Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er endringene som berører din privatøkonomi i statsbudsjettet for 2017.

I enigheten mellom de borgerlige partiene var det enkelte poster som ble endret, og som kan ha direkte privatøkonomisk betydning.

Disse postene har betydning:

 • Kontantstøtten økes fra 6000 kroner i måneden til 7500 kroner fra 1.8.2017.
 • Engangsstønad ved fødsel og adopsjon økes fra 46.920 til 61.120 kroner.
 • Minste pensjonsnivå for enslige minstepensjonister økes med 4000 kroner fra 1.9.2017.
 • Økt verdsetting i formuesskatten av sekundærbolig og tilordnet gjeld (90/90).
 • Økt maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til 30.000 kroner.

Bil:

 • Den skattefrie kjøregodtgjørelsen reduseres med 30 øre per km. Denne senkes fra 3,80 til 3,50 kroner per kilometer.
 • Engangsavgift bil: Det øvre innslagspunktet for fradrag i CO₂-komponenten med 10 gram til 75 gram/km.
 • Vektfradraget for ikke-ladbare hybridbiler reduseres til 5%.
 • CO₂-avgift på bensin økes med 5 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO₂.
 • CO₂-avgiften på mineralolje ilagt veibruksavgift økes med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO₂.
 • CO₂-avgift på mineralolje økes med 6 øre per liter, til 450 kroner per tonn CO₂.
 • CO₂-avgift på naturgass økes med 4 øre per Sm3, til 450 kroner per tonn CO₂.
 • CO₂-avgift på LPG økes med 6 øre per kg, til 450 kroner per tonn CO₂.

 

Det er ikke noen store endringer i statsbudsjettet for 2017. Her er hovedpostene for Statsbudsjettet 2017. Alt dette er forslag. Først etter forhandlinger med KrF og Venstre er budsjettet endelig.

Alle inntektstrinn der man ikke har noen andre inntekter eller fradrag vil få skattelette. Det er først og fremst de som mottar utbytte som får noe økt skatt.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2016 og 2017. Innslagspunktene er i 2017 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,7 prosent). På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

NY KALKULATOR FOR SKATT 2017 MOT 2016: Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Vi har også laget en kalkulator som beregner hvordan du kommer ut av det med endringen i bilavgiftene. Denne kalkulatoren finner du her.

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2017

Pensjonsskattekalkulator 2017

Skatt på alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen reduseres fra 25 til 24 prosent. Det betyr at skatt på avkastning i aksjefond, bank, etc får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget øker fra 51.750 kroner til 53.150 kroner. I skatteklasse 2 øker dette fra 76.250 kroner til 78.300 kroner.

Trinnskatt

Trinnskatten erstattet toppskatten i 2016. Trinnskatten er en bruttoskatt, det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

Trinnskatten økes med 0,49 til 0,82 prosent. Årsaken er at skatten på alminnelig inntekt ble satt ned.

Dette er trinnskatten i 2016 og 2017

2016 2017
Trinnene Sats Trinnene Sats
159 800 0,44% 164 100 0,93%
224 900 1,70% 230 950 2,41%
565 400 10,70% 580 650 11,52%
909 500 13,70% 934 050 14,52%

 

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner i 2017 betaler du 0,93 prosent og 2,41 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 11,52 prosent betaler du fra 580.650 kroner til 600.000 kroner.

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. For lønnsmottakere er det fortsatt 8,2 prosent, for pensjonister 5,1 prosent.

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes med 5.000 kroner. Den øker fra 50.000 til 55.000 kroner. Er du akkurat 5.000 kroner over grensen fra 2016 gir dette en skattelette på 1.250 kroner.

Formuesskatten

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet øker fra 1,4 millioner kroner, til 1,48 millioner (2,96 for ektefeller).

Økningen i innslagspunktet på 80.000 kroner gjør at formuesskatten går ned med 680 kroner. Det forutsetter at formuen er over 1,48 millioner kroner. For ektefeller går formuesskatten ned med 1360 kroner, forutsatt en felles formue på over 2,96 millioner kroner.

Verdsettelsen av aksjer settes ned med 10 prosent. For de som eier aksjer kan dermed formuesskatten gå ytterligere ned.

Minstefradraget

For lønnsmottakere øker minstefradraget fra 43 til 44 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 91.450 kroner til 94.750 kroner. Ved en inntekt på 215.341 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

For pensjonister holdes minstefradraget fast på 29 prosent. Maksimalt minstefradrag øker fra 73.600 kroner til 75.000 kroner. Ved en inntekt på 258.621 kroner vil man da ha nådd taket for minstefradraget.

Bilavgiftene

I statsbudsjett for 2017 gjøres det endringer på avgiftsnivået på bilområdet.

 • Veiavgiften på bensin går opp med 25 øre
 • Veiavgiften på diesel går opp med 42 øre
 • Årsavgiften går ned med 10 prosent
 • Bompengeavgiftene skal samlet gå ned utenfor storbyområdene

Den nedre grensen for reisefradraget på 22.000 kroner blir holdt uendret. Men satsene for fradrag per km øker fra 1,5 til 1,56 kroner. Dette har marginal effekt for dem som akkurat kommer over nedre grense på grunn av satsøkningen.

Dette er avgiftene for 2016 og 2017:

Bensin: 2016 2017
Veiavgift bensin 4,99 5,19
co2-avgift 0,97 1,04
Diesel:    
Veiavgift diesel 3,44 3,80
co2-avgift 1,12 1,20

 

Engangsavgifter på bil

Effektavgiften ble i 2016 halvert. I 2017 fjernes den helt. Til gjengjeld øker co2-avgiften. Omleggingen skal være provenynøytral.

Avgift på utslipp av CO2 økes ved at innslagspunktene senkes med 10 gram CO2/ km, med unntak av det laveste trinnet som ble beholdt uendret på 40 gram CO2/km. Satsen i det nest øverste trinnet økes med 25 prosent, og den tredje høyeste økes med 8 prosent reelt. Satsen i NOXkomponenten økes reelt med 20 prosent.

Vektkomponenten reduseres, men gjøres mer progressiv blant annet gjennom økning av innslagspunktet for laveste sats fra 150 til 200 kg. Satsene i det laveste trinnet reduseres med 30 prosent. Det nest laveste med 20 prosent, og en økning av de to høyeste trinnene med 25 prosent reelt.

Du kan regne på hvordan dette slår ut i denne kalkulatoren.

Reisefradraget

Det er en nedre grense på 22.000 kroner før du får fradrag. Denne blir holdt uendret i 2017. Men satsene for fradrag per km øker fra 1,5 til 1,56 kroner. Dette har marginal effekt for dem som akkurat kommer over nedre grense på grunn av satsøkningen.

Ligningsverdi for bolig

Ligningsverdien for boliger forblir uendret på 25 prosent av beregnet markedsverdi. Men siden boligprisene har økt gir dette en økning i formuesverdiene, og dermed en økning i formuesskatten (hvis formuen er høy nok)

Sekundærbolig (bolig du ikke bor i selv, typisk utleiebolig) skal fortsatt verdsettes til 80 prosent av markedsverdi. I 2017 skal gjeld som tilordnes sekundærbolig og næringseiendom reduseres med 20 prosent. Det vil øke formuen.

Marginalskatten

Marginalskatten går så vidt litt ned i 2017. Skatten på alminnelig inntekt senkes med 1 prosentpoeng. Til gjengjeld øker trinnskatten med 0,49 til 0,82 prosentpoeng. Det gir en nedgang i marginalskatten på 0,18-0,51 prosentpoeng.

Aksjeutbytte

Skatten på utbytte ble i 2016 økt ved å innføre en faktor for å øke skatten. Utbyttet skal ganges opp med en faktor på 1,15 i 2016. Får du 1000 i utbytte må du da skatte av 1150 kroner i 2016 i stedet. Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 25 til 24 prosent øker denne faktoren til 1,24 i 2017. Da blir skattegrunnlaget på 1000 kroner i utbytte satt opp til 1240 kroner.

I 2016 blir skatten 287,50 kroner. Skatten går da opp til 28,75 prosent av utbytte. I 2017 blir skatten 297,6 kroner. Den effektive skatteprosenten blir dermed 29,76 prosent.

Noe som trekker i en annen retning er at skjermingsrenten vil øke. Påslaget på 3 mnd statskasseveksler vil øke med 0,5 prosent. For private skatteytere regnes denne etter skatt, slik at økningen vil bli omtrent 0,3 prosentpoeng.

Aksjekjøp

Den skattefrie grensen for kjøp av aksjer i bedriften du jobber øker fra 1500 kroner til 3.000 kroner.

Innføring av aksjesparekonto

Det foreslås innført en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond. Det er bare aksjefond som har mer enn 80 prosent aksjeandel som kan inngå i denne ordningen.

Gevinster som realiseres vil ikke bli løpende beskattet, men bare ved uttak fra kontoen. Utbytte vil bli løpende beskattet.

Det foreslås også at man kan overføre aksjer og aksjefond som man eier i dag til den nye kontoen.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt går ned, går også verdien av rentefradraget ned.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2500 kroner lavere skatt i 2016. I 2016 senkes det il 2400 kroner. Det betyr altså for hver tusenlapp i renteutgifter må du betale 10 kroner mer. 

Studielånsrente

Studielån vil bli 0,35 prosentpoeng dyrere fra 1. januar. Dette gjelder både fast og flytende rente.

Har du et studielån på for eksempel 200.000 kroner, vil dette lånet bli 700 kroner dyrere. 532 kroner dyrere etter skatt.

Barnetrygd

Uforandret på 970 kroner i måneden.

Avgiftene

De fleste avgifter vil øke med den forventede inflasjon på 2, 0 prosent.

 

Kalkulatorer:

Beregn hva skatteendringen blir for deg mellom 2016 og 2017
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2017. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Beregn hva skatten blir i 2017
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2016.

Beregn hva skatten blir i 2016
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.