Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Den ekstra lønnsomheten i en aksjesparekonto ligger i skatteutsettelsen.

En aksjesparekonto er egentlig bare et skall eller overbygning for aksjer og aksjefond. 

Det koster ingenting å ha en aksjesparekonto, uavhengig av hvor du har den/de.

Det er altså ingen nedside ved å opprette og ha en slik konto.

For å få overført uten noen skattemessige konsekvenser må du gjøre det innen utgangen av november. Ellers rekker ikke leverandørene å få dette registrert.

Les: Guide til aksjesparekonto.

Dette skal du overføre til aksjesparekonto:

Alle aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis som du er i pluss på. 

Dette skal du ikke overføre:

Alle aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis som du er i minus på. Dette kan du heller overføre til neste år når det anses som realisasjon at du flytter over. Dermed får du realisert tapet og samtidig beholdt den samme beholdningen.

Skattereglene for aksjesparekonto

Gevinster skattes først ved uttak fra konto. Du kan derfor selge eller løse inn andeler på aksjesparekontoen uten at det medfører realisasjon.

Du betaler ikke skatt på uttak før uttaket er større enn innskutt beløp. Har du opprinnelig skutt inn 200.000 kroner, kan du først ta ut igjen 200.000 kroner før du må betale skatt.

Skatt på gevinst ved uttak beskattes med 31,68 prosent ved direkte investeringer i 2019. Dette er på samme måte som med aksjebeskatningen. Skattesatsen er i utgangspunktet 22 prosent. Resultatet oppjusteres med en faktor på 1,44. Effektiv skattesats blir derfor 31,68 prosent. De samme satsene gjelde i 2020.I 2019 er skattesatsen i utgangspunktet 22 prosent. Resultatet oppjusteres med en faktor på 1,44. Effektiv skattesats blir derfor 31,68 prosent.

Du får skjermingsfradrag som reduserer beskatningen. Her skiller en aksjesparekonto seg fra aksjer/aksjefond ved at skjermingsfradraget fra de enkelte verdipapirene blir fordelt på hele kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskudd i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Utbytte som blir utbetalt på verdipapirene på kontoen beskattes løpende.

Aksjesparekonto har en verdsettelsesrabatt på 25 prosent, slik at verdien ved skattefastsettelsen er 75 prosent av markedsverdi.

For å beregne hvor mye skatt du får ved uttak fra aksjesparekontoen kan du bruke kalkulatoren Aksjesparekonto- skatt ved uttak.

Lønnsomhet av aksjesparekonto

For de fleste vil det være lønnsomt å opprette en aksjesparekonto. Det vil lønne seg å legge inn alt du har gevinst inne på av aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis. Har du et latent tap på investeringen vil det ikke lønne seg å legge dem inn. I stedet legge dette over når du begynner å nærme deg gevinst.

Lønnsomheten av aksjesparekontoen ligger altså i at du utsetter skatten på gevinst. Hvis du starter på null i gevinst tar det tid før det blir mer enn en marginal økning av lønnsomheten.

Den klart største gevinsten får du ved å legge over et aksjefond der du har en stor gevinst inne. Hadde du tenkt å bytte det ut med et annet fond, får du beholde den skatten du skulle ha betalt når du selger fondet innenfor aksjesparekontoen.

En annen fordel er at du kunne tatt ut det opprinnelige innskutte beløpet uten at det utløser skatt. Hvis for eksempel halvparten av verdien er gevinst, ville du blitt beskattet med halvparten av gevinsten ved realisasjon. Selger du fondet innenfor aksjesparekontoen kan du ta ut det innskutte beløpet (altså halvparten) uten at det medfører noen skatt.

Les mer om lønnsomheten av aksjesparekonto.

Du kan også bruke kalkulatoren Aksjesparekonto - lønnsomhet. I den kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Forskjell med og uten utsatt skatt

Under har vi satt opp noen eksempler på hvor mye avkastningen øker etter skatt på aksjesparekontoen.

Her starter spareproduktet med null i gevinst. Vi har brukt lønnsomhetskalkulatoren for aksjesparekonto for å beregne avkastningen etter skatt.

I tabellen ser du hvordan avkastningen etter skatt øker med lengden på spareårene. Etter 30 år har den økt med 0,76 prosentpoeng.

Forutsetningen for tallene er en avkastning på 7 prosent, og 2 prosent i risikofri rente (før skatt).

I kolonnen for Løpende beskattes altså avkastningen hvert år. Under ASK skattlegges avkastningen først ved periodens utløp.

År Løpende ASK Forskjell
5 5,28% 5,49% 0,21%
10 5,28% 5,62% 0,34%
15 5,28% 5,74% 0,46%
20 5,28% 5,85% 0,57%
25 5,28% 5,95% 0,67%
30 5,28% 6,04% 0,76%

Med 2 prosent risikofri avkastning blir effektiv beskatning 22,6 prosent ved løpende skattlegging (hensyn tatt til skjermingsfradraget). Effektiv skattesats er i utgangspunktet 31,68 prosent, men den reduseres av den skattefrie avkastningen.