Disse sparemåtene gir det beste resultatet når du skal spare til pensjonsalderen.

Pensjonssparing dreier seg om å ha tilstrekkelige midler til å leve av i en nærmere bestemt periode. Denne perioden kan være for eksempel ti år, eller livsvarig. Slik vi definerer pensjonssparing er det ganske enkelt å være best mulig økonomisk rustet til å møte pensjonsalderen. Hvordan du har spart opp de tilstrekkelige midlene, er underordnet. Poenget er at du har dem.

Når du skal tenke på behovet for pensjonssparing, skal du tenke i fire trinn:

 • Hvilken situasjon er jeg i som pensjonist? Hvor høy inntekt har jeg? Hvor stor formue har jeg?
 • Hvor stor inntekt og formue ønsker jeg å ha?
 • Hvis mye må jeg spare for å dekke det manglende?
 • Hvordan skal jeg spare? Hvilke spareformer skal jeg bruke?

De mest aktuelle spareformene

Hovedalternativene for å spare for folk flest er disse spareformene

 • BSU (opp til 34 år
 • Bankinnskudd (høyrentekonto)
 • Nedbetaling av gjeld
 • Aksjefond
 • Aksjesparekonto
 • Fondskonto
 • IPS - Individuell pensjonssparing

Aksjesparekonto, fondskonto, og IPS er alle kontobaserte spareformer med forskjellige egenskaper.  Felles for dem er at du kan legge inn aksjefond inn i disse kontoene.

Så her er det egentlig et spørsmål om hvordan du skal spare i aksjefond. Lønner det seg direkte, eller gjennom en av kontoene.

Hvordan du skal spare smartest er til dels avhengig av hvor ung du er. Den andre er i hvilken privatøkonomisk situasjon du er i.

Under 34 år

Førstevalget for sparing er her BSU, siden du får 20 prosent i skattefradrag og høy rente. Det lønner seg å fylle opp kvoten fullt ut hvis du har muligheten for det.

Det lønner seg også å ha en buffer mot uforutsette utgifter, eller utgifter du vet vil komme om ikke altfor lenge. Denne sparingen bør du gjøre på den høyrentekontoen som gir høyeste rente (og har fritt antall uttak).

Ellers bør du prioritere å nedbetale gjeld. Mange i denne alderen har også andre typer lån. Betal alltid ned gjelden med den høyeste renten først. 

Over 34 år med høy gjeld

Her har BSU-muligheten forsvunnet helt. Det vil fortsatt være riktig å prioritere å nedbetale gjeld. Og sørge for å ha en tilstrekkelig buffer.

For mange vil denne situasjonen vare ganske lenge. Du skal kanskje bytte over til en annen bolig, kjøpe ny bil, skaffe de hytte, pusse opp osv. Dette er kapitalkrevende og gjør at mange vil sitte med en høy gjeld i en lang periode.

Gjelden er kommet ned innenfor god sikkerhet

Når gjelden er innenfor god sikkerhet, (50-60 prosent av markedsverdi) har du (eller kan skaffe deg) de rimeligste boliglånene. Andre lån er nedbetal (unntatt Studielån).

Det er nå du kan vurdere å begynne sparing i aksjefond (gjør det gjennom Aksjesparekonto) når du har et boliglån med lav rente. En lav rente på boliglånet i dag er maksimalt 2,75 prosent.

Se renteoversikt på boliglån her.

Du kan regne med at sparing i aksjefond gir opp mot tre prosent høyere avkastning enn det du betaler på lånet.  Dette er altså en langsiktig avkastnings-forventning. 

Skal du for eksempel spare til hytte må du gjerne ta opp et nytt lån. I denne sammenheng er det best å spare i form av gjeldsnedbetaling. Denne ekstra sikkerheten du får i boligen som følge av gjeldsnedbetalingen bruker du sammen med sikkerheten i den kjøpte hytta. 

Gjelden er lav eller null

I denne situasjonene er gjerne spareevnen høy. Det vil være mulig å sette av ganske så store månedlige beløp i måneden til pensjonssparing. En lønnsinntekt på 750.000 kroner har en skatt på omtrent 225.000 kroner, altså netto 525.000 kroner. Et par med denne inntekten har dermed en nettoinntekt på over 1 million kroner. Da har man en god spareevne.

I denne situasjonen vil det være naturlig å konsentrere sparingen i aksjefond, og gjøre det via aksjesparekonto (les lenger ned). 

Her kan du også begynne å vurdere om du også skal bruke IPS (les lenger ned), og da med aksjefond.  Avkastningen etter skatt er høyest via dette IPS på grunn av skattereglene. Men dette må du veie opp mot at pengene i IPS er bundet opp til pensjonsalderen.  

Jo eldre du blir, dess mindre vil det bety at disse pengene er bundet opp til pensjonsalderen.  

Har du kommet opp i en positiv nettoformue blir IPS relativt sett enda bedre ved at det er fritatt for formuesskatt.

Her kan du lese mer om lønnsomheten av IPS.

Den kortsiktige delen av sparing (som går til bestemte formål) skal fortsatt gjøres på den beste høyrentekontoen i bank.

Mer om de enkelte spareformene

Dette er en nærmere beskrivelse av de spareformene som passer folk flest.

Nedbetaling av gjeld

Gjeldsnedbetaling er den sikreste formen for sparing. Renten du sparer vil være høyere enn det du kan oppnå på innskuddskonti. Dine eksisterende lån setter dermed en grense for hvilke plasseringer som er aktuelle. Det er meningsløst å benytte seg av en spareform som gir lavere forventet avkastning enn det du betaler på lånet.

Unntaket er å spare opp til en buffer. Dette gjør du på en høyrentekonto, selv om det gir en lavere rente enn lånet.

Betal alltid ned det dyreste lånet først
Når du vurderer om du skal spare ved siden skal du alltid sammenligne med det dyreste lånet du har. Kredittkort og forbrukslån har en rente som er langt høyere enn det du kan forvente å få i avkastning på aksjefond.

Vanlig billån er ligger gjerne høyere enn forventet avkastning i aksjefond. Andre mindre lån med pant i bolig kan også ha en effektiv rente minst på høyde med forventet avkastning på aksjefond pga termingebyrene.

Du må ned på boliglån med lav rente før det er realistisk å få høyere avkastning på aksjefondet enn det du betaler på lånet.

BSU

Dette er den klart beste spareformen for dem som er under 34 år.

Innenfor BSU-ordningen kan du kan spare 25.000 kroner i året. Maksimalt samlet beløp er 300.000 kroner. For å komme opp i denne totalsummen må du spare maksimalt beløp i 12 år.

Du må være under 34 år i spareåret for å kunne spare i BSU.

Du er fri til å spare fra null til 25.000 kroner etter som det passer. Du får trukket fra 20 prosent direkte i fra på skatten. Totalt kan du derfor oppnå 60.000 kroner i skattefradrag, og maksimalt 5.000 kroner på ett år.

Les mer om BSU

Renteoversikt BSU

Høyrentekonto

Når du skal plassere penger på høyrentekonto, er det viktigste hvilken effektiv rente du får på innskuddsbeløpet ditt. Det er enkelt å flytte over pengene til en annen høyrentekonto, så det er ikke farlig å hoppe på nye tilbud så lenge innskuddet er sikret.

Det er også positivt at denne kontoen har fritt antall uttak, noe som gjelder for de fleste av de beste.

Les mer om høyrentekonto.

Renteoversikt høyrentekonto.

Aksjefond

Aksjefond er et spareprodukt som egner seg for langsiktig sparing. På kort sikt er risikoen høy, men som langsiktig sparing er risikoen vesentlig lavere enn på kort sikt.

I hovedsak er det to typer aksjefond du skal velge mellom:

 • Indeksfond 
 • Aktivt forvaltet fond 

Indeksfond har de laveste kostnadene (1 til 1,5 prosentpoeng lavere kostnader enn aktive fond), de har som oppgave å følge indeksen tettest mulig. På denne typen fond er det kostnadene som er det viktigste. Aktive fond forsøker å slå markedet, og det er prestasjonene som er det viktige. Men det er en utfordring å plukke ut vinnerfondene ut fra historisk avkastning.

De alle fleste aksjefondene som er rettet mot privatpersoner tilbyr spareavtaler med en lav månedlig minstesum. De aller fleste ligger i området 100 til 500 kroner i måneden i minstekrav. Siden sparebeløpene er små er det heller ingen problem å spare i flere fond samtidig. Dette gjør at du kan sette opp en bra miks av forskjellige aksjefond.

Les mer om aksjefond.

Aksjesparekonto

En Aksjesparekonto er ikke et eget spareprodukt, men en konto der du kan legge inn forskjellige typer verdipapirer.

Hovedpoenget med en aksjesparekonto er at du utsetter skatten på gevinster. Selger du enkelte verdipapirer innenfor kontoen, utløser ikke dette skatt. Det er først når midlene tas ut (ut over innskutt beløp) at beskatning vil skje.

Verdipapirene du legger inn på aksjesparekontoen må ha en aksjeandel på minst 80 prosent. Du kan også ha penger på konto innenfor denne ordningen, men det vil ikke være lov å gi renter på disse pengene.

Du betaler ikke skatt på uttak før uttaket er større enn innskutt beløp. Har du opprinnelig skutt inn 200.000 kroner, kan du først ta ut igjen 200.000 kroner før du må betale skatt.

I 2019 er skattesatsen i utgangspunktet 22 prosent. Resultatet oppjusteres med en faktor på 1,44. Effektiv skattesats blir derfor 31,68 prosent.

Les mer om aksjesparekonto

Fondskonto

En fondskonto er heller ikke et eget spareprodukt. En fondskonto fungerer slik at du har en egen konto, der du innenfor denne kan endre på sammensetning på fondskontoen. Endringer innenfor kontoen utløser ikke skatteplikt. Det er når du selger alt, eller deler av den at gevinsten tas til beskatning (eller tap fradragsføres).

I 2019 ble det innført nye skatteregler. Den delen som inneholder aksjer beskattet som aksjefond. Skattesatsen er i praksis på 31,68 prosent, akkurat som med Aksjesparekonto. Den delen som er rentefond blir skattlagt med 22 prosent.

På aksjeandelen gis det skjermingsfradrag.

Les mer om fondskonto.

IPS

Det kan settes av inntil 40.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget i skattemeldingen. Effekten er at skatten blir redusert (egentlig utsatt) med inntil 8.800 kroner i 2019.

I 2019 vil fradragseffekten være 22 prosent. Når den kommer til beskatning vil også skattesatsen være 22 prosent.

Du kan velge blant en fondsmeny hvilke spareprodukter du vil legge inn på denne pensjonskontoen. Dette er på samme måte som med fondskonto og aksjesparekonto (der bare aksjefond blant fond).

Dette er de viktigste momentene:

 • Pengene er bundet frem til pensjonsalderen.
 • Kan tidligst utbetales fra 62 år.
 • Utbetaling kan minimum skje over 10 år, minst til 80 år. Hvis du får pensjonen utbetalt fra 62 år, blir minimum utbetalingstid derfor 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G (18.726 kroner) kan utbetalingstiden settes ned slik at dette beløpet nås.
 • Det kan spares i IPS fra fylte 18 år til høyst 75 år.
 • Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.
 • Det betales ikke formuesskatt av innestående midler på en IPS.

På grunn av skattereglene gir dette produktet den høyeste avkastningen etter skatt. 

Skal du spare i et aksjefond får du den høyeste avkastningen etter katt ved å bruke en pensjonskonto. 

Den klart største ulempen med dette produktet er at pengene er helt bundet frem til pensjonsalderen.

Les mer om IPS.