Dette er hovedtallene for lønnsnivået i Norge.

Gjennomsnittlig årslønn var 519.600 kroner i 2016. Lønnsøkningen ble på 1,6 prosent. Dette var godt under prisstigningen, slik at det ble en reallønnsnedgang i 2016.

Hvis overtidsgodtgjørelse inkluderes var gjennomsnittslønnen 530.400 kroner.

Av denne statistikken kan du også se at menn hadde en lønnsinntekt som var 16,1 prosent høyere enn for kvinner.

Det blir også laget tall for de tre hovedsektorene i arbeidslivet; privat sektor, kommuneforvaltningen, og statsforvaltningen.

2015 2016 Endring
Årslønn 511 200 519 600 1,6 %
Årslønn ink overtid 523 200 530 400 1,4 %
Menn 547 200 554 400 1,3 %
Kvinner 466 800 477 600 2,3 %
Privat sektor og offentlige foretak 518 400 525 600 1,4 %
Kommuneforvaltningen 463 200 474 000 2,3 %
Statsforvaltningen 548 400 558 000 1,8 %

Overtid er ikke inkludert.

Alle disse tallene er gjennomsnittstall. Hvis vi ser på medianinntekten (den midterste inntekten) er dette tallet noe lavere. Den midterste inntekten totalt er omtrent 33.000 kroner lavere enn gjennomsittsinntekten. Dette kan vi si er den «vanligste» inntekten i Norge. Omtrent den samme effekten vil du se på de andre inntektsartene ovenfor.

Grunnen til at det er forskjell på gjennomsnittet og medianen er at det er en del høye lønninger som trekker opp gjennomsnittet

Lønnsinntekt etter utdannelsesnivå

I forhold til høyeste utdannelsesnivå tjener de med bare grunnskole noe over halvparten. Forskjellen er i på 310.800 kroner.

Det er ikke så stor forskjell mellom videregående utdanning og lavere nivå på universitets og høyskoleutdanning. Forskjellen er på 70.800 kroner.

Nivå 2015 2016 Endring
Grunnskole 393 600 402 000 2,1%
Videregående utdanning 484 800 496 800 2,5%
Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå 560 400 567 600 1,3%
Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, og forskerutdanning 711 600 712 800 0,2%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter alder

Inntekten stiger med alder. Toppen nås i aldersgruppen 50-54 år. Da er gjennomsnittsinntekten 608.400 kroner.

Alder 2015 2016 Endring
0-24 år 344 400 351 600 2,1%
25-29 år 447 600 451 200 0,8%
30-34 år 500 400 504 000 0,7%
35-39 år 543 600 550 800 1,3%
40-44 år 576 000 584 400 1,5%
45-49 år 590 400 601 200 1,8%
50-54 år 598 800 608 400 1,6%
55-59 år 591 600 603 600 2,0%
60 år og over 580 800 590 400 1,7%

Overtid er ikke inkludert.

Lønnsinntekt etter hovedyrker

Statistikken er delt inn i 10 hovedyrker (som igjen er delt inn i en rekke yrker).

Ikke overraskende er det gruppen Administrerende direktører som har den høyeste inntekten med 886.800 kroner. Her er det jo en del svært høyere lønninger, slik at medianinntekten er en god del lavere.

Aller lavest inntekt har renholdere og hjelpearbeidere med 370.800 kroner.

Yrke 2015 2016 Endring
Ledere 753 600 765 600 1,6%
Administrerende direktører 870 000 886 800 1,9%
Akademiske yrker 585 600 595 200 1,6%
Høyskoleyrker 567 600 574 800 1,3%
Kontoryrker 430 800 439 200 1,9%
Salgs- og serviceyrker 380 400 388 800 2,2%
Bønder, fiskere mv. 368 400 380 400 3,3%
Håndverkere 428 400 435 600 1,7%
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 439 200 446 400 1,6%
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 363 600 370 800 2,0%

Overtid er ikke inkludert. 

Lønnsinntekt etter fylke

Oslo har den høyeste gjennomsnittsinntekten med 583.200 kroner.

Lavest inntekt er det i Oppland med 459.600 kroner.

Fylke 2015 2016 Endring
Akershus 530 400 540 000 1,8%
Aust-Agder 471 600 483 600 2,5%
Buskerud 484 800 493 200 1,7%
Finnmark 468 000 477 600 2,1%
Hedmark 458 400 469 200 2,4%
Hordaland 506 400 513 600 1,4%
Møre og Romsdal 480 000 487 200 1,5%
Nord-Trøndelag 463 200 472 800 2,1%
Nordland 468 000 478 800 2,3%
Oppland 450 000 459 600 2,1%
Oslo 572 400 583 200 1,9%
Rogaland 546 000 547 200 0,2%
Sogn og Fjordane 457 200 468 000 2,4%
Sør-Trøndelag 498 000 505 200 1,4%
Telemark 472 800 482 400 2,0%
Troms 478 800 487 200 1,8%
Vest-Agder 488 400 493 200 1,0%
Vestfold 477 600 488 400 2,3%
Østfold 463 200 474 000 2,3%

 

Om statistikken

Det er SSB som beregner statistikken.

Lønnen er inndelt i disse elementene:

Avtalt månedslønn
Avtalt månedslønn omfatter den faste lønnen som utbetales enten den er definert som time-, måneds-, 14 dagers- eller ukelønn. Avtalt månedslønn er den faktisk utbetalte lønnen ved tellingstidspunktet, og blir ofte betegnet som regulativlønn eller fast grunnlønn. Kvalifikasjonstillegg/kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg skal inkluderes i denne lønnsarten.

Uregelmessige tillegg
Uregelmessige tillegg er som regel tillegg knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider, og gis som et beregnet gjennomsnitt per måned for perioden 1. januar til tellingstidspunktet.

Bonus
Omfatter tillegg som ofte ikke er knyttet til bestemte arbeidsoppgaver, og der utbetalingene kommer ujevnt med hensyn til perioden de er opptjent i eller gjelder for. Eksempler på lønnsarter under denne posten er overskuddsdeling, produksjonstillegg, gratialer og tantieme.

Månedslønn
Inkluderer avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg, og bonus.

Årslønn
Månedslønn ganget med 12.

Overtidsgodtgjørelse
Overtidsgodtgjørelse omfatter summen av kontant godtgjørelse for arbeid utført utover avtalt arbeidstid, og som godtgjøres med et tillegg til den avtalte lønnen. Denne lønnsarten er ikke inkludert i månedslønn.

 

Se også:

Lønnsnivået i forskjellige yrker

Lønnsnivået i forskjellige næringer

Historisk lønnsstatistikk

Dette koster du arbeidsgiveren din per time

Kalkulatorer:

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Ansattkostnadskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du selv koster arbeidsgiveren per år og per time, når alle kostnader er tatt i betraktning.

Så lenge må du jobbe
Kalkulatoren beregner hvor mange timer eller minutter du må jobbe for å dekke inn et beløp.