Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I 2017 fortsetter overgangen til mer bruttoskatt og mindre skatt på nettoinntekt (alminnelig inntekt).

Trinnskatten øker, og skatten på nettoinntekten går ned fra 25 til 24 prosent.

Trinnskatten er en bruttoskatt, slik at fradrag du har ikke påvirker størrelsen på denne skatten. Innføringen og økningen av trinnskatten har sammenheng med at skattesatsen for alminnelig inntekt reduseres. En del av de tapte skatteinntektene fra lavere skatt på alminnelig inntekt tas igjen i trinnskatten.

Innslagspunkt for trinnskatten for 2017:

  • Under 161.100 kr skal det ikke betales trinnskatt
  • Fra 164.100 kr til 230.950 kr skal det betales 0,93 %
  • Fra 230.950 kr til 580.650 kr skal det betales 2,41 %
  • Fra 580.650 kr til 930.450 kr skal det betales 11,52 %
  • Fra 930.450 kr skal det betales 14,52 %

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 600.000 kroner betaler du 0,93 prosent og 1,2,41 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 10,7 prosent betaler du fra 580.650 kroner til 600.000 kroner.

En gjennomsnittlig inntekt gir en skatteprosent på godt under 30 prosent. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En lønnsinntekt på for eksempel 450.000 kroner gir en skatteprosent på 25,6 prosent. En inntekt på 1 million kroner gir en skatteprosent på 34,6 prosent.

Visse standardfradrag som personfradrag og minstefradrag gjør at lave inntekter betaler lite skatt. Trinnskatten sørger for at inntekter litt over gjennomsnittet betaler høyere skatt.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste lønnskronene kan du lese mer om i «Marginalskatt på lønnsinntekt».

Standardfradragene

Det trekkes fra et minstefradrag på 44 prosent av lønnsinntekten, maksimalt 94.750 kroner i 2017. Det laveste minstefradraget er 31.800 kroner i lønnsinntekt (men ikke høyere enn lønnsinntekten). Dette fradraget ser du i selvangivelsen.

Det er også et «usynlig» personfradrag på 53.150 kroner som trekkes fra. Dette har betydning for skatten på alminnelig inntekt, som er på 24 prosent.

Trygdeavgift og eventuell trinnkatt påvirkes ikke av disse fradragene.

Effekten av sdisse standardfradragene er maksimalt 22.740 kroner for minstefradraget. For personfradraget er effekten 12.756 kroner. Samlet skattereduksjon blir 35.496 kroner.

De viktigste skattene

Det er tre «hovedskatter» en lønnsmottaker må betale.

Trygdeavgiften er på 8,2 prosent av lønnsinntekten, det samme som i 2016.

Trinnskatten ligger i området fra 0,93 prosent til 14,52 prosent.

Skatt på alminnelig inntekt (inntekten etter at fradragene er trukket fra lønnsinntekten) er på 24 prosent (ned ett prosentpoeng). Har du en lønnsinntekt på 450.000 kroner, blir grunnlaget for betaling av denne skatten 310.450 kroner. Det er personfradraget og minstefradraget som reduserer grunnlaget. Denne skatten blir da 83.822 kroner.

Skatteprosenter

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 50.000 kroner til 2 millioner kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt. Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med kalkulatoren Skatteberegning for lønnsmottakere 2017.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0 % 0,0 %
100 000 8 884 10,2 % 8,9 %
150 000 19 704 15,0 % 13,1 %
200 000 30 858 17,6 % 15,4 %
250 000 46 085 21,1 % 18,4 %
300 000 63 390 24,1 % 21,1 %
350 000 80 695 26,3 % 23,1 %
400 000 98 000 28,0 % 24,5 %
450 000 115 305 29,3 % 25,6 %
500 000 132 610 30,3 % 26,5 %
550 000 149 915 31,2 % 27,3 %
600 000 168 983 32,2 % 28,2 %
700 000 212 703 34,7 % 30,4 %
800 000 256 423 36,6 % 32,1 %
900 000 300 143 38,1 % 33,3 %
1 000 000 345 841 39,5 % 34,6 %
2 000 000 813 041 46,5 % 40,7 %

Kilde: Smarte Penger

Trekkprosenten vil være høyere enn gjennomsnittlig skatteprosent, siden du skal betale al skatt fordel på 10,5 måneder.

Skatteprosent med rentefradrag

Rentefradrag reduserer skatten med 24 prosent av rentebeløpet. Under har vi satt opp en tabell der vi forutsetter at hvert inntektstrinn har to ganger inntekten i lån. Renten har vi forutsatt til å være 4 prosent.

Generelt reduserer rentefradraget (med 2 ganger inntekten i lån) skatteprosenten med omtrent 2,0 prosentpoeng.

Lønn Skatt Trekk prosent Skatte prosent
50 000 0 0,0% 0,0%
100 000 6 964 8,0% 7,0%
150 000 16 824 12,8% 11,2%
200 000 27 018 15,4% 13,5%
250 000 41 285 18,9% 16,5%
300 000 57 630 22,0% 19,2%
350 000 73 975 24,2% 21,1%
400 000 90 320 25,8% 22,6%
450 000 106 665 27,1% 23,7%
500 000 123 010 28,1% 24,6%
550 000 139 355 29,0% 25,3%
600 000 157 463 30,0% 26,2%
700 000 199 263 32,5% 28,5%
800 000 241 063 34,4% 30,1%
900 000 282 863 35,9% 31,4%
1 000 000 326 641 37,3% 32,7%
2 000 000 774 641 44,3% 38,7%

Kilde: Smarte Penger

 

Les også:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2017 sammenlignet med 2016
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2017 og 2016. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt, eller påslag i inntekt.