. SMB-fond plasserer i mindre og mellomstore bedrifter. Fond av typen Utland har anledning til å ha en andel plassert i utlandet (10-20 prosent). Disse fondene er normalt bredde-fond, men en varierende andel kan altså plasseres utenfor Norge. Ellers er det med flere typer som kan plassere bare i deler av markedet, eller har andre særegenheter.

Fond Avkastning Type
Fondsfinans Utbytte 36,26 Utbytte
Forte Trønder 32,53 Geografisk
Danske Invest Norge II 30,66 Bredde
Danske Invest Norge I 30,14 Bredde
First Opportunities 27,34 SMB
Storebrand Verdi A 26,77 Verdi
Odin Norge C 26,49 Bredde
Landkreditt Utbytte A 26,36 Utbytte
Nordea Norge Verdi 26,23 Utland
Pareto Aksje Norge B 25,43 Bredde
Alfred Berg Aktiv C 25,34 Bredde
Forte Norge 24,91 Bredde
Pareto Aksje Norge A 24,5 Bredde
Alfred Berg Norge C 24,45 Bredde
Alfred Berg Humanfond 24,35 Utland
Sbanken Framgang Sammen 24,31 Rentedel
KLP AksjeNorge 23,79 Bredde
Pareto Investment Fund A 23,42 Bredde
Alfred Berg Gambak 23,26 Bredde
Fondsfinans Norge 23,21 Bredde
Alfred Berg Indeks C 23,13 Bredde
KLP AksjeNorge Indeks II 23,01 Indeks
Pluss Aksje 22,98 Utland
Storebrand Indeks - Norge A 22,96 Bredde
DNB Norge Indeks A 22,91 Bredde
Nordea Norge Pluss 21,79 Utland
SEB Norway Focus Fund C 21,64 Utland
Holberg Norge A 21,23 Utland
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 21,19 Utland
Nordea Norwegian Stars A 21,05 Bredde
Pluss Markedsverdi 20,98 Bredde
C WorldWide Norge 19,87 Bredde
Eika Norge 19,87 Utland
Nordea Avkastning 18,64 Utland
First Norway 17,5 Bredde
Handelsbanken Norge Index 17,3 Bredde
Delphi Norge A 17,1 Bredde
DNB Norge A 17,1 Utland
Handelsbanken Norge Tema 17 Fossilfritt
Danske Invest Norge Vekst 12,1 SMB
Storebrand Norge A 10,72 Bredde
Arctic Norwegian Equities Class A 9,72 Utland
DNB Norge Selektiv A 9,71 Utland
First Generator S 8,72 Bredde
Storebrand Norge Fossilfri A 7,23 Miljø
DNB SMB A 2,3 SMB
Storebrand Vekst A 0,47 Vekst

Kort kommentar til noen av fondene:

Alfred Berg Humanfond: Fondet er et etisk fond, og følger ikke fondsindeksen

Arctic Norwegian Value Creation A: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

Arctic Norwegian Equities Class A: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

DNB Norge: Inntil 10 prosent kan plasseres i utlandet

Forte Trønder: Investerer lokalt som navnet tilsier.

Handelsbanken Norge: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

Holberg Norge A: Inntil 10 prosent kan investeres i utlandet

Nordea Avkastning: Inntil 20 prosent kan investeres i utlandet

Sbanken Framgang Sammen: Minst 85 prosent er plassert i Alfred Berg Norge

Storebrand Norge Fossilfri: Investerer ikke i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen olje- og gassutvinning.

Indeksfond kan aldri vinne en årlig rangering

På grunn av målsettingen om å speile indeksen ligger indeksfondenes avkastning tett opptil avkastningen til aksjeindeksen fondet måles mot. De aktive fondene sprer seg derimot jevnt på oversiden og undersiden av børsens avkastning. Indeksfondet sikter på børsindeksen med rifle, mens de aktive fondene sikter med hagle (det ser i alle fall slik ut når avkastningen presenteres grafisk, selv om alle sammen forsøker å treffe over blinken). Og da vil alltid noen av de aktive aksjefondene ligge langt over børsens avkastning, mens andre ligger langt under.

Høy avkastning kan skyldes flaks

I utgangspunktet skal man ikke se seg blind på avkastningen når man velger aksjefond. At et aksjefond gir høyere avkastning enn konkurrentene kan skyldes andre forhold enn dyktighet. Flaks er en faktor. Det kan ha vært et år som passet spesielt godt til fondets strategi. Slik flaks gir seg gjerne utslag i variable historiske prestasjoner som synliggjøres ved å se flere år tilbake.

En annen forklaring kan være at fondet tar høyere risiko enn de øvrige, at fondet er overlesset med såkalte beta-aksjer, som forsterker børsens svingninger både i oppgang og nedgang. I et år med oppgang vil slike aksjer typisk stige mer enn de øvrige. Risikojusterte måltall renser bort slike forstyrrelser. 

To hovedtyper

Det er to hovedtyper aksjefond: Aktive fond og indeksfond. Indeksfondene er aksjefond som forvaltes nærmest av en robot som automatisk skal følge børsen eller en aksjeindeks. Det gjør fondet til svært lave kostnader. De aktive aksjefondene består av et forvalterteam som forsøker å oppnå bedre avkastning enn børsen eller en aksjeindeks. Kostnadene er godt over ett prosentpoeng over indeksfond. Likevel er det slike aksjefond nordmenn flest sparer i.

Aksjefond som følger indeksen tett, men som likevel påstår å være aktive og dessuten tar seg godt betalt for å være aktive, har Smarte Penger definert som passive fond. De passive fondene er hverken fugl eller fisk. Slike fond er uten potensial til å gi avkastning godt over indeksen, men likevel tar de seg betalt for å være et aktivt fond. Passive fond bør du derfor styre unna. Velg aktive fond (prøver å slå børsen) eller indeksfond (svært lave kostnader).

Det vil alltid være et aktiv aksjefond som skiller seg ut med høyest avkastning. Årsaken er at resultatene til de aktive fondene alltid vil spre seg både over og under børsens avkastning. Indeksfondene legger seg alltid tett inntil børsens gjennomsnittsavkastning.

Se også:

Dette var de beste norske aksjefondene i 2017

Dette var de beste norske aksjefondene i 2018

Dette var de beste norske aksjefondene i 2019

Dette var de beste norske aksjefondene i 2020

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikter:

Kostnader norske aksjefond

Guide til indeksfond

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.