De fleste får skattelette i 2018. Hvor mye kan du beregne med vår skatteendrings-kalkulator.

Skatten på alminnelig inntekt (nettoinntekt) senkes fra 24 til 23 prosent. Samtidig økes trinnskatten med 0,47 til 0,89 prosentpoeng, avhengig av hvilket trinn det er. Trinnskatten er en bruttoskatt der fradragene ikke har noen betydning.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2017 og 2018. Innslagspunktene er i 2018 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,7 prosent. På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover. For eksempel er minstefradraget økt fra

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Skatt på utbytte

Skatten på utbytte ble i 2016 økt ved å innføre en faktor for å øke skatten. Utbyttet skal ganges opp med en faktor på 1,15 i 2016. Får du 1000 i utbytte må du da skatte av 1150 kroner i 2016 i stedet. Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 25 til 24 prosent øker denne faktoren til 1,24 i 2017. Da blir skattegrunnlaget på 1000 kroner i utbytte satt opp til 1240 kroner.

I 2016 blir skatten 287,50 kroner. Skatten går da opp til 28,75 prosent av utbytte. I 2017 blir skatten 297,6 kroner. Skatteprosenten blir dermed 29,76 prosent.

Noe som trekker i en annen retning er at skjermingsrenten vil øke.

Endringer i skatten på forskjellige inntektstrinn

Tabellen nedenfor viser endringene på en rekke forskjellige lønnsnivåer. Her er det forutsatt at det ikke er noen andre inntekter eller fradrag utover standardfradragene (minstefradrag og personfradrag).

I tabellen har vi tatt med endringen både med og uten effekten av reduksjonen i formuesskatten.

Av tabellen ser du at alle får skattelette, økende med inntekten. Den øker med inntekten fordi skatten på alminnelig inntekt har gått ned med ett prosentpoeng. Samtidig har trinnskatten bare gått opp med 0,47 til 0,89 prosentpoeng.

Eksempel: Har du 500.000 kroner i lønnsinntekt, gir det 917 kroner i skattelette.

Lønn Endring
75 000 0
100 000 -30
200 000 -421
300 000 -597
400 000 -707
500 000 -917
600 000 -929
700 000 -1 059
800 000 -1 169
900 000 -1 289
1 000 000 -1 409

Endringer med 3 ganger i lån

Her har vi sett på endringene når hvert enkelt inntektstrinn har tre ganger inntekten i lån. Det er forutsatt en lånerente på 3,0 prosent.

Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 24 til 23 prosent blir effekten av rentefradraget mindre. Dette gjør at skatteletten blir lavere på alle trinn.

Selv om effekten av rentefradragene blir mindre, får likevel alle en skattelette også i gruppen med høye lån.

Med en inntekt på 500.000 kroner (gjeld på 1,5 millioner) går da ned fra 917 kroner til 467 kroner.

Lønn Endring
300 000 -327
400 000 -347
500 000 -467
600 000 -389
700 000 -429
800 000 -449
900 000 -479
1 000 000 -509

Andre endringer som har betydning for skatten

Det er noen andre endringer som kan ha betydning for hvordan du egentlig kommer ut av det.

Dette er de viktigste postene:

  Årlig
Skatteklasse 2 6 036
Foreldrefradrag 1 barn 92
Foreldrefradrag 2 barn 147
Barnetrygd 186
Aksjer per 100.000 kroner 85
Økt mva per 10.000 kroner 200

Dette er altså den årlige betydningen av de forskjellige postene.

Skatteklasse 2 foreslås fjernet

I 2017 får du 25.150 kroner i høyere fradrag i skatteklasse 2 enn i skatteklasse 1. Fradragene (kalles personfradrag) var 78.300 kroner, og 53.150 kroner. Verdien av det ekstra fradraget er i 2017 på 6.036 kroner.

De aller fleste skattes i skatteklasse 1 (40.000 skattes i klasse 2). Det er hvis den ene ikke har inntekt, eller svært liten at man skattlegges i skatteklasse 2. 

Endringene i formuesskatten

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet er også det samme med 1,48 millioner kroner (2,96 millioner kroner for ektefeller).

Verdsettelsen av aksjer og aksjefond settes ned med 10 prosent, etter også å ha blitt satt ned med 10 prosent året før. Verdsettelsen er nå på 80 prosent av markedsverdi. For de som eier aksjer og aksjefond kan dermed formuesskatten gå ned. Har du aksjer og aksjefond for 100.000 kroner, vil det gi en reduksjon i formuesskatten på 85 kroner. Har du for 1 million kroner blir skatteletten 850 kroner.

Manglende inflasjonsjustering

Det er flere innslagspunkt og satser som egentlig skulle ha vært justert med forventet inflasjon (1,6 prosent). Dette medfører en liten skatteskjerpelse.

For eksempel er ikke barnetrygden justert. Det betyr at den har mistet 186 kroner i kjøpekraft per barn.

Økning i merverdiavgiften

Den laveste satsen for mva økes fra 10 til 12 prosent. Dette omfatter blant annet NRK-avgift, kino, overnatting, persontrafikk, museer, idrettsarrangementer, og fornøyelsesparker.

I tabellen ovenfor er det lagt inn kostnadsøkningen per 10.000 kroner brukt på dette. For mange er dette en stor kostnadspost samlet sett. For eksempel innen persontrafikk (bl.a tog/fly) og hotell. Bruker du 20.000 kroner koster dette deg 400 krone mer i mva

 

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Beregn hva skatteendringen blir for deg mellom 2017 og 2018
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 2018. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2018
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2018.

Beregn hva skatten blir i 2017
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.