Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er ingen nedside ved å skaffe seg en aksjesparekonto. Den er et praktisk verktøy for å utsette skatt på gevinster.

Fra 1. september kan du åpne en aksjesparekonto. Men det har ingenting å si for lønnsomheten om du venter en liten stund.

Det er vel sannsynligvis ingen som har fått hele løsningen på plass for aksjesparekontoen. For eksempel hvilke fond du skal kunne velge blant og om du kan kjøpe og selge aksjer innenfor kontoen vil ta en del dager å få avklart.

Fordelen ved å vente er at du kan få vurdert nærmere om hvilke leverandører som vil få det best tilbudet. Det har vært såpass kort tid på å utvikle løsninger at flere nok vil komme med utvidelser av egenskapene ved aksjesparekontoen senere.

Hovedpoenget med en aksjesparekonto er at du utsetter skatten på gevinster. Selger du enkelte verdipapirer innenfor kontoen, utløser ikke dette skatt. Det er først når midlene tas ut at beskatningen vil skje. Dette kan gjøre det enklere å selge verdipapirer du har en stor latent skatt på. 

For de fleste vil det være lønnsomt å opprette en aksjesparekonto. Der du har en gevinst inne vil lønne seg å legge det du har av aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis. Har du et latent tap på investeringen, vil det ikke lønne seg å legge dem inn. I stedet legge dette over når du begynner å nærme deg gevinst. 

Aksjefondet må ha en aksjeandel på minst 80 prosent for å kunne legge det over i en aksjesparekonto. Du kan også ha penger på konto innenfor denne ordningen, men det vil ikke være lov å gi renter på disse pengene.

Det er gratis å opprette og ha en aksjesparekonto. Kostnadene ligger i spareproduktene du overfører, for eksempel det årlige forvaltningshonoraret i et aksjefond.

Du kan ikke overføre midler fra fondskonto (investeringskonto) uten at det medfører skatt på gevinsten.

Viktig overgangsperiode

Du vil i en overgangsperiode kunne legge over aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis uten at du realiserer gevinst. Denne overgangsordningen vil vare ut 2017. Alle aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis du har gevinst på vil det lønne seg å legge inn på denne kontoen. Etter at de er lagt inn på kontoen vil du for eksempel kunne realisere et aksjefond med stor latent skatt, uten at det medfører skatt innenfor aksjesparekontoen.

Dette kan du legge inn i en aksjesparekonto

Disse produktene tilfredsstiller kravene for å legge dem inn på en aksjesparekonto:

 • Aksjer som er børsnotert
 • Aksjefond
 • Børshandlede fond (exchange traded fund)
 • Egenkapitalbevis (grunnfondsbevis)

Spareproduktet må være hjemmehørende i land i EØS.

Eksempler på spareprodukter som ikke kan legges over:

 • Aksjer regnes som unotert når de er listet på OTC, eller Merkur
 • Bankinnskudd
 • Derivater
 • ETN (Exchange trade notes
 • Kombinasjonsfond med aksjeandel under 80 prosent
 • Obligasjoner
 • Obligasjonsfond
 • Pengemarkedsfond

Skattereglene for aksjesparekonto

Gevinster skattes først ved uttak fra konto. Du kan derfor selge eller løse inn andeler uten at det medfører realisasjon.

Du betaler ikke skatt på uttak før uttaket er større enn innskutt beløp. Har du opprinnelig skutt inn 200.000 kroner, kan du først ta ut igjen 200.000 kroner før du må betale skatt.

Skatt på gevinst ved uttak beskattes med 29,76 prosent ved direkte investeringer. Dette er på samme måte som med aksjebeskatningen. Skattesatsen er i utgangspunktet 24 prosent, så oppjusteres den med en faktor på 1,24. Effektiv skattesats blir derfor 29,76 prosent.

Du får skjermingsfradrag som reduserer beskatningen. Her skiller en aksjesparekonto seg fra aksjer/aksjefond ved at skjermingsfradraget fra de enkelte verdipapirene blir fordelt på hele kontoen. Skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskudd i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Utbytte som blir utbetalt på verdipapirene på kontoen beskattes løpende.

Aksjesparekonto har en verdsettelsesrabatt på 10 prosent, slik at verdien ved ligningen er 90 prosent av markedsverdi.

Eksempel

Her er to eksempler på hvordan det skattemessige fungerer.

I det første eksemplet er uttaket mindre enn det opprinnelig innskutte beløpet.

I det andre eksemplet er uttaket større en innskuddet, slik at skatt må betales av deler av uttaket.

Eksempel 1  
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 50 000
Skatt 0
Eksempel 2  
Saldo 200 000
Skjermingsfradrag 0
Innskutt beløp 100 000
Uttak 150 000
Skattepliktig del 50 000
Skattegrunnlag 62 000
Skatt 14 880

Lønnsomhet av aksjesparekonto

For de fleste vil det være lønnsomt å opprette en aksjesparekonto. Det vil lønne seg å legge inn alt du har gevinst inne på av aksjer, aksjefond, og egenkapitalbevis. Har du et latent tap på investeringen vil det ikke lønne seg å legge dem inn. I stedet legge dette over når du begynner å nærme deg gevinst.

Lønnsomheten av aksjesparekontoen ligger altså i at du utsetter skatten på gevinst. Hvis du starter på null i gevinst tar det tid før det blir mer enn en marginal økning av lønnsomheten.

Den klart største gevinsten får du ved å legge over for eksempel et aksjefond der du har en stor gevinst inne. Hadde du tenkt å bytte det ut med et annet fond får du beholde den skatten du skulle ha betalt når du selger fondet innenfor aksjesparekontoen.

En annen fordel er at du kunne tatt ut det opprinnelige innskutte beløpet uten at det utløser skatt. Hvis for eksempel halvparten av verdien er gevinst, ville du blitt beskattet med halvparten av gevinsten ved realisasjon. Selger du fondet innenfor aksjesparekontoen kan du ta ut det innskutte beløpet (altså halvparten) uten at det medfører noen skatt.

Les mer om lønnsomheten av aksjesparekonto.

Arv og aksjesparekonto

Arvinger kan overta aksjesparekontoen ved død med skattemessig kontinuitet. Gjenlevende ektefelle kan bli sittende med aksjesparekontoen med skattemessig kontinuitet i uskifte. Hele aksjesparekontoen må overføres.

Her kan du opprette en aksjesparekonto

Aksjesparekonto vil kunne tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (fondsforvaltere).

Du kan ha så mange aksjesparekontoer hos forskjellige tilbydere, eller hos den samme.

Sannsynligvis vil de fleste åpne opp for at det ikke bare er egne produkter som kan legges inn på tilbyderens konto, men fra alle leverandører.

Her kan du se en oversikt over hvem som vil tilby aksjesparekonto.

 

Se også:

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Aksjebeskatning

Fondskonto

Aksjefond

Markedsoversikter:

Markedsoversikt aksjesparekonto
Dette er bankenes og fondsforvalteres produkter på aksjesparekonto. Oversikten gir også en omtale av hva du kan plassere pengene i.

Spareavtaler i aksjefond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.

Spareprofiler i fond
Disse spareprofilene kan du velge mellom blant aktørene. Alle bank og forsikringsselskaper som tilbyr aksjefond, rentefond, fondskonto og aksjesparekonto har som oftest laget ferdige spareprofiler.

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.