Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

De fleste får skattelette i 2017. Hvor mye kan du beregne med vår skatteendrings-kalkulator.

Skatten på alminnelig inntekt (nettoinntekt) senkes fra 25 til 24 prosent. Samtidig økes trinnskatten med 0,49 til 0,82 prosentpoeng, avhengig av hvilket trinn det er. Trinnskatten er en bruttoskatt der fradragene ikke har noen betydning.

Beregn skatteendringen med vår kalkulator

Kalkulatoren sammenligner skattenivået i 2016 og 2017. Innslagspunktene er i 2017 tallene nedjustert med forventet lønnsvekst (2,7 prosent. På den måten blir de to skatteårene direkte sammenlignbare. Hvis det ikke gjøres på denne måten, får man en falsk skattelette fordi innslagspunktene justeres oppover.

Denne kalkulatoren gjelder for lønnsmottakere.

NY KALKULATOR FOR SKATT 2017 MOT 2016: Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg.

Vi har også laget en kalkulator som beregner hvordan du kommer ut av det med endringen i bilavgiftene. Denne kalkulatoren finner du her.

Du kan også beregne skatten med andre kalkulatorer:

Skatteberegning 2017

Pensjonsskattekalkulator 2017

Endringene i formuesskatten

Formueskattesatsen er uendret med 0,85 prosent av netto formue. Innslagspunktet øker fra 1,4 millioner kroner, til 1,48 millioner (2,96 for ektefeller).

Økningen i innslagspunktet på 80.000 kroner gjør at formuesskatten går ned med 680 kroner. Det forutsetter at formuen er over 1,48 millioner kroner. For ektefeller går formuesskatten ned med 1360 kroner, forutsatt en felles formue på over 2,96 millioner kroner. Endringen er lik for alle som har en skattbar formue.

Verdsettelsen av aksjer settes ned med 10 prosent. For de som eier aksjer kan dermed formuesskatten gå ytterligere ned. Har du aksjer for 300.000 kroner, vil det gi en reduksjon i formuesskatten på 255 kroner. I 2018 skal rabatten økes til 20 prosent.

Endringer i skatten på forskjellige inntektstrinn

Tabellen nedenfor viser endringene for de enkelte lønnstrinnene. Her er det forutsatt at det ikke er noen andre inntekter eller fradrag utover standardfradragene (minstefradrag og personfradrag).

I tabellen har vi tatt med endringen både med og uten effekten av reduksjonen i formuesskatten.

Av tabellen ser du at alle får skattelette, økende med inntekten.

Eksempel: Har du 500.000 kroner i lønnsinntekt, gir det 1.491 kroner i skattelette. Er du i formuesskatteposisjon øker letten til 2.171 kroner.

Lønn Endring Ink f.skatt
55 000 -1 250 -1 930
100 000 -293 -973
200 000 -906 -1 586
300 000 -911 -1 591
400 000 -1 201 -1 881
500 000 -1 491 -2 171
600 000 -1 743 -2 423
700 000 -1 923 -2 603
800 000 -2 013 -2 693
900 000 -2 283 -2 963
1 000 000 -2 463 -3 143

Kilde: Smarte Penger

Endringer med 3 ganger i lån

Her har vi sett på endringene når hvert enkelt inntektstrinn har tre ganger inntekten i lån. Det er forutsatt en lånerente på 3,0 prosent.

Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 25 til 24 prosent blir effekten av rentefradraget mindre. Dette gjør at skatteletten blir mindre for alle trinn. Tabellen viser altså hvordan størrelsen på lån reduserer skatteletten.

Selv om effekten av rentefradragene blir mindre, får likevel alle en skattelette også i gruppen med høye lån.

Lønn Endring
300 000 -641
400 000 -841
500 000 -1 041
600 000 -1 203
700 000 -1 293
800 000 -1 293
900 000 -1 473
1 000 000 -1 563

Kilde: Smarte Penger

 

Skatt på utbytte

Skatten på utbytte ble i 2016 økt ved å innføre en faktor for å øke skatten. Utbyttet skal ganges opp med en faktor på 1,15 i 2016. Får du 1000 i utbytte må du da skatte av 1150 kroner i 2016 i stedet. Siden skatten på alminnelig inntekt er satt ned fra 25 til 24 prosent øker denne faktoren til 1,24 i 2017. Da blir skattegrunnlaget på 1000 kroner i utbytte satt opp til 1240 kroner.

I 2016 blir skatten 287,50 kroner. Skatten går da opp til 28,75 prosent av utbytte. I 2017 blir skatten 297,6 kroner. Skatteprosenten blir dermed 29,76 prosent.

Noe som trekker i en annen retning er at skjermingsrenten vil øke.

Reisefradraget

Det er en nedre grense på 22.000 kroner før du får fradrag. Denne blir holdt uendret i 2017. Men satsene for fradrag per km øker fra 1,5 til 1,56 kroner. Dette har marginal effekt for dem som akkurat kommer over nedre grense på grunn av satsøkningen.

Frikortgrensen

Den nedre grensen for å betale trygdeavgift økes med 5.000 kroner. Den øker fra 50.000 til 55.000 kroner. Er du akkurat 5.000 kroner over grensen fra 2016 gir dette en skattelette på 1.250 kroner.

Studielånsrente

Studielån vil bli 0,35 prosentpoeng dyrere fra 1. januar. Dette gjelder både fast og flytende rente.

Har du et studielån på for eksempel 200.000 kroner, vil dette lånet bli 700 kroner dyrerere. 532 kroner dyrere etter skatt.

 

Kalkulatorer:

Beregn hva skatteendringen blir for deg mellom 2016 og 2017
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2016 og 2017. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Bilavgiftsendring 2017
Kalkulatoren regner ut hvordan endringen i drivstoff-avgifter og årsavgiften slår ut for deg.

Beregn hva skatten blir i 2017
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2016.

Beregn hva skatten blir i 2016
Kalkulatoren beregner hva du må betale i skatt i 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.