Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med våre kalkulatorer kan du beregne hva du skal betale i skatt for 2019.

Det er ingen store endringer i skattesystemet for 2019. Det er mer en videreføring av økt skatt på bruttoinntekt, og mindre på nettoinntekt. 

Dette er de viktigste endringene i 2019:

  • Skatten på alminnelig inntekt settes ned fra 23 til 22 prosent
  • Trinnskatten økes med 0,5 til 0,9 prosent
  • Trygdeavgiften er uendret
  • På formuesskatten endres ikke satsen på 0,85 prosent. Bunnfradraget økes fra 1,48 millioner til 1,50 millioner kroner. Dobbelte beløp for ektefeller.

Skatteberegning for 2019

I denne skattekalkulatoren kan du legge inn tall gjeldende for lønnsmottakere, uføretrygdede, og selvstendig næringsdrivende.

Her finner du kalkulatoren Skatteberegning 2019.

Endringene i de viktigste skattene

Dette er endringene i det vi kan kalle de fire hovedskattene skatt på alminnelig inntekt, trinnskatt, trygdeavgift, og formuesskatt.

Alminnelig inntekt

Alminnelig inntekt er nettoinntekten, og har på få år gått ned fra 28 til 22 prosent. Satsen på alminnelig inntekt reduseres fra 23 prosent i 2018 til 22 prosent i 2019. Siden skatten på alminnelig inntekt går ned, går også verdien av rentefradraget ned. For renteinntekter får dette motsatt effekt.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.300 kroner lavere skatt i 2018. I 2019 senkes det til 2.200 kroner. Det betyr altså for hver tusenlapp i renteutgifter må du betale 10 kroner mer.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Trinnskatten

Trinnskatten som er en bruttoskatt øker altså med 0,5 til 0,9 prosentpoeng. Selve trinnene er økt med den forventede lønnsveksten på 3,3 prosent, unntatt det 4.trinnet som bare får en marginal økning.

Dette er trinnene i 2018 og 2019:

2019 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
174 500 1,90% 169 000 1,40%
245 650 4,20% 237 900 3,30%
617 500 13,20% 598 050 12,40%
964 800 16,20% 962 050 15,40%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 650.000 kroner i 2019 betaler du 1,90 prosent og 3,30 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,40 prosent betaler du fra 617.500 kroner til 650.000 kroner.

Siden økningen i trinnskatten er litt lavere enn reduksjonen i skatt på alminnelig inntekt, gir dette en skattelette for alle.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Det er ingen endring i den nedre grensen for å betale trygdeavgift. Den holdes på 54.650 kroner.

Formuesskatt

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet er økes fra 1,48 millioner kroner (2,96 millioner kroner for ektefeller) til 1,50 millioner kroner (3 millioner for ektefeller). Dette vil ha marginal betydning for skatten. Det gir en lette på 170 kroner per år i formuesskatten.

Les mer om formuesskatt.

Skatt på aksjegevinster og utbytte

Effektiv skattesats på aksjegevinster og utbytte økes fra 30,59 prosent til 31,68 prosent. Rent teknisk gjøres dette ved å bruke en oppjusteringsfaktor på inntektene fra dette. Denne oppjusteringsfaktoren øker fra 1,33 til 1,44 i 2019.

Oppjustering av satser

Satser og innslagspunkt som skal øke med lønnsøkningen får en økning på 3,3 prosent. Dette gjelder blant annet for minstefradrag og personfradrag.

Maksimalt minstefradrag (45 prosent av lønnsinntekt) økes fra 97.610 kroner til 100.800 kroner. Ved en lønnsinntekt på 224.000 kroner vil man ha nådd det maksimale taket.

For pensjonister økes maksimalt minstefradrag (31 prosent av pensjonen) fra 83.000 kroner til 85.050 kroner. Ved en inntekt på 274.355 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Når skatten på alminnelig inntekt beregnes, er det et «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget øker fra 54.750 kroner til 56.550 kroner.

Skatten i 2019 sammenlignet med 2018

Vi har laget en kalkulator som sammenligner hva du må betale i skatt for 2019 mot 2018.

For å gjøre årene direkte sammenlignbare, må en del innslagstrinn økes med lønnsveksten. For eksempel skal trinnskatt-trinnene økes med dette. Hvis trinnene øker mer enn forventet lønnsvekst, er det en skattelette. Motsatt gir en skatteøkning.

Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Skatteberegning 2019 sammenlignet med 2018

Pensjoner

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2019.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.