Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fra årsskiftet er det alltid en rekke endringer i skatter, avgifter og på andre områder som kan ha betydning for lommeboken.

Her har vi samlet de viktigste endringene som gjelder privatøkonomiske forhold. Alle endringer er delt inn i tre hoveddeler:

  • Skatteendringer
  • Avgiftsendringer
  • Andre endringer

Skatteendringer

Det er små endringer i skatten fra 2019 til 2020. Les mer om dette i denne artikkelen: Dette betyr skatteendringene for deg.

Aksjegevinster og utbytte

Det er ingen endring i skatt på aksjegevinster og aksjeutbytte. Skatten på utbytte i 2020 er i praksis på 31,68 prosent. Dette satsen fremkommer ved at utbytte ganges med en faktor på 1,44, og så skattlegges med satsen på 22 prosent.

Det betyr at 1000 kroner i utbytte eller gevinst blir oppjustert til 1.440 og deretter skattlagt med 22 prosent.

Les mer om aksjebeskatning.

Aksjesparekonto (ASK)

Du kan ikke lenger overføre aksjer og aksjefond til aksjesparekonto uten at du realiserer gevinst.

Les mer om aksjesparekonto.

Alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra. Satsen vil være den samme som i 2019 med  22 prosent.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget senkes 56.550 kroner til 51.300 kroner. Denne må sees i sammenheng med NRK-avgiften som bortfaller.

BSU - Boligsparing for ungdom

Ingen endring. Det årlige sparebeløpet er 25.000 kroner, samlet 300.000 kroner. Skattefradraget er 20 prosent.

Guide til BSU.

Eiendomsskatt

Maksimal eiendomsskatt er senket fra 7 til 5 promille. Grunnlaget for eiendomsskatten kan i 2020 maksimalt være 70 prosent av markedsverdi.

I statsbudsjettet for 2020 er det opplyst om at regjeringen tar sikte på å redusere maksimal eiendomsskatt fra 5 til 4 promille i 2021.

Guide til eiendomsskatt.

Beregn eiendomsskatten med Eiendomsskatt-kalkulatoren.

Fagforeningsfradrag

Holdes fast på 3.850 kroner.

Flypassasjeravgift

For reiser med sluttdestinasjon Europa økes avgiften fra 75 kroner til 76,5 kroner. For reiser med sluttdestinasjon utenfor Europa økes avgiften fra 200 til 204 kroner.

Foreldrefradraget

Ingen endring. Det kan trekkes fra maksimalt 25.000 for ett barn, og deretter 15.000 kroner for hvert barn utover ett. Maksimalt fradrag for to barn er dermed 40.000 kroner, for tre barn 55.000 kroner.

Les mer om foreldrefradrag.

Formuesskatten

Det er ingen endringer i formuesskatten. Formueskattesatsen er 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet er 1,5 millioner kroner (3,0 millioner kroner for ektefeller).

Les mer om formuesskatt.

Gaver

Det maksimale gavebeløpet holdes fast på 50.000 kroner.

Formuesverdi for bolig og fritidsbolig

Formuesverdien på boliger forblir uendret på 25 prosent av beregnet markedsverdi. Fritidsboliger skal fortsatt verdsettes til 30 prosent av markedsverdi.

Jordbruksfradraget

Det generelle jordbruksfradraget økes fra 63 500 kroner til 90 000 kroner, og det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til 190 400 kroner. Satsen i fradraget videreføres uendret på 38 prosent.

Marginalskatten

Marginalskatten vil være den samme som i 2019. Eneste forskjell vil være at innslagspunktene vil øke pga av oppjusteringen etter lønnsnivået.

Minstefradraget

For lønnsmottakere holdes minstefradraget fast på 45 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 100.800 kroner til 104.450 kroner. Ved en inntekt på 222.111 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

For pensjonister holdes minstefradraget fast på 31 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 85.050 kroner til 87.450 kroner. Ved en inntekt på 282.097 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

NRK-lisens

Det skal ikke lenger betales lisens til NRK, I stedet skal dette finansieres over skatteseddelen.

Dette gjøres ved å sette ned personfradraget (et automatisk fradrag i skattemeldingen) fra 56.550 kroner til 51.300 kroner. Personfradraget skulle egentlig ha økt med 3,6 prosent til 58.586 kroner.

NRK-lisensen var i 2019 på 3038,56 kroner.

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper

Maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500 000 kroner til 1 million kroner. Det maksimale antall ansatte i selskap som kan være i ordningen økes fra 10 til 12. 

Reisefradraget

Det er en nedre grense før du får fradrag. Denne økes fra 22.700 kroner i 2019 til 23.100 kroner. Satsene for fradrag per km holdes fast på 1,56 kroner.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt er uendret, vil også verdien av rentefradraget være uendret.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.200 kroner lavere skatt i 2020.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har de senere årene blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Trinnskatt

Satsene i trinnskatten øker ikke. Selve innslagstrinnene er økt med den forventede lønnsveksten på 3,6 prosent.

Dette er trinnene i 2019 og 2020:

2019 2020
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 180 800 1,90%
245 650 4,20% 254 500 4,20%
617 500 13,20% 639 750 13,20%
964 800 16,20% 999 550 16,20%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2020 betaler du 1,90 prosent og 4,20 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,20 prosent betaler du fra 639.750 kroner til 650.000 kroner.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er ingen endring i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den holdes på 54.650 kroner.

 

Avgifter

De fleste andre avgifter vil øke med den forventede inflasjon på 1,9 prosent.

Alkoholholdige drikkevarer

Satsene øker med 1,9-2,0 prosent.

Her kan du beregne hvor mye du betaler i alkoholavgifter på det du kjøper i Norge.

Bilavgifter

Frem til 2021 vil det bli fastsatt CO2-utslipp basert både på WLTP (nytt), og NEDC (gammelt).

Omleggingen fra NEDC til WLTP skal skje provenynøytralt. Dette gjøres ved at satser i og innslagspunkt i CO2-komponeten justeres. Det vil bli benyttet en fast omregningsfaktor på 1,242 til å justere satsene og innslagspunktet. Innslagspunktene justeres med denne faktoren, satsene nedjusteres.

Drivstoffavgifter

Veibruksavgiften for bensin settes ned fra 5,25 kroner per liter til 4,91 kroner. For diesel settes den ned fra 3,81 kroner til 3,62 kroner.

CO2-avgiften for bensin settes opp fra 1,18 kroner til 1,26 kroner per liter. For mineralolje økes den fra 1,35 til 1,45 kroner.

El-avgiften

Forbruksavgiften på strøm økes med 1,9 prosent fra 15,83 øre per kWh (19,79 ink mva) til 16,13 øre (20,16 øre ink mva).

Merverdiavgift

Det er ingen endringer på satsene for merverdiavgift.

Les mer om merverdiavgift.

Sjokolade og sukkervarer - avgift

Disse blir prisjustert med 1,9 prosent.

Tobakksvarer

Avgiftene på sigaretter, sigarer, røyketobakk, og sigarettpapir øker med 1,9 prosent.

Snus og skrå øker med 1,9 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften øker med 1,9 prosent fra 7,97 kroner per døgn til 8,12 kroner..

Les mer om trafikkforsikringsavgift.

 

Andre endringer

Barnehage

Maksimalprisen for barnehage øker til 3.135 kroner fra årsskiftet.

Det vil si at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 574 750 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling.

Barnetrygd

Barnetrygden foreslås økt for barn opp til fylte seks år med 300 kroner i måneden fra 1. september 2020. Dette innebærer en årlig økning på 3 600 kroner.

Boliglånsforskriften

Det kom ny boliglånsforskift fra 1.1.20. Det var få endringer i forhold til den forrige. Ved kjøp skal man fortsatt ha 15 prosent egenkapital, og man kan ikke låne mer enn 5 ganger inntekt i samlet lån.

En endring var at BSU på konto kan telle med i egenkapitalen.

Les mer om boliglånsforskriften.

Egenandelstaket

Egenandelstak 1 settes opp med 91 kroner til 2.460 kroner. Egenandelstak 2 økes også med 91 kroner til 2.176 kroner.

Les mer om egenandelstak 1 og 2.

Kontantstøtten

Kontantstøtten vil også være uforandret på inntil 7500 kroner.

Netthandel fra utlandet

Fritaket for merverdiavgift, særavgifter og toll ved innførsel av varer med verdi under 350 kroner faller bort.

For restriksjonsbelagte varer, næringsmidler og varer som ilegges særavgifter trer endringene i kraft 1. januar 2020. For andre varer tas det sikte på å avvikle 350-kronersgrensen 1. april 2020.

Det skal samtidig innføres en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for merverdiavgift for utenlandske tilbydere som leverer varer med verdi under 3 000 kroner til forbrukere i Norge. Restriksjonsbelagte varer, næringsmidler og varer som ilegges særavgifter vil ikke omfattes av den forenklede ordningen.

Skattekalkulatorer for 2020

I forbindelse med statsbudsjettet er det laget flere skattekalkulatorer. .

Skatteberegning 2020 sammenlignet med 2019
Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2018 og 2019. Innslagspunktene er i 2019 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (3,3 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover. Kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Beregn hva skatten blir i 2020
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2020
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.