Det blir fort veldig dyrt hvis regningene ikke blir betalt.

Dersom du finner ut at kravet er feil, må du ta kontakt med den som krever penger av deg så fort som mulig. Dersom det er rimelig tvil om kravet mot deg er rettmessig, blir kravet blir sett på som omtvistet. Da kan ikke kravet bli drevet inn gjennom ordinær inkasso, men skal bli oversendt til forliksrådet.

Inkassoloven inneholder reglene for inndriving av forfalte pengekrav. For forbrukere kan det ikke avtales dårligere vilkår enn det loven sier. Dersom skyldner har innsigelser som det er rimelig å få vurdert før innkrevingen, kan ikke kostnadene ved innkrevingen kreves erstattet av skyldneren. Skyldneren må imidlertid komme med innsigelsene i rimelig tid.

God inkassoskikk

Inkassobyrået eller kreditoren kan ikke ture frem som de vil i prosessen med å kreve inn penger fra deg. Dersom de bryter god inkassoskikk, altså at de benytter seg av metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe, kan noe eller alt av omkostninger ved inndrivingen bli strøket - men altså bare omkostningene, og ikke selve kravet.

Eksempler på metoder som bryter med god inkassoskikk er at du blir oppsøkt på jobben, blir oppringt på ugunstige tidspunkter eller trusler om at venner og familie skal få vite om kravet mot deg.

Skriftlig inkassovarsel

Det skal sendes et skriftlig inkassovarsel før det kan settes i verk inkassotiltak som medfører kostnader for deg. Varslet må sendes etter at kravet har forfalt. Her skal det fremgå at inkasso vil bli satt i verk.

Varslet må ha en betalingsfrist på minst 14 dager fra det ble sendt. Betaler du innen fristen i inkassovarselet, kan det ikke kreves penger for å dekke inkassobyråets kostnader. Betaling i forhold til tidsfristene i denne lov anses å ha skjedd når betalingsoppdraget er innlevert til bank eller postkontor.

Kostnadene

Kreditor eller inkassator kan da maksimalt kreve deg for 1/10 av inkassosatsen, det vil si 67 kroner for sendingen av inkassovarselet. Inkassosatsen er fra 1.1.2016 på 670 kroner.

Betaler du ikke innen fristen som stod i inkassovarselet, skal det sendes en betalingsoppfordring med en ny 14 dagers frist, om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet. Betalingsoppfordringen skal inneholde fordringshavers navn, hva kravet gjelder, kravets størrelse spesifisert, forsinkelsesrentens størrelse og hvilken dato den er beregnet fra.

I dette brevet skal du også opplyses om de videre konsekvenser av ikke å betale, altså ytterligere kostnader og rettslig inndriving av kravet. Det skal også opplyses om muligheten for behandling av saken din i inkassoklagenemnda.

For betalingsoppfordring kan du bli krevd 3/10 av inkassosatsen, altså 201 kroner.

Dersom du ikke betaler innen fristen som er satt i betalingsoppfordringen (14 dager) vil inkassobyrået eller kreditoren iverksette rettslig inndriving av kravet. Dette må de gjøre innen et halvt år etter at betalingsoppfordringen er sendt, ellers må de sende deg en ny betalingsoppfordring.

Rettslige skritt

Dersom du fortsatt ikke betaler eller har kommet med rimelige innsigelser, kan kreditor eller inkassator gå til rettslig skritt som å ta ut forliksklage, avsetning eller utpantning. Skyldner risikerer da å måtte betale sakskostnader for behandlingen i retten eller hos namsmyndighetene, og eventuelt ytterligere gebyrer til det offentlige.

Du er pliktig til å erstatte kreditors kostnader ved utenrettslig inndriving, så lenge man ikke har hatt rimelige innsigelser på kravet og god inkassoskikk har blitt fulgt.

Maksimal erstatningsplikt er imidlertid regulert i loven. Det skilles her mellom enkle og tyngre saker avhengig av behandlingstiden. Enkelt sagt er maksimal erstatningsplikt større desto lenger du venter med å betale et gyldig krav, og desto større beløp det gjelder.

Betaler du senere enn betalingsfristen i et inkassovarsel, men innen 14 dager etter utløpet av betalingsfristen i betalingspåminnelsen, kalles det en enkel betalingssak. Betaler du senere enn dette, men før rettslig inndriving, er det en tung betalingssak. Maksimalsatsene måles i antall inkassosatser, denne satsen bestemmes årlig.

Gangen i en inkassosak

Her er et eksempel på hvordan kostnadene øker etter hvert som forsinkelsen øker. Eksemplet tar utgangspunkt i et beløp på 1.000 kroner som ikke blir betalt. Tabellen viser hvilke kostnader som påløper etter hvert som dagene går.

Se også inkassokalkulatoren, der du kan se hvordan beløpet vokser etter hvert som tiden går.

Den første delen kalles utenomrettslig inndrivelse. I den andre delen kommer det i offentlige inn i bildet.

Kostnadene starter etter 14 dager sendes den første purringen, som koster 67 kroner. Etter 84 dager ser du at beløpet har vokst fra 1.000 kroner til hele 2.340 kroner.

Etter at 84 dager har gått går saken enten til Forliksrådet, eller direkte til tvangstrekk i lønn. Hvis du har bestridt kravet, vil alltid saken først gå til Forliksrådet. Hvis du ikke har protestert mot beløpet, går det til tvangstrekk. Hvis saken går via Forliksrådet får du med kostnader både der, og til tvangstrekket.

Totalt har tusenlappen vokst til 4.956 kroner. Ekstrakostnadene ved den ubetalte regningen er altså kommet opp i 3.956 kroner.

Utenomrettslig inndrivelse
Antall dager Saksgang Gebyr Beløp
0 Kjøp   1 000
14 Purring 67 1 067
28 Purring 2 / inkassovarsel 67 1 134
42 Betalingsoppfordring 201 1 335
56 Lett inkasso 335 1 670
84 Tung inkasso 670 2 340
Rettslig inndrivelse
84 dager pluss 2 mnd Saken går til Forliksrådet. 1 025 3 365
84 dager pluss 2 mnd Saken går direkte til tvangstrekk i lønn. 1 591 3 931
84 dager pluss 3 mnd Saken går først til Forliksrådet, deretter tvangstrekk. 2 616 4 956

Hvor lang tid det tar med rettslig inndrivelse varierer rundt om i landet. I eksemplet har vi brukt to og tre måneder.

Her har vi ikke tatt med forsinkelsesrentene. Så fremt beløpet ikke er veldig stort, vil denne kostnaden være svært liten i forhold til inkassokostnadene.

Inkassokalkulator

Du kan bruke vår inkassokalkulator for å se hvordan et beløp vokser etter hvert som forsinkelsen øker. Her kan du legge inn beløp og hvor forsinket betalingen er.

Her finner du inkassokalkulatoren.

Betalingsanmerkning

En av de største konsekvensene for deg, dersom du ikke betaler gjelden din - i tillegg til at det kan bli dyrt med renter og kostnader til inkassobyrået - er at du får betalingsanmerkning.

Det blir ikke registrert anmerkning før det har gått minst en måned siden det ble tatt rettslige skritt for å drive inn kravet mot deg. Anmerkningen blir så registrert hos kredittopplysningsbyråer, og da vil det bli vanskelig for deg å ta opp lån de fleste steder.

Anmerkningen skal som hovedregel slettes etter fire år, men inkassobyrået har i mellomtiden muligheten til å igangsette nye rettslige skritt for å drive inn kravet mot deg. Anmerkning blir også slettet med en gang du har betalt gjelden din.

Maksimalsatser i betalingssaker

Dette er inkassosatsene som gjelder for 2016. Satsene er delt inn i lette og tunge saker, i tillegg til at beløpsstørrelsen har betydning. Saker der varen/tjenesten selges uten merverdiavgift har egne satser.

Lette saker    
Krav t.o.m. kr Antall satser Kroner
2 500 1 335
10 000 1 670
50 000 2 1 340
250 000 4 2 680
Over 8 5 360
Tunge saker    
Krav t.o.m. kr Antall satser Kroner
2 500 1 670
10 000 2 1 340
50 000 4 2 680
250 000 8 5 360
Over 16 10 720

Du kan for øvrig også få krav om forsinkelsesrenter dersom du ikke betaler innen betalingsfristen (se forsinkelsesrenteloven).

 

Se også:

Forsinkelsesrenter

Inkasso
Om dine rettigheter ved inkasso fra Forbrukerrådet.

Inkassoklagenemnda

Inkassoloven

Kalkulator:

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.