Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hva er mest verdt av 1 prosent mer i pensjonsavsetning, eller 1 prosent mer i lønn.

I privat sektor er innskuddspensjon blitt svært vanlig. Der blir det satt av en prosentandel av lønnen. Hva er da mest verdt hvis du får valget mellom 1 prosent ekstra avsetning til pensjon, eller 1 prosent ekstra lønn? Forutsetningen er da at disse økningene skal vare helt til du tar ut pensjonen.

Da kan vi beregne hvor store de oppsparte beløpene er ved spareperiodens ende.

Når du får økningen utbetalt som lønn kommer den på toppen av annen inntekt, og du må betale marginalskatten på den. For inntekter mellom 565.400 kroner og 909.500 kroner er marginalskatten 42,8 prosent i 2016. 1000 kroner i økning vil da gi en netto utbetaling på 572 kroner.

Beløpet som du får utbetalt kan du spare. Det årlige sparebeløpet vil vokse i takt med lønnsøkningen.

Et pensjonsinnskudd vil ikke beskattes underveis. Hele beløpet vil forrente seg i hele sparetiden. Men ved utløpet av spareperioden er det en latent skatt, det vil si den skatten du må betale ved uttak av pensjon. For å sammenligne beløpene må denne skatten trekkes fra til slutt. Denne kommer på toppen av annen pensjonsinntekt (evt annen lønnsinntekt), du må derfor bruke marginalskatten på pensjonsinntekter når den latente skatten skal trekkes fra. En vanlig marginalskatt med dagens regler er 37,8 prosent.

Avsetningen til innskuddspensjon har noen fordeler i forhold til utbetaling av lønn:

  • Du beholder hele det årlige sparebeløpet som forrenter seg i hele perioden
  • Det er ikke formuesskatt på midler du har innenfor en innskuddspensjon
  • Du får egentlig utsatt skatten enda lenger enn i eksemplet fordi du tar ut denne pensjonen årlig

En fordel ved å få det utbetalt som lønn er at du har full kontroll på hvordan du skal spare dette, og om du skal spare dette. Men det kan også sies å være en ulempe hvis du forbruker dette beløpet, når du egentlig burde ha brukt det til pensjonssparing (altså hvis du trenger å bli tvunget til å spare).

Eksempler

Her har vi satt opp noen eksempler på hva beløpene vokser til med 20 års sparetid.

Forutsetninger:
Beløp i forhold til lønn 3,00%
Marginalskatt lønn 42,80%
Marginalskatt pensjon 37,80%
Gjennomsnittlig lønnsvekst i perioden 3,0 %
Gjennomsnittlig inflasjon i perioden 2,0 %
Gjennomsnittlig avkastning i perioden 4,0 %
Formuesskatt (max 0,85 prosent) 0,0 %
Verdien ved utløpet av perioden:
Pensjonsbeholdning etter latent skatt 448 302
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis) 375 816
Verdien i dagens pengeverdi:
Pensjonsbeholdning etter latent skatt 301 694
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis) 252 913

Her vil forskjellen i dagens pengeverdi være i underkant av 50.000 kroner.

 

Hvis formuesskatten endres til 0,85 prosent i hele perioden blir sluttbeløpene slik:

Verdien ved utløpet av perioden:
Pensjonsbeholdning etter latent skatt 448 302
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis) 344 892
Verdien i dagens pengeverdi:
Pensjonsbeholdning etter latent skatt 301 694
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis) 232 102

Her blir forskjellen i dagens pengeverdi på over 69.000 kroner.

 

Hvis avkastningen endres til 7 prosent i stedt for 4 prosent:

Verdien ved utløpet av perioden:
Pensjonsbeholdning etter latent skatt 618 026
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis) 465 207
Verdien i dagens pengeverdi:
Pensjonsbeholdning etter latent skatt 415 914
Lønnsbeholdning (skatt trekkes fra underveis) 319 800

Forskjellen i dagens pengeverdi øker til nesten 100.000 kroner.

 

Kalkulator

Du kan gjøre dine egne beregninger med en egen kalkulator utviklet for dette. Her kan du legge inn og endre alle nødvendige forutsetninger for å beregne verdien av dette.

Her finner du denne sammenligningskalkulatoren.

 

Se også:

Marginalskatt for lønnsinntekter

Marginalskatt for pensjonsinntekter

Guide til innskuddspensjon

Kalkulatorer:

Verdien av en innskuddspensjon
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Innskuddspensjoskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.